St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

11 Stortingets vedtak om utbytte fra Statkorn Holding AS for 1997-terminen

11.1 Innledning

Statkorn Holding AS ble stiftet 12. desember 1994. Innenfor rammen av GATT-avtalen, var formålet med etableringen av selskapet å samordne statens eierinteresser i korn-, mel- og kraftfôrbransjen, ta vare på og utvikle de verdier som har vært nedlagt i statens bedrifter i bransjen samt å bidra til å stabilisere overgangen til en mer deregulert omsetning av korn, mel og kraftfôr. Statkorn-gruppens formål er å drive produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter, kraftfôr og andre innsatsvarer til landbruk og havbruk samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Statens eiermessige styring av Statkorn-gruppen skjer gjennom Statkorn Holding AS, mens driftsaktiviteten innen de 3 forretningsområdene «korn», «mel» og «fôr» utøves i ulike datterselskaper. Forretningsområdet «korn» omfatter kjøp og salg av importert korn, norsk korn og andre råvarer til matmel- og kraftfôrindustrien, silodrift samt befraktning av korn land- og sjøverts. Forretningsområdet «fôr» omfatter tilvirkning og salg av fôr til husdyr samt salg av andre innsatsvarer til landbruket og salg av fôr til fisk. Forretningsområdet «mel» omfatter tilvirkning og salg av matmel, pasta og diverse andre cerealprodukter samt innsatsvarer til bakerier, melbasert industri og dagligvarehandelen. De 3 forretningsområdene utøves idag i henholdsvis driftsselskapene Statkorn AS (100%), Stormøllen AS (100%) og Norgesmøllene DA (60%). Statkorn-gruppens største tilknyttede selskaper er Fiskå Mølle AS (49%) og NorAqua AS (41%).

11.2 Budsjetteringen av utbyttet for 1997

I St prp nr 1 (1996-97) budsjetterte Landbruksdepartementet et foreløpig utbytte fra Statkorn Holding AS på 150 mill kr basert på St prp nr 72 (1995-96), samt en foreløpig inntjeningsprognose for Statkorn-gruppen i 1996. Næringskomiteen sluttet i Budsjett-Innst S nr 8 (1996-97) seg til departementets opplegg. I St prp nr 1 (1996-97) Tillegg nr 7 kom Regjeringen tilbake til størrelsen på 1997-utbyttet fra selskapet grunnet flere forhold. I regnskapet for 3. kvartal 1996 gikk det frem at inngangsbeholdningene av lagerkorn pr 1. januar 1996 på om lag 290.000 tonn var avhendet og realisert før nye lavere priser 1. septemer 1996 hadde trådt i kraft. Sammen med en realisering av kornkapitalen bundet i de tidligere statlige stasjonære beredskapslagrene, innebar dette tilsammen en økt meravkastning på 97 mill kr i forhold til St prp nr 1 (1996-97). På basis av dette budsjetterte Regjeringen med et tilsvarende økt utbytte fra Statkorn Holding AS på 97 mill kr til 247 mill kr. Regjeringen understreket at alle merverdier knyttet til kornkapitalen med dette var tatt ut av Statkorn-gruppen, og at eier i tiden fremover ikke kunne regne med årlige utbytter fra Statkorn Holding AS på mer enn i størrelsesorden 60 mill kr.

Flertallet i finanskomiteen, i sin behandling av saken, foreslo å øke utbyttet fra Statkorn Holding AS med ytterligere 100 mill kr fra 247 mill kr til 347 mill kr. Dette skulle bla. skje gjennom avhending av eiendom innen utløpet av 1997. Stortinget vedtok følgende:

«Stortinget samtykker i at Statkorn Holding AS gis fullmakt til å selge eiendommer innen utløpet av 1997 slik at kap 5651 post 80 Utbytte, Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet, kan økes med inntil 100 mill kroner.»

