St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Jordbruksavtalen 1997-98, fordeling på priser og tiltak

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter50,0
-Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter0,0
=Nettoeffekt av tilskudd50,0
Avtalepriser450,0
Sum avtalepriser og tilskudd500,0
Engangsutbetalinger i 1997255,0
Engangsutbetalinger i 1998100,0
Avtalepriser:KvantumVerdiPrisendringTotal endring
ProduktMill. l/kgMill. kr.Kr. pr l / kgmill kr
1.Melk , ku1712,00,12203,6
2.Melk, geit23,50,122,8
3.Storfe85,61,1598,4
4.Kalv1,01,151,2
5.Gris105,50,1515,8
6.Sau26,10,8020,9
7.Egg48,00,2512,0
8.Fjørfekjøtt30,20,154,5
9.Poteter260,40,1436,4
10.Grønnsaker og plommer793,56,0 %47,6
11.Epler, pærer, moreller79,66,0 %4,8
12.Norsk matmel171,00,012,0
Sum avtalepriser450,0
Endringer på kap 1150 og 4150EndringS III 1997
Postmill krmill kr
50Fondsavsetninger4,000586,860
70Markedsregulering-7,000188,800
73Pristilskudd-140,4001 968,600
74Direkte tilskudd165,3226 413,079
76Markedsordninger-7,200892,650
77Utviklingstiltak27,450256,000
78Velferdsordninger7,8001 606,110
SUM KAP. 115049,97211 912,099
KAP. 4150 Post 800,000128,700
Kapittel 1150:EndringS III 1997
PostBenevningmill krmill kr
50.01Tilskudd til LUF0,000515,300
50.02Tilskudd til fond for katastrofeordning0,00030,000
50.03Tilskudd til tiltaksfondet for småfe og fjørfe4,00041,560
50Fondsavsetninger4,000586,860
70.01Avsetningstiltak0,00065,000
70.02Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.0,00085,800
70.03Eksportrestitusjon0,00031,000
70.04Kontraktproduksjon av egg-7,0007,000
70Markedsregulering, kan overføres-7,000188,800
73.01Tilskudd til norsk ull0,000165,000
73.03Pristilskudd melk-116,600766,100
73.05Pristilskudd kjøtt-20,100900,100
73.10Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.-4,20055,200
73.11Frakttilskudd0,50082,200
73Pristilskudd (overslagsbevilgning)-140,4001 968,600
74.01Driftstilskudd, melkeproduksjon-35,0001 484,600
74.04Produksjonstillegg, husdyr81,8421 651,467
74.07Areal- og kulturlandskapstillegg118,4803 266,512
74.08Produksjonstillegg til dyrking av for i fjellet0,00010,500
74Direkte tilskudd, kan overføres165,3226 413,079
76.01Markedsordningen for korn21,000831,450
76.02Markedsordningen for poteter-28,20061,200
76Markedsordninger (overslagsbevilgning)-7,200892,650
77.01Tilskudd til inseminering m.m.0,00070,300
77.02Lagringstilskudd på engfrø m.m.0,0006,000
77.03Tilskudd til forsøksringer og forskning-0,35053,100
77.04Tilskudd til pelsdyrforlag0,00027,000
77.05Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak2,80066,500
77.06Tilskudd til økologisk jordbruk25,00025,000
77.07Tilskudd til fruktlager0,0008,100
77Utviklingstiltak, kan overføres27,450256,000
78.01Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid0,0001 192,310
78.02Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v.0,000123,000
78.03Medlemsavgift til folketrygden0,000130,800
78.04Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket7,00070,000
78.05Øvrige velferdstiltak0,80090,000
78Velferdsordninger, kan overføres7,8001 606,110
SUM KAP. 115049,97211 912,099

Post 76.01 Markedsordningen for korn

Inntektsutslag
KvantumPris
1.000 tonnKr / kgKr / kgMill. kr
Prisendringer norsk korn
Hvete, matkorn192,12,300,011,9
Hvete, fôrkorn40,02,020,010,4
Rug, matkorn10,12,110,010,1
Rug, fôrkorn2,91,900,010,0
Bygg527,31,880,015,3
Havre281,01,700,000,0
Såkorn64,40,000,0
Sum korn1117,90,0077,7
Oljevekster11,84,440,000,0
Sum korn og oljevekster1129,60,017,7
KvantumSatsEndringEndring
1.000 tonnKr / kgKr / kgMill. kr
Prisnedskriving norsk korn1065,20,350,000,0
Innfrakt0,0
Mellomfrakt10,0
Stedsfrakt0,0
Prisnedskriving matmel1 )388,00,39
Kompensasjon kraftfôrpris pelsdyr11,0
Sum post 76.012)21,0

1) Budsjettert tollinntekt matkorn fratrukket prisnedskriving norsk matkorn fordelt på alt matkorn.

