Fritidshytter på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet er grunneier for de fleste områdene på Svalbard hvor det er oppført fritidshytter. Eier av fritidshytter må ha grunnleieavtale med grunneier.

Eierskap og bruken av fritidshytter på Svalbard reguleres av svalbardmiljøloven §§ 85 og 86. Det er kun de som er eller har vært fastboende på Svalbard som kan eie eller leie fritidshytter på Svalbard. Videre kan sammenslutninger som har sitt hovedsete på Svalbard og som har ansatte eller medlemmer som i hovedsak er fastboende eie eller leie fritidshytter.

Ingen kan eie eller leie mer enn to fritidshytter.

Fritidshyttene skal holdes ved like slik at de ikke skjemmer landskapet eller volder fare for mennesker og dyr. For fritidshytter som ligger innenfor Longyearbyen arealplanområde kan det være særlige regler som gjelder. Ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre for veiledning.

Alle som eier fritidshytter må ha grunnleieavtale med Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier.

Alle som eier fritidshytte på Nærings- og fiskeridepartementets eiendom skal ha grunnleieavtale med departementet. For at grunnleieavtalen skal komme på plass må du søke om grunnleieavtale og opprettelsen av grunnleiepunkt.

Søknad om grunnleieavtale sendes til Nærings- og fiskeridepartementet. Søknad om opprettelse av grunnleiepunkt sendes til Sysselmesteren etter at NFD har samtykket til inngåelse av grunnleieavtale.

Søknad om opprettelse av grunnleieavtale sendes til vår e-postadresse: postmottak@nfd.dep.no. I søknaden skal følgende dokumenter vedlegges:

 • Bekreftelse på at du er eier av hytta – f.eks. kjøpekontrakt skjøte eller lignende dokumenter som bekrefter eierskapet
 • Oversiktskart som viser hyttas plassering med nøyaktige gps-koordinater
 • Tegning/bilde av hytta som viser antall bygninger og størrelse
 • Utfylt skjema med kontaktopplysninger til eier
 • Dokumentasjon på at du oppfyller kravet til botid på Svalbard ihht. Svalbardmiljøloven § 85 (f.eks. bekreftet utskrift fra befolkningsregisteret på Svalbard

Etter at du har mottatt svar fra Nærings- og fiskeridepartementet om inngåelse av grunnleieavtale for hytta, skal du sende en henvendelse til Sysselmesteren med anmodning om opprettelse av grunnleiepunkt. I henvendelsen til Sysselmesteren skal svaret fra Nærings- og fiskeridepartementet vedlegges samt kartskisse som angir nøyaktige koordinater for hytta.

Etter at grunnleiepunkt er opprettet ferdigstiller vi grunnleieavtalen med å signere avtalen. Etter det sendes grunnleieavtalen inn til tinglysning.

Skal du selge fritidsbolig må Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som grunneier samtykke til overføring eller tilby ny grunnleieavtale til kjøper. Dette er fordi du kun leier grunnen der hytta står, og grunneier (staten ved NFD) må derfor gi tillatelse til at leieretten til grunnen overføres fra deg til kjøper.

Søknad om samtykke til overføring eller søknad om ny grunnleieavtale sendes til postmottak@nfd.dep.no. Søknadsprosessen foregår i tre etapper:

 1. Innsendelse av søknad
 2. Behandling av søknad
 3. Tinglysning av eierskifte

Dersom du engasjerer en megler så er det megler som kontakter grunneier om dette. Du må gjøre megler oppmerksom på at det er staten ved NFD som eier grunnen.

Dersom du velger å ikke engasjere en megler, må du selv  kontakte NFDs lokalkontor på Svalbard angående søknadsprosessen. Det vi trenger fra deg for å behandle en slik henvendelse er:

 1. Ferdig utfylt og signert skjøte,
 2. Kontaktinformasjon om kjøper (vedlagte skjema)
 3. Kopi av grunnleieavtale (om du har).

Etter at vi har mottatt dokumentene ferdig utfylt fra deg vil søknaden behandles. Du får svar fra oss pr. e-post eller post.

Etter at overføringen er godkjent av NFD som grunneier skal overføringen tinglyses. Tinglysing er offentlig registrering av eiendomsoverdragelser og rettigheter i fast eiendom. NFD forutsetter at alle eiendomsoverføringer og grunnleieavtaler til eiendommer på Svalbard er tinglyst.

Eiendomsoverføringer tinglyses av Kartverket. For å tinglyse et eierskifte må du sendes inn følgende dokumenter til Kartverket:

 • Signert skjøte
 • Originalt samtykke fra grunneier eller signert grunnleieavtale

Kartverket gir veiledning om hvordan du tinglyser.

Ring oss gjerne i forkant så vi kan veilede deg på telefon.