Prop. 37 LS (2019–2020)

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Til innholdsfortegnelse

8 Registering av revisorer og revisjonsselskaper

8.1 Foretaksregistrering – revisjonsforetak

8.1.1 Gjeldende rett

Etter revisorloven § 2-2 kan lovfestet revisjon og oppdrag om revisjonsbekreftelser utføres av en registrert eller statsautorisert revisor i eget navn eller av et revisjonsselskap. Virksomhet utført av registrert eller statsautorisert revisor i eget navn skal etter foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 7 registreres i Foretaksregisteret forutsatt at enkeltpersonforetaket driver handel med dertil innkjøpte varer eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak har etter foretaksregisterloven § 2-2 en rett til å bli registrert i Foretaksregisteret.

Revisjonsselskaper, jf. revisorloven § 3-5 første ledd, skal være registrert i Foretaksregisteret etter de alminnelige reglene om registreringspliktige foretak i foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 1-3.

8.1.2 EØS-rett

Direktiv 2006/43/EF som endret ved direktiv 2014/56/EU (revisjonsdirektivet), inneholder ingen særskilte regler om foretaksregistrering av foretak som utfører lovfestet revisjon. EØS-regler som svarer til EUs selskapsrettsdirektiv oppstiller imidlertid visse krav til registering av foretak.

8.1.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår at det innføres en plikt for alle statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn til å registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. Utvalget viser videre til at krav til foretaksregistrering av revisjonsselskaper følger av de alminnelige kravene i foretaksregisterloven.

Utvalget anser det hensiktsmessig å innføre en samlebetegnelse for revisjonsselskaper og statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn. Utvalget foreslår derfor å innta en definisjon av «revisjonsforetak» som samlebetegnelse i lovens bestemmelser som gjelder for foretaket som driver revisjonsvirksomheten.

8.1.4 Høringsinstansenes merknader

Brønnøysundregistrene støtter utvalgets vurdering om at personer som utfører lovfestet revisjon i eget navn skal registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret.

8.1.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med utvalget i at statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn skal registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. Departementet mener dette er et hensiktsmessig tiltak for å bidra til åpenhet om revisjonen og at den drives i ordnede former. Registrering i foretaksregisteret vil bidra til å klargjøre ansvarsforhold knyttet til revisjonen.

Videre er departementet enig i at både revisjonsselskaper og statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn blir definert som «revisjonsforetak» i revisorloven. Ved å bruke «revisjonsforetak» som samlebegrep blir lovteksten lettere å lese.

Det vises til lovforslaget § 1-2 andre ledd og § 6-3.

8.2 Offentlig revisorregister og registreringsplikt

8.2.1 Gjeldende rett

Finanstilsynet skal etter revisorloven § 10-1 føre register over revisorer og revisjonsselskaper som er godkjent etter revisorloven. Registeret skal være offentlig tilgjengelig i elektronisk form og ligger på Finanstilsynets nettsted. Registeret inneholder opplysninger om alle godkjente revisjonsselskaper. Revisorregisteret viser også alle registrerte og statsautoriserte revisorer uavhengig av om de er i yrket eller ikke. Det er imidlertid bare «ansvarlige revisorer» som har anledning til å påta seg revisjonsoppdrag og avgi bekreftelser overfor offentlige myndigheter, enten som utpekt oppdragsansvarlig i et revisjonsselskap eller gjennom virksomhet i enkeltpersonforetak. For å vise hvilke revisorer som oppfyller kravene til på være ansvarlig revisor tildeles disse et revisorregisternummer. Ansvarlige revisorer har blant annet plikt til å gjennomføre etterutdanning og stille sikkerhet for tap som følge av feil.

I tillegg til å identifisere hvilke revisorer som har adgang til å påta seg revisjonsoppdrag og til å bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter, gir revisorregisternummeret en nødvendig entydig identifikasjon av fysiske personer. For revisjonsselskap gir foretaksnummeret en entydig identifisering og benyttes derfor også som revisorregisternummer på revisjonsselskaper i Revisorregisteret.

