Tilrådning om uttrekk av selskapet Textron Inc.

Selskapet Textron Inc. produserer våpen som etter konvensjonens definisjon må anses som klasevåpen. Etikkrådet anbefaler derfor at Textron Inc. utelukkes fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond – Utland.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland avga 16. juni 2005 første tilrådning om uttrekk fra fondet av selskaper som produserer klasevåpen. Etikkrådet la da til grunn sin egen vurdering av hvilke kriterier som definerte klasevåpen som ga grunnlag for utrekk.

I 2008 er det fremforhandlet en internasjonal konvensjon om forbud mot klasevåpen. Konvensjonens tekniske definisjon av hva som utgjør et klasevåpen, er i hovedsak sammenfallende med de kriterier som Etikkrådet la til grunn i 2005, men er på enkelte punkter strengere. Dette innebærer at våpentyper som ikke tidligere har gitt grunnlag for uttrekk, vil rammes av konvensjonens definisjon. Etikkrådet har kommet til at det for fremtiden vil være riktig å legge til grunn definisjonene i klasevåpenkonvensjonen i forbindelse med tilrådninger om uttrekk av selskaper fra Statens pensjonsfond – Utland.

Selskapet Textron Inc. produserer våpen som etter konvensjonens definisjon må anses som klasevåpen. Etikkrådet anbefaler derfor at Textron Inc. utelukkes fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond – Utland.

Les hele tilrådningen her