Prop. 37 LS (2019–2020)

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF1, rettet ved EUT L 170 av 11.6.2014, s. 66, i skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) For at EØS-avtalen skal fungere godt, må avtalens protokoll 37 utvides til å omfatte komiteen for europeiske tilsynsorganer for revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) opprettet ved forordning (EU) nr. 537/2014, og EØS-avtalens vedlegg XXII må endres for å fastsette framgangsmåtene for tilknytning til denne komiteen.

 • 4) EØS-avtalens vedlegg XXII og protokoll 37 bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXII gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 10f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF) tilføyes følgende:

  • «– 32014 L 0056: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU av 16. april 2014 (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 196).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  I artikkel 30c nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, får ordene ’som er fastsatt i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter’ ikke anvendelse.»

 • 2. Etter nr. 10i (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU) tilføyes følgende:

  • «10j. 32014 R 0537: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77), rettet ved EUT L 170 av 11.6.2014, s. 66.

   Nærmere regler for EFTA-statenes tilknytning i samsvar med EØS-avtalens artikkel 101:

   Vedkommende myndigheter i EFTA-statene nevnt i artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal ha rett til å delta fullt ut i komiteen for europeiske tilsynsorganer for revisorer (CEAOB) på samme vilkår som vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene, men skal ikke ha stemmerett. I henhold til artikkel 30 nr. 6 skal medlemmer fra EFTA-statene ikke kunne velges til leder av CEAOB.

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) Ordene ’Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning’ skal erstattes med ordene ’EØS-avtalen eller nasjonal lovgivning’ og ordene ’unionsretten eller nasjonal lovgivning’ skal erstattes med ordene ’EØS-avtalen eller nasjonal lovgivning’.

   • b) I artikkel 41, når det gjelder EFTA-statene:

    • i) skal ordene ’17. juni 2020’ forstås som ’seks år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018’,

    • ii) skal ordene ’17. juni 2023’ forstås som ’ni år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018’,

    • iii) skal ordene ’16. juni 2014’ forstås som ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april’.

    • iv) skal ordene ’17. juni 2016’ forstås som ’to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018’.

   • c) I artikkel 44, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’17. juni 2017’ forstås som ’ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018’.»

Artikkel 2

I EØS-avtalens protokoll 37 skal nytt nr. 40 lyde:

 • «40. Komiteen for europeiske tilsynsorganer for revisorer (CEAOB) (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014).»

Artikkel 3

Teksten til forordning (EU) nr. 537/2014, rettet ved EUT L 170 av 11.6.2014, s. 66, og direktiv 2014/56/EU på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 28. april 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 27. april 2018.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77.

2.

EUT L 158 av 27.5.2014, s. 196.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til forsiden