Departementet vil påpeke at avhending av fast eiendom i 1997 ikke gir grunnlag for økt utbytte i 1997, men først i 1998. Salg av fast eiendom, som kunne ha dannet grunnlag for økt utbytte i 1997, måtte ha skjedd innen 31. desember 1996. Dette har ikke vært gjennomførbart.

11.3 Nærmere om salg av eiendom

Etableringen av Statkorn-gruppens konsernmodell var bla. forankret i å ta vare på realverdiene i statens eiendommer og driftsutstyr, og om mulig å øke disse. Sammenlignet med om anleggene hadde vært frittstående organisatoriske enheter, ville realverdiene ha sunket betraktelig. En høy utnyttelse av statsmonopolanleggene i dagens deregulerte markedsregime, er selv med en konserntilhørighet, ikke en selvfølge.

Stortingets utbyttevedtak på 347 mill kr var understøttet av et romertallsvedtak om salg av eiendom. Dersom 100 mill kr skal realiseres fra salg av fast eiendom, krever dette en gevinst på salg før skatt på om lag 139 mill kr. I 1994 ble til sammenligning statens eiendommer overdratt til en samlet bruttoverdi på 121 mill kr. Dette utgjorde en tilnærmet markedstakst på anleggene. Departementet finner det lite trolig at statens tidligere eiendommer kan avhendes med en betydelig netto-gevinst utover bokførte verdier som det her er snakk om. Statkorn Holding AS sine eiendommer er i hovedsak anlegg for mottak og håndtering av korn, mel og fôrstoffer. Deres verdi er i høy grad knyttet til at de kan utnyttes i slik virksomhet. Det er en samlet overkapasitet på dette i Norge, og den potensielle kjøpergruppe er meget begrenset. Ved salg for omregulering til andre formål vil flertallet av anleggene ha meget lav verdi.

Fast eiendom og driftsutstyr knyttet til kornomsetning er en nødvendig forutsetning for å kunne drive den virksomhet som Statkorn-gruppen driver. Statkorn Holding AS vurderer løpende gruppens behov for slike anlegg, og vil søke å avhende anlegg som ikke er nødvendig for gruppens virksomhet.

Når det gjelder faktisk avhending av eiendommer, vil departementet opplyse om at Statkorn-gruppen har solgt og vurderer salg av endel eiendommer som ikke inngår i kjerne-satsingen. Stormøllen har i 1996 solgt Hæggernes Valsemølle til et saltimportfirma. Stormøllens nedlagte fiskefôrfabrikk i Bergen-Sandviken er avhendet til skoleformål. Det er innledet forhandlinger vedrørende avhending av Sinsen Kornmagasin til boligformål. I Trondheim fører Stormøllen forhandlinger om salg av et større eiendomskompleks. I 1995 ble Forus Kornsilo solgt til Fiskå Mølle AS, som idag er en av samarbeidspartnerne til Statkorn-gruppen. Engasjementet ved Tau Mølle ble i mars 1996 avviklet, og driftsutstyret overført Vaksdal-anlegget. Eiendomsalg gjennomført i 1996 er på vanlig måte regnskapsført i de respektive selskapene for 1996, og inngår i Statkorn-gruppens årsoppgjør for 1996.

11.4 Grunnlaget for utbytte for budsjetterminen 1997

Styret i Statkorn Holding AS avla i april i år konsernresultatregnskap, konsernbalanse samt konsolidert resultatregnskap og balanse for 1996. Styret er fornøyd med den økonomiske utviklingen i driftsselskapet Statkorn AS. I datterselskapene Stormøllen AS og Norgesmøllene DA påpeker styret at resultatene i disse selskapene er lavere enn budsjettert. I Stormøllen AS er resultatet fra ordinær drift ikke tilfredstillende. Det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten i dette selskapet som en regner med vil få effekter allerede i 1997.