2) Inkluderer ikke beredskapskostnader, FOU og administrasjon i Statens Kornforretning, som også finansieres over ordningen.

Kap. 4150

Post 80KvantumSatsEndringEndring
Markedsordning for korn1.000 tonnKr / kgKr / kgMill. kr
Sildemel22,41,100,000,0
Soya60,01,710,000,0
Andre råvarer2,00,190,000,0
Sum post 801 )0,0
Post 73 Tilbaketrekking av tilskudd til poteter0,0
Sum kap 41500,0

1) Prisutjevningsbeløpene er i samsvar med tollsatsene med GSP-preferanse på tilsvarende varer

Post 73.01 Tilskudd til norsk ull

KvantumSatsSatsendringTotal endring
Mill. kgKr / kgKr / kgmill. kr
Ull5,6530,000,000,0

Post 73.03 Pristilskudd, melk

KvantumGjeld. satsSatsendringTotal endring
Mill. l.Kr / lKr / lMill. kr
Grunntilskudd
Ku1702,00,188-0,070-118,7
Geit23,50,197-0,079-1,9
Just. produksjonsnivå 19970,00,120
Sum grunntilskudd melk1725,5-0,070-120,6
Distriktstilskudd
Sone A510,000,000,0
Sone B3670,070,000,0
Sone C2600,210,000,0
Sone D5780,300,000,0
Sone E1330,400,000,0
Sone F520,520,000,0
Sone G700,770,000,0
Sone H50,970,000,0
Sone I131,450,000,0
Sone J141,540,000,0
Hjemmeprodusert ost/smør0,0
Justering, sonegrenser4,0
Sum distriktstilskudd, melk1 5430,004,0
Sum post 73.03 Pristilskudd, melk-116,6

Post 73.05 Pristilskudd, kjøtt

KvantumGjeld. satsSastendringTotal endring
Mill. kgKr / kgKr / kgmill. kr
Grunntilskudd
Okse, ku , kalv86,33,05-0,35-30,2
herav eksport0,0-3,05-0,350,0
Gris104,60,000,000,0
Sau26,54,600,308,0
herav eksport1,5-4,600,30-0,5
Geit0,34,850,300,1
Sum grunntilskudd, kjøtt216,2-22,6
Distriktstilskudd
Sone 123,10,000,000,0
Sone 258,54,050,000,0
Sone 320,16,550,000,0
Sone 47,210,200,000,0
Sone 50,911,100,000,0
Sau, sone 43,012,200,000,0
Sau, sone 50,713,000,000,0
Gris Vestlandet8,30,000,302,5
Gris, sone 4 og 54,14,800,000,0
Sum distriktstilskudd, kjøtt125,92,5
Sum post 73.05 Pristilskudd kjøtt-20,1

Post 74.01 Driftstilskudd, melkeproduksjon

Gj.sats kr/literEndring kr/literTotal endring
Antall brukkr / brukkr / brukmill. kr
Kumelk Sør-Norge
under 30.000 liter2 1001,9000,000,0
over 30.000 liter19 65057 00000,0
Kumelk Nord-Norge
under 30.000 liter2402,1000,000,0
over 30.000 liter2 40063 00000,0
Geitmelk, hele landet
under 15.000 liter1454,2000,000,0
over 15.000 liter72063 00000,0
Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser-35,0
Sum driftstilskudd, melk25 255-35,0

