Kunstnerpolitikken

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler. De ulike avgiftene, vederlagsordningene og stipendordningene konstituerer en del av den økonomiske rammen for kunstnere. I tillegg finnes det lover av generell karakter som også får konsekvenser for kunstnere.

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere er et av de viktigste virkemidler for å lette etablering og stimulere utvikling av kunstnerskap. Dermed legges det til rette for et mangfoldig og nyskapende kunstliv i Norge.

Kunstnerstipendene omfatter arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere, statsstipend, diverse mindre stipend i tillegg til garantiinntekt. Statens kunstnerstipend administrerer ordningene.

 

Statlige vederlag

Staten betaler årlige kollektive vederlag for utnyttelse av verk som er utgitt her i landet og som disponeres til utlån i offentlige bibliotek (bibliotekvederlag) og for offentlig visning av norsk og samisk billedkunst, fotografisk kunst og kunsthåndverk (visningsvederlag). Staten inngår årlig avtale med TONO om vederlag for framføring av musikk i gudstjenester og seremonier i Den norske kirke og registrerte trossamfunn. Departementet har iverksatt et pilotprosjekt for utstillingshonorar til kunstnere i statlig støttede institusjoner og staten bevilger årlige midler til utstillingsstipend til virksomheter i kommuner og fylker.

 

Støtte til enkeltkunstnere

I tillegg til disse kunstnerpolitiske ordningene ytes det direkte støtte til enkeltkunstnere over andre ordninger slik som Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere

 

Utredning av kunstnerøkonomien

Kulturdepartementet igangsatte 21. februar 2014 en utredning om kunstnerøkonomien med Vigdis Moe Skarstein som utredningsleder. Rapporten "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 28. januar 2015. Rapporten er på høring til 8. mai 2015. Kulturdepartementet inviterte også til et innspillsmøte i Bergen Kunsthall 16. april 2015.