Styret viser for øvrig til at driften ved Norgesmøllenes avdeling på Tau i mars 1996 ble stanset, bla. som følge av å sikre en bedre og rasjonell mølleforedlingsstruktur. Silodriftselskapene AS Oslo Havnesilo og Stavanger Havnesilo AS vil bli lagt ned og overført Statkorn AS, bla. for å få en mer effektiv administrasjon. Styret viser også til at havbruksdivisjonen i Stormøllen AS i 1996 ble solgt til det nyetablerte selskapet NorAqua AS. Ved utgangen av 1996 var det 582 ansatte i konsernet, 78 færre enn for ett år siden. Av disse var 7 ansatt i Statkorn Holding AS, 282 i Stormøllen AS, 182 i Norgesmøllene DA, 79 i Statkorn AS og 32 i de øvrige konsern-selskap. En nedgang på 35 medarbeidere skyldes salget av Stormøllens havbruksdivisjon til NorAqua AS. En nedgang i antall sysselsatte på 43 skyldes strukturelle rasjonaliseringstiltak i h.h.v. Norgesmøllene DA, Stormøllen AS og Stavanger Havnesilo AS.

Det avlagte regnskapet viser en brutto-omsetning på 3.724 mill kr, og et resultat etter skatt på 269,4 mill kr. 71 mill kr av årsresultatat kom fra den ordinære driften. Dette er 42 mill kr lavere enn i 1995. Resterende fortjeneste på 198,4 mill kr skyldes ekstraordinære inntekter i forbindelse med salget av den varebeholdning Statkorn Holding AS fikk som tingsinnskudd ved stiftelsen. Denne regnskapsmessige gevinsten er 8,4 mill kr høyere enn prognosert i St prp nr 1 (1996-97) Tillegg nr 7. Konsernresultatet etter skatter og minoritetsinteresser var i 1996 på 264 mill kr, mot vel 306 mill kr i 1995. Den samlede resultatnedgangen skyldes i første rekke de svekkede resultatene innenfor industrivirksomhetene.

Fra datterselskapene Statkorn AS og Stormøllen AS er det overført så store konsernbidrag som mulig på h.h.v. 62,5 mill kr og 2,1 mill kr for å bidra maksimalt til å oppfylle Stortingets utbyttekrav for 1997-terminen. Det har ikke vært mulig å ta konsernbidrag fra Norgesmøllene DA ettersom selskapet ikke er skattekonsolidert. Norgesmøllene DA har for øvrig hatt et svakt år, med et resultat tilnærmet i balanse. Det nyetablerte selskapet NorAqua AS, har hatt relativt store oppstartingsvansker, og hadde et årsunderskudd på 62 mill kr i 1996. Statkorn Holding AS har her ytt et aksjonærbidrag til selskapet på 2,8 mill kr for å dekke sin andel av tapet som ikke er trukket direkte mot egenkapitalen. 1996-resultatet på i overkant av 5 mill kr før skatt i Fiskå Mølle AS er tilfredstillende.

Overfor generalforsamlingen har styret anbefalt å imøtekomme Stortingets krav til utbytte så langt det lar seg gjøre i medhold av aksjeloven og selskapsskatteloven. Det innebærer at hele overskuddet etter skatt for 1996 samt hele selskapets disposisjonsfond utdeles som utbytte, jfr følgende bekreftelse fra selskapets revisor:

«Vi . . . kan, som valgt revisor for Statkorn Holding AS med datterselskaper, bekrefte at selskapets utbytte for 1996 på kr 283.153.115 er det maksimale utbytte som kan deles ut fra selskapet innenfor reglene i selskapsskattelov og Aksjelov uten at innbetalt kapital angripes.Utbyttebeløpet fremkommer som årets overskudd og all fri egenkapital i Statkorn Holding AS, jfr aksjelovens § 12-5, samt at Statkorn Holding AS er tilført maksimale konsernbidrag fra datterselskaper innenfor årets skattepliktige inntekt, jfr selskapsskattelovens § 1-3 til § 1-5.»

