Mottatte innspill

Regjeringen inviterte til bred involvering fra de unge selv, frivillig sektor, og det offentlige. Se mange av innspillene her.

Innspillsmøter

Det er gjennomført tre innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med handlingsplanen for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. I tillegg til ulike former for involvering av aktørfeltet.

Nå gjennomgår departementet alle innspillene og handlingsplanen legges fram før sommeren 2024.

Innspillsmøtene var for de som engasjerer seg innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Samarbeid og samhandling mellom stat, fylke, kommune og frivillig sektor er viktig i arbeidet med planen.

November 2023: Innspillsmøte i Sarpsborg, i samarbeid med Viken fylkeskommune

Nett-tv Innspillsmøte i Sarpsborg

Se sendingen her

Se sendingen her

November 2023: Digitalt innspillsmøte

Presentasjon av gode eksempler og kunnskap som ble presentert på møtet:

Januar 2024: Innspillsmøte for barn og ungdom

Kulturtanken hadde ansvaret for å samle inn og løfte frem barn og unges stemmer i dette arbeidet. Sammen med Norges Idrettsforbund, Norsk Friluftsliv og en rekke andre samarbeidspartnere snakke med barn og unge om hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende: Hvorfor er det så viktig å delta i fritidsaktiviteter, hvordan oppleves det å stå på utsiden og hvilke grep må politikerne ta for at alle barn og unge har et godt fritidstilbud å gå til?

Kulturtanken har også opprettet en egen innspillsside for de mellom 13 og 19 år, om hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende:

Kunnskapsoppsummering om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Barn og unges fritidsaktiviteter er et viktig tema i samfunnsforskningen og har for første gang blitt gjennomgått systematisk for å gi en kunnskapsoppsummering.

Rapporten gir en oversikt over norsk og nordisk forskning om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, hva som er barrierer og drivere for deltakelsen, og den identifiserer kunnskapshull og behov for framtidig forskning på området. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har gjort kunnskapsgjennomgangen på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2024.

Skriftlige innspill 

Spørsmål vi ønsket svar på:

- Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter? 

- Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?

- Hvem trenger dere å samarbeide med for å inkludere enda flere barn og ungdom innen kultur-, idrett- og eller friluftslivsaktiviteter? Og hva skal til for at dere finner sammen?

Frist for skriftlige innspill var 20. desember 2023. 

Kontaktperson: Charlotte Sætre, charlotte.satre@kud.dep.no