St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

13 Drevsjø Trelast AS - utvidelse av aksjekapitalen

Ved behandlingen av St prp nr 8 (1996-97),jfrInnst S nr 63 (1996-97) vedtok Stortinget at aksjekapitalen i Drevsjø Trelast AS skulle nedskrives med tidligere akkumulert underskudd på 5,7 mill kroner, at det statlige driftskredittlånet på 5,4 mill kroner skulle omgjøres til aksjekapital, og at det skulle skytes inn ny aksjekapital på 2,3 mill kroner.

Bakgrunnen for departementets forslag i St prp nr 8(1996-97)var den aktuelle økonomiske situasjonen i selskapet og at økonomirapporter i månedsskiftet oktber/november tydet på at underskuddet for 1996 ville bli 4,5 mill kroner.

Da regnskapet for 1996 forelå, viste det et underskudd på 7,1 mill kroner eller 2,6 mill kroner svakere enn budsjettert.Styret stilte sine plasser til disposisjon,og nytt styre ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling den 14.3.97. Det nye styret har analysert selskapets økonomi, drift, markedssituasjon, tømmertilgang og mål og strategier med tanke på fortsatt drift. Nedleggelse av bruket er ikke vurdert som aktuelt.

Ved behandlingen av St prp nr 1 Tillegg nr 7 (1996-97), jfr Budsjett-innst SII (1996-97) vedtok Stortinget at Landbruksdepartementet kunne selge deler av aksjekapitalen eller godkjenne kapitalutvidelse i forbindelse med medeierskap fra andre bedrifter. Den økonomiske situasjonen ved Drevsjø Trelast er slik at det pånåværendetidspunkt er urealistisk å få etablert samarbeid og allianser med andre bedrifter hvor det forutsettes at disse engasjerer seg økonomisk i selskapet.

Selskapet drives etter et budsjett som forventes å gi et lite overskudd i 1997. I løpet av året vil styret gjennomføre en rekke øyeblikkelige tiltak for å sikre best mulig resultat innen rammen av nåværende virksomhet,bla.bedring av kredittvilkår, likviditet og likviditetsstyring samt større vekt på produktkalkyler og rapportering.

For å legge et nødvendig grunnlag for fortsatt driftved Drevsjø Trelast er det nødvendig å foreta investeringer for å bedre produktiviteten og lønnsomheten innen produktområdene lafteplank og villmarkspanel som vurderes å ha størst lønnsomhetspotensial. På lengre sikt er også andre tiltak nødvendige, men disse forutsettes finansiert uten innskudd av ny statlig aksjekapital.

Styret har startet arbeidet med å søke allianser og samarbeide med andre trebearbeidende bedrifter for å sikre varig sysselsetting på Drevsjø. De planlagte investeringer er tilpasset disse behov.

Investeringene for å forbedre produktiviteten ved produksjon av lafteplank og villmarkspanel er kalkulert til 2,9 mill kroner. Inkludert i beløpet er øket driftskapital med 0,5 mill kroner. Departementet vurderer det slik at 2 mill kroner av beløpet bør dekkes ved innskudd av ny aksjekapital. De øvrige 0,9 mill kroner er forutsatt dekket ved lån og tilskudd fra andre finansieringsinstitusjoner. Investeringene vil ikke bli gjennomført før en har sikret salg av nødvendige volumer ved avtaler eller samarbeidsordninger.

Landbruksdepartementet foreslår på dette grunnlagat aksjekapitalen ved Drevsjø Trelast AS utvides med 2 mill kroner fra 16 mill kroner til 18 mill kroner.For å dekke inn kapitalutvidelsen foreslår Landbruksdepartementet at midler fra kap 1142 omdisponeres slik at post 71 reduseres med 1 500 000 kroner til 88 650 000 kroner, og at post 76 reduseres med 500 000 kroner til 39 140 000 kroner for 1997. Reduksjonene fører i noen grad til at planlagte aktiviteter i 1997 må forskyves til 1998.

Til forsiden