St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret i 1997 med forslag om endrede priser og bevilgninger over statsbudsjettet for 1997. Det gis også en gjennomgang av oppfølgingen av Stortingets vedtak om utbytte fra Statkorn Holding AS for 1997-terminen i kapittel 11. Det gis videre i kapittel 12 en redegjørelse om utvidelsen av EØS-avtalen innenfor det veterinære området, og i kapittel 13 om utvidelse av aksjekapitalen i Dervsjø Trelast AS.

Forslaget legger til grunn retningslinjene for landbrukspolitikken som Regjeringen fremmet i St prp nr 8 (1992-93) Landbruk i utvikling,Stortingets behandling av denne proposisjonen (jfr Innst S nr 92 (1992-93)) og oppfølgingen gjennom de påfølgende jordbruksoppgjørene.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la mandag 28. april 1997 fram et felles krav med ramme og fordeling. Statens tilbud ble lagt fram mandag 5. mai 1997. Sluttforhandlinger mellom partene ble tatt opp onsdag 7. mai. De viktigste spørsmålene ble deretter gjennomgått i formelle forhandlingsmøter. Et arbeidsdokument med Statens forhandlingsutvalgs vurderinger og standpunkt vedrørende etablering av en tidligpensjonsordning i jordbruket ble overlevert jordbrukets forhandlingsutvalg 9. mai. I møte 12. mai 1997 ble partene enige om å ta underhåndskontakter og gjennomføre sonderinger i tråd med Hovedavtalens § 2-5 med sikte på å komme fram til en forhandlingsløsning. Under denne prosessen drøftet partene ramme, distrikts- og strukturprofilen, korn- og kraftfôrpolitikken og andre hovedspørsmål i oppgjøret. Norsk Bonde- og Småbrukarlags forhandlingsdelegasjon meddelte i forhandlingsmøte natt til torsdag 15. mai at avstanden mellom krav og tilbud i sluttfasen av sonderingene var så stor at det ikke syntes mulig å komme fram til en avtale som kunne anbefales. Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte på denne bakgrunn å bryte forhandlingene. I de videre drøftingene mellom Staten og Norges Bondelag var det tilnærming mellom partene, og torsdag 15. mai ble det enighet om en jordbruksavtale med virkning fra 1.7.97. Gjennomføringen av oppgjøret er nærmere beskrevet i kapittel 3, og hovedtrekkene i jordbruksoppgjøret er behandlet i kapittel 7.

Den inngåtte avtalen har en økt varig ramme på 500 mill kroner, og innebærer en økning i bevilgningene over Jordbruksavtalen (kapittel 1150) på 50 mill kroner fra et nivå på 11,9 mrd kroner. Avtaleprisene økes med 450 mill kroner. Dessuten vil et engangsbeløp på 255 mill kroner disponeres over avtalen i 1997, mens et engangsbeløp på 100 mill kroner vil bli utbetalt i 1998. Sammen med omdisponeringer på 73 mill kroner innenfor den varige rammen er den inngåtte avtalen beregnet å gi en inntektsvekst på om lag 31/2% fra 1996 til 1997. Utslaget på konsumprisindeksen av oppgjøret vil avhenge av markedsforholdene, men antas å bli om lag 0,1%.

Forslaget innebærer at distriktsprofilen på tilskuddsordningene opprettholdes på et høyt nivå. Det legges opp til fortsatt sterk satsing på utviklingstiltak og alternativ sysselsetting i distriktene, samt økt satsing på investeringer i tradisjonelt jordbruk.

Til forsiden