St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Planleggings- og samordningsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om jordbruksoppgjøret 1997 - endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om jordbruksoppgjøret 1997 - endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m. i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Planleggings- og samordningsdepartementet ligger ved.

Til forsiden