Post 74.04 Produksjonstillegg, husdyr

IntervallAntallSatsEndringEndring
FraTildyrkr/dyrkr/dyrmill kr.
Mjølkeku18190 5403 50017533,3
925124 7921 300506,2
26405 39260000,0
Sum320 72339,6
Storfe125531 1295755529,2
26140136 098425557,5
1412001 18732500,0
Sum668 41336,7
Mjølkegeit14033 0198501003,3
4112524 4724001002,4
12620034825000,0
Sum57 8385,7
Ammekyr1254 96475000,0
På melkebruk261005955000,0
101150040000,0
Sum5 0230,0
Ammekyr12517 24914502003,4
Utenfor melkebruk2610085312502000,2
Sum18 1023,6
Sau/ammegeit150786 2803801511,8
51100220 314300153,3
10125082 847140151,2
2514002 32730100,0
Sum1 091 76816,4
Avlsgris Sør-Norge12553 311700502,7
Avlsgris Nord-Norge1252 850910500,1
Slaktegris1250845 6433500,0
Verpehøner Sør-Norge11 0001 428 5862222,9
Verpehøner Nord-Norge11 00080 7982820,2
Hest14016 93340000,0
Kanin12003 8216800,0
Beløpsavgrensing ved 77.000 kr.0,0
Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser13,0
Administrasjonsutgifter0,0
Manuelle utbetalinger fra fylkesmannen0,0
Redusert kraftfôravgift, pelsdyr-11,0
Overført fra 19960,0
Bunnfradrag, pensjonisttrekk m.v.-28,0
Sum produksjonstillegg, husdyr4 588 78481,8