8.2.2 EØS-rett

Direktiv 2006/43/EF som endret ved direktiv 2014/56/EU (revisjonsdirektivet) artikkel 15 stiller krav om at det etableres et register over godkjente revisorer og revisjonsselskaper. Alle godkjente revisorer og revisjonsselskaper skal registreres og identifiseres i registeret med et individuelt registreringsnummer som skal lagres elektronisk og være tilgjengelig for offentligheten. Kravet om offentlighet kan fravikes i ekstraordinære tilfeller.

Det offentlige registeret skal også inneholde opplysninger om navn og adresse til de kompetente myndigheter med ansvar for

 • godkjennelse, jf. revisjonsdirektivet artikkel 3

 • kvalitetssikring, jf. revisjonsdirektivet artikkel 29

 • undersøkelser og sanksjoner vedrørende revisorer og revisjonsselskaper, jf. revisjonsdirektivet artikkel 30, og

 • offentlig tilsyn, jf. revisjonsdirektivet artikkel 32

8.2.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget viser til at Finanstilsynets konsesjonsregister, som Revisorregisteret er en del av, oppfyller kravene etter revisjonsdirektivet artikkel 15. Utvalget konkluderer på denne bakgrunn med at det ikke foreligger noe behov for å endre gjeldende rett på dette punktet.

Utvalget viser videre til forslaget om å innføre kun én kategori revisorer – statsautorisert revisor og at alle disse skal oppfylle etterutdanningskravet, og dermed ha adgang til å påta seg revisjonsoppdrag. Dette innebærer at ordningen med egen registrering av «ansvarlig revisor» faller bort. Utvalget mener at disse endringene vil medføre en forenkling av registreringsplikten, og foreslår at Finanstilsynet skal føre et offentlig register over statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper. Registreringspliktige skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet om endringer i registrerte opplysninger og det foreslås at departementet gis hjemmel til i forskrift å gi utfyllende regler om Revisorregisteret.

8.2.4 Høringsinstansenes merknader

Det har ikke kommet noen merknader i høringen til dette punktet.

8.2.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med utvalget i at gjeldende rett oppfyller kravet til revisorregister som følger av revisjonsdirektivet artikkel 15. Departementet foreslår derfor at gjeldende rett videreføres.

Departementet er enig i at Revisorregisteret blir enklere ved at statsautoriserte revisorer blir den eneste kategorien. Den vesentligste forenklingen i lovforslaget vil være er at det bare er revisorer som står i Revisorregisteret som har adgang til å påta seg revisjonsoppdrag og revisorbekreftelser etter revisorloven. De som ikke oppfyller kravene til å påta seg slike oppdrag må enten deponere godkjenningen eller si fra seg denne. Det vil dermed ikke lenger være behov for å skille i Revisorregisteret mellom revisorer som har adgang til å påta seg revisjonsoppdrag og revisorbekreftelser og revisorer som ikke har det og gjøres gjennom ordningen med tildeling av revisorregisternummer.

Egne krav til registrering og tilsyn med revisjonsforetak fra land utenfor EØS som reviderer foretak fra land utenfor EØS som er notert på et regulert marked i Norge, er omtalt i punkt 20.5.

Det kan være behov for presisering og utfyllende regler om Revisorregisteret. Departementet foreslår at det kan gis nærmere regler i forskrift.

Se lovforslaget § 6-1.

8.3 Hvilke opplysninger skal registreres

8.3.1 Gjeldende rett

Etter revisorloven § 10-2 skal Revisorregisteret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og eventuelt kontoradresse eller annen adresse hvor dokumentasjon angående norske klienter oppbevares, dato for godkjenning og angivelse av godkjent tittel, for alle registrerte eller statsautoriserte revisorer. Det skal også fremgå av registeret dersom godkjenningen er tilbakekalt eller suspendert etter reglene i revisorloven kapittel 9. Dersom revisor er ansatt eller på annen måte tilknyttet et revisjonsselskap, skal også navn, adresse og organisasjonsnummer på revisjonsselskapet fremgå av Revisorregisteret.

