Fangstsertifikater for eksport av fisk til EU

EU vedtok den 29. september 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1. januar 2010.

Norge har gjennom hele lovgivningsprosessen i EU støttet opp om forordningen. Etter forhandlinger med EU vinteren og våren 2009, undertegnet Norge (Fiskeri- og kystdepartementet og EU (dvs. EU-kommisjonen v/Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries) den 3. september en avtale om norsk gjennomføring av  forordningen. Avtalen ble oppdatert i 2011.

Avtalen innebærer at Norge skal utstede et norsk fangstsertifikat og at dette skal medfølge alle norske landinger/eksportforsendelser til EU etter 1. januar 2010. De norske fiskesalgslagene skal etter deres myndighetspålagte kontrollfunksjon i henhold til havressursloven utstede og godkjenne norske fangstsertifikater.

Fiskeridirektoratet fungerer som kontrollinstans og får kopi av alle sertifikater som utstedes. Utstedelse og godkjenning vil skje elektronisk gjennom www.catchcertificate.no. Eksport til EU av fisk som ikke er fanget av et norsk fartøy skal medfølges av lager- eller produksjonserklæring. Utstedelse og godkjenning av disse dokumentene vil også skje elektronisk gjennom www.catchcertificate.no.