Post 74.07 Areal- og kulturlandskapstillegg

SatsEndringEndring
Varige endringerAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Bunnfradrag, pensjonisttrekk m.v.28,0
Overført fra 19960,0
Administrasjonsutgifter0,0
Manuelle utbetalinger fra fylkesmannen0,0
Driftsvansketillegg168 90220000,0
Seterdrift (pr bruk)1 88195005000,9
Arealtillegg, omlagt økologisk areal45 20911000,0
Redusert jordarbeiding1 437 50080010,0
AK-tillegg, grovfor6 846 78236,0
AK-tillegg, korn3 317 43124,4
AK-tillegg, potet176 2376,3
AK-tillegg, grønnsaker50 4288,5
AK-tillegg, frukt, bær og planteskoleareal54 6184,3
Sum, AK-tillegg (post 74.07)10 445 496118,5
SatsEndringEndring
Arealtillegg, grovfôrAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Sone 10 - 100 dekar210 53635561,3
101 - 250 dekar96 30719140,4
251 - 400 dekar14 84112640,1
over 400 dekar4 740000,0
Sum326 4251,7
Sone 20 - 100 dekar195 26428061,2
101 - 250 dekar126 46216840,5
251 - 400 dekar17 29912640,1
over 400 dekar3 187000,0
Sum342 2111,7
Sone 30 - 100 dekar334 80939762,0
101 - 250 dekar175 51919140,7
251 - 400 dekar25 18912640,1
over 400 dekar5 172000,0
Sum540 6892,8
Sone 40 - 100 dekar326 48039762,0
101 - 250 dekar214 53719140,9
251 - 400 dekar19 95612640,1
over 400 dekar2 868000,0
Sum563 8402,9
Sone 50 - 100 dekar2 735 495485616,4
101 - 250 dekar1 215 26821444,9
251 - 400 dekar108 23612640,4
over 400 dekar14 738000,0
Sum4 073 73721,7
Sone 60 - 100 dekar488 98253862,9
101 - 250 dekar315 30022941,3
251 - 400 dekar43 96312640,2
over 400 dekar7 257000,0
Sum855 5024,4
Sone 70 - 100 dekar79 40858260,5
101 - 250 dekar53 22124240,2
251 - 400 dekar9 69112640,0
over 400 dekar2 058000,0
Sum144 3780,7
Sum alle soner6 846 78236,0
SatsEndringEndring
Arealtillegg, kornAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Sone 10 - 400 dekar1 336 59618479,4
over 400 dekar116 90516270,8
Sum1 453 50110,2
Sone 20 - 400 dekar31 57224270,2
over 400 dekar13316270,0
Sum31 7050,2
Sone 30 - 400 dekar1 157 18124278,1
over 400 dekar88 00416270,6
Sum1 245 1858,7
Sone 40 - 400 dekar374 91635093,4
over 400 dekar7 51816290,1
Sum382 4343,4
Sone 50 - 400 dekar199 98935091,8
over 400 dekar1 90116290,0
Sum201 8901,8
Sone 60 - 400 dekar2 71635090,0
over 400 dekar016290,0
Sum2 7160,0
Sone 70 - 400 dekar035090,0
over 400 dekar016290,0
Sum00,0
Sum alle soner3 317 43124,4
SatsEndringEndring
Arealtillegg, potetAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Sone 10 - 60 dekar34 291186341,2
61-120 dekar8 0760730,6
over 120 dekar3 233000,0
Sum45 6001,8
Sone 20 - 60 dekar10 219186340,3
61-120 dekar6960730,1
over 120 dekar121000,0
Sum11 0360,4
Sone 30 - 60 dekar43 359186341,5
61-120 dekar15 7200731,2
over 120 dekar11 468000,0
Sum70 5472,6
Sone 40 - 60 dekar15 703186340,5
61-120 dekar3 2930730,2
over 120 dekar1 152000,0
Sum20 1480,8
Sone 50 - 60 dekar16 956197230,4
61-120 dekar1 5370730,1
over 120 dekar586000,0
Sum19 0790,5
Sone 60 - 60 dekar9 0041 023270,2
61-120 dekar1680730,0
over 120 dekar45000,0
Sum9 2170,3
Sone 70 - 60 dekar6101 333270,0
61-120 dekar00730,0
over 120 dekar0000,0
Sum6100,0
Sum alle soner176 2376,3
SatsEndringEndring
Arealtillegg, grønnsakerAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Sone 10 - 30 dekar14 0065381622,3
31-60 dekar5 44302331,3
over 60 dekar7 3100780,6
Sum26 7594,1
Sone 20 - 30 dekar3 3765381620,5
31-60 dekar69802330,2
over 60 dekar7530780,1
Sum4 8270,8
Sone 30 - 30 dekar3 8525381620,6
31-60 dekar1 29102330,3
over 60 dekar2 3060780,2
Sum7 4491,1
Sone 40 - 30 dekar3 1525382420,8
31-60 dekar56602600,1
over 60 dekar17901350,0
Sum3 8970,9
Sone 50 - 30 dekar4 7645672131,0
31-60 dekar83102600,2
over 60 dekar89201350,1
Sum6 4871,4
Sone 60 - 30 dekar9661 3272730,3
31-60 dekar1803000,0
over 60 dekar002000,0
Sum9840,3
Sone 70 - 30 dekar251 4101900,0
31-60 dekar003000,0
over 60 dekar002000,0
Sum250,0
Sum alle soner50 4288,5
SatsEndringEndring
Arealtillegg, frukt og bærAnt. daakr/daakr/daaMill. kr
Sone 10 - 30 dekar11 128538620,7
31-60 dekar2 96102000,6
over 60 dekar1 845000,0
Sum15 9341,3
Sone 20 - 30 dekar580538620,0
31-60 dekar13302000,0
over 60 dekar47000,0
Sum7600,1
Sone 30 - 30 dekar6 376538620,4
31-60 dekar1 43402000,3
over 60 dekar928000,0
Sum8 7380,7
Sone 40 - 30 dekar1 571538920,1
31-60 dekar10802000,0
over 60 dekar0000,0
Sum1 6790,2
Sone 50 - 30 dekar23 699567631,5
31-60 dekar2 66402000,5
over 60 dekar279000,0
Sum26 6422,0
Sone 60 - 30 dekar7581 327930,1
31-60 dekar4402000,0
over 60 dekar0000,0
Sum8020,1
Sone 70 - 30 dekar631 410100,0
31-60 dekar002000,0
over 60 dekar0000,0
Sum630,0
Sum alle soner54 6184,3
Engangsutbetaling korn 19978 kroner pr dekar
Engangsutbetaling annet areal25 kroner pr dekar
Engangsutbetaling 1-125 melkegeiter50 kroner pr geit
Engangsutbetaling 1-25 melkeku155 kroner pr ku
Engangsutbetaling korn 19987 kroner pr dekar
Engangsutbetaling annet areal11 kroner pr dekar
Engangsutbetaling i 1997255 mill kroner
Engangsutbetaling i 1998100 mill kroner
Tilskuddsberettiget areal, ekskl. korn7,068 mill dekar
Tilskuddsberettiget kornareal3,317 mill dekar
1-25 kyr, antall315 331
1-125 melkegeiter, antall57 491
Til forsiden