St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper».

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer på statsbudsjettet for 1997 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Forsvarsdepartementet ligger ved.

Til forsiden