For ansvarlige revisorer skal registrering i tillegg inneholde opplysninger om revisorregisternummer tildelt av Finanstilsynet og om registrering i annet land, eventuelt navn på tilsynsmyndighet og revisorregisternummer tildelt i annet land. I tillegg skal det gis opplysninger om det foretas revisjon av foretak som er revisjonspliktig i land utenfor EØS, og eventuelt foretaksnavn, adresse, nettstedsadresse og organisasjonsnummer for enkeltpersonforetak, jf. revisorloven § 10-2 annet ledd.

Hvilke opplysninger som skal fremgå av Revisorregisteret for revisjonsselskaper følger av revisorloven § 10-3. I henhold til denne bestemmelsen skal Revisorregisteret inneholde opplysninger om foretakets navn, kontoradresse og postadresse, organisasjonsnummer, dato for godkjenning og revisorregisternummer tildelt av Finanstilsynet. Registeret skal videre inneholde opplysninger om navn og revisorregisternummer på ansvarlig revisor, jf. revisorloven § 3-7, navn på kontaktperson og eventuelt revisjonsselskapets nettstedadresse, navn og adresse til hvert avdelingskontor i Norge, navn og bostedsadresse for revisjonsselskapets styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og aksjeeiere eller deltakere. Dersom selskapet deltar i samarbeid som nevnt i revisorloven § 4-7 første ledd skal dette fremgå av Revisorregisteret med navn og adresse på andre selskaper som deltar eller på annen måte inngår i dette samarbeidet. Dersom selskapets godkjenning er tilbakekalt eller suspendert etter reglene i revisorloven kapittel 9 skal dette også fremgå av Revisorregisteret. I tillegg stilles det krav om at dersom revisjonsselskapet er registrert i et annet land skal dette fremgå av registreringen, herunder navn på tilsynsmyndighet og eventuelt revisorregisternummer og organisasjonsnummer tildelt i annet land. Det skal også fremgå av registeropplysningene om selskapet foretar revisjon av foretak som er revisjonspliktig i land utenfor EØS.

Finanstilsynet kan unnlate å tildele revisorregisternummer til revisjonsselskaper som ikke utøver virksomhet som faller inn under revisorloven.

8.3.2 EØS-rett

Artikkel 16 i direktiv 2006/43/EF som endret ved direktiv 2014/56/EU (revisjonsdirektivet), oppstiller krav til hvilke opplysninger som skal fremgå om revisorer. Kravene gjelder kun for de som utfører lovpliktig revisjon. Etter bestemmelsen stilles det krav om at det offentlige registeret minst skal inneholde opplysninger om revisors navn, adresse og registreringsnummer. Dersom revisor er ansatt partner eller på annen måte tilknyttet et revisjonsselskap skal firmaets navn adresse, internettadresse og registreringsnummer fremgå av registeret. For øvrig skal all annen registrering som revisor hos kompetente myndigheter i andre medlemsland, og som revisor i tredjeland, fremgå av registeret, herunder registreringsmyndighetens navn og eventuelt registreringsnummer.

Tredjelandsrevisorer som er registrert i henhold til revisjonsdirektivet artikkel 45, skal i registeret klart fremstå som dette, og ikke som godkjente revisorer.

Artikkel 17 i direktiv 2006/43/EF som endret ved direktiv 2014/56/EU, inneholder bestemmelser om hvilke opplysninger om revisjonsselskaper som skal fremgå av det offentlige registeret. Bestemmelsen regulerer minimumskravene for hvilke opplysninger som skal fremgå av registeret. Etter artikkel 17 skal registeret inneholde opplysninger om

 • navn, adresse og registreringsnummer

 • selskapsform

 • kontaktopplysninger til den primære kontaktperson og selskapets eventuelle internettadresse

 • adresse til samtlige av selskapets kontorer i medlemslandet

 • navn og registreringsnummer på alle revisorer som er ansatt eller partnere i, eller på annen måte er tilknyttet revisjonsfirmaet

