St.prp. nr. 70 (1996-97)

Jordbruksoppgjøret 1997 - Endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag Til vedtak om jordbruksoppgjøret 1997 - endringer i statsbudsjettet for 1997 m.m.

I

Utgifter

Kap. 1100Landbruksdepartementet
Post 11Varer og tjenester, forhøyes medkr 39 400 000
fra kr 33 445 000 til kr 72 845 000
Kap. 1107Statens dyrehelsetilsyn
Post 11Varer og tjenester, forhøyes medkr 350 000
fra kr 26 785 000 til kr 27 135 000
Post 73Tilskudd til tiltak mot dyresykdommer mm, overslagsbevilgning, forhøyes medkr 45 000 000
fra kr 3 535 000 til kr 48 535 000
Kap. 1142Miljø- og næringstiltak i skogbruket
Post 71Tilskudd til langsiktige investeringer og næringstiltak i skogbruket, kan overføres, reduseres medkr 1 500 000
fra kr 90 150 000 til kr 88 650 000
Post 76Ressurs- og miljøtiltak i skogbruket, kan overføres, reduseres medkr 500 000
fra kr 39 640 000 til kr 39 140 000
Kap. 1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Post 50Fondsavsetninger, forhøyes medkr 2 000 000
fra kr 586 860 000 til kr 588 860 000
Post 70Markedsregulering, kan overføres, reduseres medkr 6 400 000
fra kr 188 800 000 til kr 182 400 000
Post 73Pristilskudd, overslagsbevilgning, reduseres medkr 70 200 000
fra kr 1 968 600 000 til kr 1 898 400 000
Post 74Direkte tilskudd, kan overføres, forhøyes medkr 93 380 000
fra kr 6 413 079 000 til kr 6 506 459 000
Post 76Markedsordninger, overslagsbevilgning, reduseres medkr 13 330 000
fra kr 892 650 000 til kr 879 320 000
Post 77Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes medkr 12 150 000
fra kr 256 000 000 til kr 268 150 000
Post 78Velferdsordninger, kan overføres, forhøyes medkr 7 400 000
fra kr 1 606 110 000 til kr 1 613 510 000
Kap. 1162Drevsjø Trelast AS
Post 90(ny) Aksjekapital, bevilges medkr 2 000 000
Kap. 2309Tilfeldige utgifter
Post 11Varer og tjenester, reduseres medkr 39 400 000
fra kr 2 913 983 000 til kr 2 874 583 000
Inntekter
Kap. 4170Statkorn Holding AS
Post 90Avdrag, bevilges medkr 63 847 000
Kap. 5309Tilfeldige inntekter
Post 29Ymse, forhøyes medkr 20 000 000
fra kr 170 661 000 til kr 190 661 000
Kap. 5609Renter av lån i selskaper under Landbruksdepartementet
Post 81Statkorn Holding AS, reduseres medkr 2 500 000
fra kr 13 000 000 til kr 10 500 000
Kap. 5651Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet
Post 80Utbytte, reduseres medkr 63 847 000
fra kr 350 000 000 til kr 286 153 000

II

Statens grunnpriser for norsk korn med 15% vann fastsettes til:

Hvete, matkorn231 øre pr kg
Rug, matkorn212 øre pr kg
Bygg189 øre pr kg
Havre170 øre pr kg

For oljefrø fastsettes basisprisen til 444 øre pr kg for vare med 8% vanninnhold.

Prisgarantien for korn og oljefrø er avgrenset til det kvantum som omsettes innenlands til matmel og kraftfôr til husdyr.

III

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet kan omdisponere 13 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 70 til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i kjøtt m.v.

IV

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan omdisponere 120 mill kroner fra Fond til anlegg av lager og tørke for norsk korn til følgende formål:

  • 40 mill kroner til Landbrukets Utviklingsfond, til investeringer i tradisjonelt jordbruk

  • 5 mill kroner til en erstatningsordning i planteproduksjonen (kap. 1150 post 77)

  • 30 mill kroner til engangsutbetalinger av areal- og kulturlandskapstillegg og tilskudd til husdyr (kap. 1150 post 74)

  • 45 mill kroner til Tiltaksfondet for småfe og fjørfe, til dekning av kostnader vedrørende skrapesyke

V

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan disponere 200 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 74 og omdisponere 100 mill kroner av overført beløp på kap 1150 post 78 til engangsutbetaling av areal- og kulturlandskapstillegg og tilskudd til husdyr (kap. 1150 post 74).

VI

Stortinget samtykker i at totalrammen for bruk av midler fra Landbrukets Utviklingsfond, eksklusive administrasjonsutgifter, fastsettes til 830 mill kroner for 1998. Styret i Landbrukets Utviklingsfond gis fullmakt til omdisponeringer innenfor rammen hvis behovet for midler til ulike tiltak utvikler seg annerledes enn forutsatt.

VII

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan tilbakeføre 20 mill kroner av innestående beløp i Fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon m.m. til statskassen.

VIII

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan omdisponere inntil 30 mill kroner fra kap 1150 post 74 til midlertidig dekning av likviditetsbehov ved oppstarting av den nye utjevningsordningen for melk og melkeprodukter.

IX

Stortinget ber Landbruksdepartementet arbeide videre med en utvidelse av EØS-avtalen, vedlegg I, veterinær del i tråd med retningslinjene trukket opp i kapittel 12 med sikte på endelig behandling i Stortinget og gjennomføring fra 1.1.98.

Til forsiden