Frie inntekter 2023

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2023 for din kommune eller fylkeskommune. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle avvik mellom tall i Grønt hefte og beregningene som vises i nettløsningen, skyldes avrundinger. Endringer i budsjettet gjennom året (saldert budsjett, revidert nasjonalbudsjett, nysaldert budsjett) fanges ikke opp i denne nettløsningen, og vi henviser derfor til gjeldende budsjettrundskriv.

Tall for frie inntekter for tidligere budsjettår finner du på samlesiden for Grønt hefte