 • navn og forretningsadresse til alle eiere og aksjonærer

 • navn og forretningsadresse til alle styremedlemmer

 • eventuelt medlemskap i et nettverk og en liste over navn og adresser til medlemsselskapene og tilknyttede selskaper, eller informasjon om hvor slike opplysninger kan finnes

 • all annen registrering som revisjonsselskap hos de kompetente myndigheter i andre medlemsland og som revisjonsselskap i tredjeland, herunder registreringsmyndighetens navn og eventuelt registreringsnummer

 • revisjonsselskapet eventuelt er registrert i henhold til direktivets artikkel 3 a punkt 3

Kravet om registrering av opplysninger om hvorvidt er revisjonsselskap er registrert i henhold til artikkel 3a ble innført ved direktiv 2014/56/EU, og må ses i sammenheng med innføringen av bestemmelsen som medfører at revisjonsselskaper som er godkjent i et annet medlemsland gis rett til å utføre lovpliktig revisjon i vertslandet.

8.3.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår endring av kravene til opplysninger i Revisorregisteret i tråd med bestemmelsene i revisjonsdirektivet artikkel 16 og 17.

Ved at utvalget foreslår at det i ny lov kun skal være én kategori av godkjente revisorer, fjernes de to andre kategoriene fra revisorregisteret. Registeret skal dermed bare inneholde opplysninger om statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper.

For statsautoriserte revisorer foreslår utvalget at opplysninger om navn, adresse og revisorregisternummer tildelt av Finanstilsynet skal fremgå av registeret. I tillegg foreslås det at opplysninger om navn, adresse, nettstedadresse og organisasjonsnummer på revisorforetak som revisoren er tilknyttet som partner, ansatt eller på annen måte skal registreres. Dersom revisor er registrert i et annet land, foreslår utvalget at navn på tilsynsmyndigheten og revisorregisternummer tildelt i landet også skal registreres.

For revisjonsforetak (herunder statsautoriserte revisorer som driver revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak) foreslår utvalget at Revisorregisteret skal inneholde opplysninger om

 • navn, kontoradresse, postadresse og organisasjonsnummer

 • revisorregisternummer tildelt av Finanstilsynet

 • navn og revisorregisternummer på statsautoriserte revisorer som er tilknyttet revisjonsforetak som innehaver, partner, ansatt eller på annen måte

 • navn på kontaktperson og revisjonsforetakets nettadresse

 • navn og adresse til hvert avdelingskontor i Norge

 • navn og adresse på de andre foretakene i revisors nettverk eller opplysning om hvor slik informasjon er allment tilgjengelig

 • om revisjonsforetaket er registrert i et annet land, skal også navn på tilsynsmyndighet, revisorregisternummer og organisasjonsnummer i landet registreres

 • navn og adresse på medlemmer og varamedlemmer i styret og på daglig leder

 • navn og adresse på aksjeeiere eller deltakere i revisjonsselskap

Utvalget foreslår også regler om gjennomføring av de nye kravene i revisjonsdirektivet om registrering av revisjonsselskap som har godkjenning i et annet EØS-land, men som utfører lovpliktig revisjon i vertslandet.

8.3.4 Høringsinstansenes merknader

Brønnøysundregistrene viser til plikten til gjenbruk av opplysninger i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 1 andre ledd, og minner om at det ikke kan kreves at foretakene oppgir til Revisorregisteret opplysninger som allerede er meldt til Enhetsregisteret.

8.3.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i § 6-2 og § 6-4 krav til hvilke opplysninger som skal registreres i Revisorregisteret. Forslaget gjennomfører revisjonsdirektivet artikkel 16 og 17 og innebærer hovedsakelig en videreføring av gjeldende rett. Selv om det bare er statsautoriserte revisorer og godkjente revisjonsselskaper som skal stå i Revisorregisteret, vil statsautoriserte revisorer fortsatt måtte tildeles et revisorregisternummer. Navn kan skrives ulikt og oppfyller ikke kravet til entydig identifisering. Fødselsnummeret gir tilstrekkelig entydighet og benyttes av Finanstilsynet, men fødselsnummer kan ikke vises i det offentlige registeret.