Generalforsamlingen i Statkorn Holding AS ble avholdt den 7. mai 1997. Generalforsamlingen tok styrets beretning og forslag om utdeling av utbytte til etterretning. Generalforsamlingen la vekt på å fastsette det maksimale utbyttet fra selskapet i forhold til det som er gjennomførbart etter aksjeloven. Utbyttet ble fastsatt med 283,153 mill kr. Herav kom 207,7 mill kr fra morselskapets resultat etter skatt, 13,7 mill kr som egenkapitaloverføringer fra morselskapets disposisjonsfond og 61,7 mill kr fra netto konsernbidrag. Generalforsamlingen har understreket at sammenlignet med Stortingets krav til utbytte for 1997, mangler en inndekning av 63,847 mill kr. Generalforsamlingen har anbefalt at Stortingets ytterligere krav til kapital fra selskapet bør innfris gjennom en inndragning av 63,847 mill kr av den statlige ansvarlige konvertible lånekapitalen.

11.5 Forslag til inndekning av Stortingets utbyttekrav fra Statkorn Holding AS for 1997-terminen

Departementet konstaterer at Stortingets vedtak ikke har vært gjennomførbart etter aksjelovens bestemmelser. Departementet tar generalforsamlingens vedtak om gjennomføring av et maksimalt utbytte på 283,153 mill kr til etterretning. Sammenlignet med Stortingets vedtak om et utbyttekrav for 1997 på 347 mill kr fra Statkorn Holding AS, foreslår departementet at resterende 63,847 mill kr bevilges gjennom en inndragning av den statlige ansvarlige konvertible lånekapitalen til statskassen med et like stort beløp.

Statkorn Holding AS fikk i forbindelse med St prp nr 1 Tillegg nr 8 (1994-95) tildelt en ansvarlig konvertibel lånekapital på 250 mill kr. Etter at Stortinget i forbindelse med 1996-budsjettet vedtok at 50 mill kr av det ansvarlige konvertible lånet skulle tilbakebetales statskassen, utgjør lånets hovedstol idag 200 mill kr. Det ansvarlige konvertible lånet er regulert gjennom en bindende kontrakt mellom Landbruksdepartementet (långiver) og Statkorn Holding AS (låntaker). I medhold av aksjeloven er kontraktsforholdet forelagt generalforsamlingen, som i 1995 godkjente låneforholdet. En tilbakebetaling av lånekapitalen på 63,847 mill kr til statskassen krever ikke nytt generalforsamlingsvedtak. Konsernets kreditorer må likevel gjennom normale prosedyrer varsles i hht. aksjeloven. Renteinntektene under kap 5609 post 81 vil som følge av tilbakebetalingen av lånekapitalen reduseres med 2,5 mill kr.

I St prp nr 72 (1995-96) ble det trukket opp retningslinjer for avkastningskrav, utbyttepolitikk og årlige utbytter for perioden 1996-98 for Statkorn Holding AS. Ved behandlingen av St prp nr 72 (1995-96) hadde Stortinget ingen merknader til Regjeringens forslag.

Overføringen av all fri fondskapital til utbytte i 1997 innebærer at Statkorn Holding AS er uten frie fondsmidler til dekning av eventuelle fremtidige tap enten i morselskapet eller i konsern-selskapene. Fri egenkapital som kan inngå som en plattform i fremtidige investeringsplaner finnes ikke.

Departementet foreslår med dette at kap 5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet post 80 Utbytte reduseres med 63,847 mill kr til 286,153 mill kr, at kap 4170 Statkorn Holding AS post 90 Avdrag bevilges med 63,847 mill kr og at kap 5609 Renter av lån i selskaper under Landbruksdepartementet post 81 Statkorn Holding AS reduseres med 2,5 mill kr til 10,5 mill kr. Departementet legger med dette til grunn at Stortingets krav til uttak av statlig kapital i Statkorn Holding AS for 1997 er oppfylt.

Til forsiden