Like muligheter til å delta

Arbeidet med en handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge er i gang. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Barn og unge har ikke like muligheter til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter i Norge i dag. Det er systematiske forskjeller i hvem som er inkludert. Barn med foreldre som har dårlig råd, lite utdanning og spinkelt nettverk har mindre sannsynlighet for delta regelmessig i fritidsaktiviteter enn barn fra familier med flere ressurser.

Det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til å følge opp arbeidet.

Formålet med handlingsplanen er like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge i hele landet. 

Delmål som foreslås for planen er:  

  • Få mer kunnskap om driverne til sosial ulikhet i deltakelse 
  • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter 
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud 

Innsatsområder som er skissert er likestilling og forebygge diskriminering, rammevilkår for organisasjonene som skaper aktiviteten og medvirkning, nye tilbud og former for samhandling.   

Delmålene og innsatsområdene vil vi vurdere nærmere sammen med aktørene i feltet. De har kommet fram på bakgrunn av utfordringsbildet, eksisterende forskning, innspill fra aktører i kulturfrivilligheten, idrett og kommuner og andre aktører.