Brønnøysundregistrene har vist til at enhetsregisterloven § 1 andre ledd stiller krav om gjenbruk av opplysninger registrert i Enhetsregisteret, og begrenser adgangen til å kreve opplysninger som allerede er registrert. Departementet legger til grunn at Finanstilsynet, på samme måte som i dag vil ta hensyn til dette ved innhentingen av opplysninger til Revisorregisteret, og at plikten til å vise informasjon kan oppfylles ved lenke til andre offentlige registre.

Innhenting av opplysninger som skal være i Revisorregisteret, som Finanstilsynet ikke kan hentes fra andre offentlige registre, kan skje ved at det stilles krav om egenregistrering fra revisjonsselskaper eller statsautoriserte revisorer. Egenregistrering kan også kreves for opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn med statsautoriserte revisorer eller revisjonsselskaper. Departementet foreslår at nærmere regler om registering kan gis i forskrift med hjemmel i § 6-1 tredje ledd.

Se lovforslaget § 6-1, § 6-4 og § 4-2 andre ledd.

8.4 Oppdatering og sletting av opplysninger i Revisorregisteret

8.4.1 Gjeldende rett

Etter revisorloven § 10-4 har revisor og revisjonsselskap plikt til å gi melding til Finanstilsynet om endringer i de registrerte opplysningene i Revisorregisteret. Opplysninger om revisjonsselskap skal gis av daglig leder eller signaturberettiget. Opplysninger kan oversendes Finanstilsynet elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer dokumentets innhold. Finanstilsynet kan videre kreve at endringer oppdateres elektronisk.

Registrerte opplysninger skal slettes fra Revisorregisteret ti år etter at revisor er død, revisjonsselskapet er oppløst eller godkjenning etter revisorloven er tilbakekalt, jf. revisorloven § 10-5.

8.4.2 EØS-rett

I henhold til artikkel 18 i direktiv 2006/43/EF som endret av direktiv 2014/56/EU, skal medlemsstatene sikre at revisorer og revisjonsselskaper uten «ugrundet opphold» underretter de kompetente myndigheter med ansvar for det offentlige registeret om eventuelle endringer av de registrerte opplysningene. Det fremgår videre at registeret skal oppdateres av tilsynsmyndighetene uten «ugrundet opphold». Begrepet «ugrundet opphold» er ikke nærmere definert i direktivet. Det følger videre av artikkel 19 at opplysningene skal underskrives av revisor eller revisjonsselskapet. Direktivet åpner for at tilsynsmyndighetene kan tillate elektronisk underskriving av opplysningene. Direktivet inneholder ingen regler om sletting av opplysninger.

8.4.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår å videreføre plikten for statsautoriserte revisorer og revisjonsselskaper til å gi melding til Finanstilsynet om endringer i de registrerte opplysninger. Utvalget foreslår at det presiseres i lovteksten at opplysninger om endringene skal gis uten ugrunnet opphold. Utvalget foreslår videre at bestemmelsene i gjeldende rett om sletting av opplysninger ti år etter revisors død, revisjonsselskapets oppløsning eller etter tilbakekall av godkjenning oppheves da dette ikke er et krav etter revisjonsdirektivet.

8.4.4 Høringsinstansenes merknader

Det har ikke kommet merknader i høringen til dette punktet.

8.4.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med utvalget i at de foretakene og revisorene som er oppført i Revisorregisteret, bør ha plikt om å gi melding om endringer i informasjonen oppført i registrerte opplysninger. Hvis registeret skal bidra til å oppfylle sitt formål, må opplysningene holdes oppdatert. Dette er også et krav i revisjonsdirektivet. Eventuelle unntak fra denne plikten, i tilfeller der Finanstilsynet jevnlig henter opplysningene fra andre offentlige registre, kan reguleres i forskrift, jf. hjemmelen i § 6-1 tredje ledd.

Departementet mener i likhet med utvalget at det ikke er behov for å videreføre regelen om at opplysninger i registeret skal slettes ti år etter at revisor er død, revisjonsselskapet er oppløst eller godkjenning etter loven er tilbakekalt.

Se lovforslaget § 6-1 andre ledd.

Til forsiden