St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksforhandlingene 1997

Referat fra møte 14.-15. mai 1997

Tilstede

Fra jordbruket:

Iversen. Værdal. Bye. Milli. Forsell. Dalen. Agerup Strøm. Ødegård. Svardal. Sørheim. Nordstrøm

Fra Staten:

Grue. Moe. Thorsen. Nygård. Leirpoll. Gunnarson. Holm. Sødal. Malterud. Rusten. Dånmark. Haugen. Sagelvmo. Gjølberg. Helgen. Gran. Landheim

Møtet startet i plenum klokka 15:10 til 15:15. Sonderingsutkast til avklaring på en rekke spørsmål ble deretter gjennomgått vekselvis i formannsmøter og særmøter i delegasjonene.

I plenumsmøte klokka 01:05 til 01:15 konstaterte Strømat avstanden mellom krav og tilbud i sluttfasen av sonderingene var så stor at det ikke var mulig å komme fram til en avtale som kunne anbefales. Han meddelte derfor at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene. En skriftlig reaksjon med følgende innhold ble referert og overlevert. sitat:

«NBS legger avgjørende vekt på at en jordbruksavtale inneholder følgende elementer:

  1. 1.

    En inntektsutvikling fra 1996 til 1997 og et potensiale for inntektsutvikling framover som er vesentlig høyere enn hva som ligger i Statens tilbud.

  2. 2.

    En ansvarsfordeling mellom varige budsjettendringer og markedspriser i tråd med det som har vært vanlig.

  3. 3.

    Forpliktende formuleringer om pensjon.

Gjennom sonderinger som har vært ført mellom partene har NBS søkt å finne ut om det er grunnlag for avtaleløsning. FU konstaterer at avstanden mellom krav og tilbud i sluttfasen av sonderingene er så stor på ovennevnte områder at det ikke er mulig å komme fram til en avtale som kan anbefales. På denne bakgrunn velger NBS å bryte forhandlingene.»

Iversentok til etterretning at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene. og sa at han respekterte dette fullt ut. Han meddelte videre at Norges Bondelag ønsket å fortsette forhandlingene for å se om det var mulig å komme fram til en akseptabel løsning.

Gruefant ikke grunn til å kommentere enkeltheter i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin begrunnelse for å bryte. Han konstaterte at en stod i den situasjon at en organisasjon ønsket å forhandle videre. Han viste til Hovedavtalens § 1-4 om statens rett til å forhandle videre med en organisasjon og hvilken prosedyre som skulle følges før en slik beslutning ble fattet. Han framholdt at det var gjennomført en slik prosess som var nødvendig for å treffe beslutninger om å forhandle videre med en organisasjon. Han spurte om Norsk Bonde- og Småbrukarlag var enig i dette.

Strømsvarte bekreftende på at staten har opptrådt etter Hovedavtalens § 1-4.

Gruekonstaterte at jordbruksforhandlingene med jordbruksorganisasjonene samlet dermed var avsluttet. Han takket for en ryddig prosess så langt i forhandlingene. og meddelte at staten ville forhandle videre med Norges Bondelag. Han refererte videre til Hovedavtalens bestemmelser vedrørende ansvar for gjennomføring av jordbruksavtalen. og bekreftet at Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil bli koplet inn på vanlig måte i oppfølgingen av en eventuell framforhandlet avtale med Norges Bondelag.

Til forsiden