St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

14 Endringer i statsbudsjettet for 1997

I denne Stortingsproposisjonen foreslås endringer i statsbudsjettet for 1997 som følger av de bestemmelser som inngår i jordbruksoppgjøret 1997. Prinsippene for beregningen av utslagene for budsjettet i 1997 og 1998 er nærmere redegjort for nedenfor.

I jordbruksoppgjøret er det foreslått endringer som innebærer en varig økning i overføringene over kap 1150 og kap 4150 på 50 mill kroner. Som hovedregel budsjetteres det med 50% virkning av endringer i jordbruksoppgjøret for inneværende budsjettår.

For enkelte av de ordninger som endres ved årets jordbruksoppgjør, vil det imidlertid først bli budsjettvirkning i 1998. Dette skyldes at produksjonstilleggene med søknad i august 1997 blir utbetalt i februar 1998. I forslaget til fordeling ved årets jordbruksoppgjør er det særlig endringen i produksjonstillegget for husdyr og areal- og kulturlandskapstillegget som har betydning for budsjettvirkningen i 1997 og 1998.

Det er beregnet at budsjettvirkningen i 1997 innebærer en økning i nettobevilgningen på kap 1150 og kap 4150 med 25,0 mill kroner.

Bruttobevilgningene i 1997 for kap 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.v., vil bli økt med:

25 000 000 kroner fra

11 912 099 000 kroner til

11 937 099 000 kroner

Inntektene i 1997 fra kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.v., vil bli videreført uendret med 128 700 000 kroner.

I proposisjonen foreslås dessuten endringer i statsbudsjettet for 1997 vedrørende utbytte fra, og den ansvarlige konvertible lånekapitalen i Statkorn Holding AS, utvidelse av aksjekapitalen i Drevsjø Trelast AS, samt utvidelse av EØS-avtalen på veterinær sektor.

Virkningen på statsbudsjettets kap 1150 og kap 4150 av årets oppgjør blir som følger, i mill kroner:

Kapittell 1150:AvtalenUtslagJustert
PostBenevning19971997/9819971997
50.01Tilskudd til LUF515,3000,0000,000515,300
50.02Tilskudd til fond for katastrofeordning30,0000,0000,00030,000
50.03Tilskudd til tiltaksfondet for småfe og fjørfe41,5604,0002,00043,560
50Fondsavsetninger586,8604,0002,000588,860
70.01Avsetningstiltak65,0000,0000,00065,000
70.02Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.85,8000,0000,00085,800
70.03Eksportrestitusjon31,0000,0000,00031,000
70.04Kontraktproduksjon av egg7,000-7,000-6,4000,600
70Markedsregulering, kan overføres188,800-7,000-6,400182,400
73.01Tilskudd til norsk ull165,0000,0000,000165,000
73.03Pristilskudd melk766,100-116,600-58,300707,800
73.05Pristilskudd kjøtt900,100-20,100-10,050890,050
73.10Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.55,200-4,200-2,10053,100
73.11Frakttilskudd82,2000,5000,25082,450
73Pristilskudd (overslagsbevilgning)1 968,600-140,400-70,2001 898,400
74.01Driftstilskudd, melkeproduksjon1 484,600-35,000-35,0001 449,600
74.04Produksjonstillegg, husdyr1 651,46781,87040,9351 692,402
74.07Areal- og kulturlandskapstillegg3 266,512118,48087,4453 353,957
74.08Produksjonstillegg til dyrking av fôr i fjellet10,5000,0000,00010,500
74Direkte tilskudd, kan overføres6 413,079165,35093,3806 506,459
76.01Markedsordningen for korn831,45021,0005,000836,450
76.02Markedsordningen for poteter61,200-28,200-18,33042,870
76Markedsordninger (overslagsbevilgning)892,650-7,200-13,330879,320
77.01Tilskudd til inseminering m.m.70,3000,0000,00070,300
77.02Lagringstilskudd på engfrø m.m.6,0000,0000,0006,000
77.03Tilskudd til forsøksringer og forskning53,100-0,350-0,35052,750
77.04Tilskudd til pelsdyrforlag27,0000,0000,00027,000
77.05Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak66,5002,8000,00066,500
77.06Tilskudd til økologisk jordbruk25,00025,00012,50037,500
77.07Tilskudd til fruktlager8,1000,0000,0008,100
77Utviklingstiltak, kan overføres256,00027,45012,150268,150
78.01Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid1 192,3100,0000,0001 192,310
78.02Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v.123,0000,0000,000123,000
78.03Medlemsavgift til folketrygden130,8000,0000,000130,800
78.04Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket70,0007,0007,00077,000
78.05Øvrige velferdstiltak90,0000,8000,40090,400
78Velferdsordninger, kan overføres1 606,1107,8007,4001 613,510
SUM KAP. 115011 912,09950,00025,00011 937,099
Kapittel 4150:
80Markedsordningen for korn128,7000,0000,000128,700
SUM KAP. 4150128,7000,0000,000128,700
NETTO KAP. 1150 OG KAP. 415011 783,39950,00025,00011 808,399

Stortinget inviteres gjennom proposisjonen til å gjøre vedtak om de endringer i statsbudsjettet for 1997 som følger av årets jordbruksoppgjør, samt kornpriser og andre bestemmelser i jordbruksoppgjøret m.m. som det er nødvendig at Stortinget gjør vedtak om.

Til forsiden