Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Bevilgningene til institusjoner og tiltak er omtalt under kapittel 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom og kapittel 328 Museums- og andre kulturvernformål i Kulturdepartementets budsjett.

Informasjon om utstillingsvederlag - avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene

Nytt bygg på Vestbanen for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Arbeidet med å etablere det nye bygget for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo, er den mest krevende prosessen innenfor det visuelle kunstfeltet. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert 1. juli 2003 og omfatter Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Arkitekturmuseet og Kunstindustrimuseet. I 2005 ble Riksutstillinger overført til museet. 

Kunst i offentlige rom (KORO)

KORO forvalter en stor samling av samtidskunst spredt over hele landet. Gjennom det å skape kunst, forvalte den og i tillegg drive med formidlings- og informasjonstiltak, sørger KORO for at folk opplever samtidskunst i offentlige bygg og rom i hverdagen.

Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) med flere

Innenfor det visuelle kunstfeltet har Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) status som knutepunktinstitusjon. NNKS har bl.a. ansvar for Lofoten internasjonale kunstfestival. En rekke andre institusjoner og tiltak har også ansvar for formidling av visuell kunst. Blant de viktigste er Bergen Kunsthall, Kunstnernes Hus, OCA (Office for Contemporary Art Norway), og Norske Billedkunstnere/Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen).  OCA har ansvar for norsk deltakelse ved Venezia-biennalen og har internasjonal utveksling av samtidskunst som hovedarbeidsområde.
                                               
En rekke store kunstinstitusjoner får statlig støtte innenfor rammen av det nasjonale museumsnettverket.