Utlysning av hyttetomter på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet lyser nå ut seks fritidshyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Utlysningen skjer som følge av Longyearbyen lokalstyrets vedtak av hyttedelplaner for Vindodden, Foxdalen, Todalen og Bjørndalen/Vestpynten.

Bakgrunn for utlysningen
Det er i dag stor etterspørsel etter fritidshyttetomter rundt Longyearbyen og flertallet av fastboende har ikke tilgang til fritidshytte. Det å ha mulighet til å kunne reise ut på en hytte gir et viktig bidrag for å trives i Longyearbyen. Hyttelivet gir mulighet til rekreasjon og opplevelse av svalbardnaturen utenfor bysentrum.

Det å ha tilgang til hytte bør derfor være er et gode som tilgjengeliggjøres for flere, og de som til enhver tid er fastboende i Longyearbyen.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker at tildelingen av fritidshyttetomtene skal være et bidrag som øker hyttetilbudet til Longyearbyens lokalbefolkning. Tildelingen av hyttetomtene vil derfor prioriteres utelukkende til formål som sikrer at en størst mulig del av fastboende i Longyearbyen får muligheten til å oppleve hyttelivet på Svalbard og som samtidig støtter opp under de svalbardpolitiske målsettingene.

Tildelingskriterier
Tildelingen skjer basert på søknader fra interesserte som ønsker hyttetomt. Fritidshyttene kan ikke benyttes til næringsvirksomhet. I vurderingen av hvem som tildeles fritidshyttetomt vektlegges hvorvidt søknadene bidrar til de svalbardpolitiske målsettingene og formålet om å øke hyttetilbud til en størst mulig gruppe av lokalbefolkningen i Longyearbyen. Følgende oppfordres derfor særlig til å søke:

  • Lokale lag og foreninger i Longyearbyen som ønsker å etablere hytte som ledd i foreningens aktivitet og for sine medlemmer eller som tilbud til fastboende
  • Firmaer med hovedsete på Svalbard som ønsker firmahytte for egne ansatte

Andre søkere som oppfyller svalbardmiljøloven § 85, kan også søke. Det vil bli vektlagt hvorvidt søker har eller disponerer hytte fra før. Det presiseres at departementet vil prioritere søknader fra lag, foreninger og lokale firmaer fremfor søknader fra privatpersoner.

Hyttetomter tilrettelagt for småbarnsfamilier
To av tomtene som lyses ut (pkt. T02 og T04 i Todalen) er forbeholdt prosjekter som gir hyttetilbud utelukkende for småbarnsfamilier i Longyearbyen med barn opp til seks år. Søknader til disse hyttetomtene skal beskrive hvordan prosjektet gir økt reelt hyttetilbud for småbarnsfamilier i Longyearbyen, hvordan prosjektet er planlagt gjennomført og løsning for drifts- og vedlikeholdsfasen.

 Foto: Einar Storsul

Hva søknad om hyttetomt skal inneholde?

  • Søknadstekst og redegjørelse om finansiering av prosjektet
  • Hvilken tomt(er) det søkes om og i prioritert rekkefølge
  • Opplysninger om søker eier/disponerer øvrige hytter

Tilleggsinformasjon fra lokallag og foreninger, samt firma:

  • Firmaattest (for lokale firma som ønsker å søke)
  • Opplysninger om antall ansatte/medlemmer

Søknaden sendes til: postmottak@nfd.dep.no  Merkes: «Søknad om hyttetomt Longyearbyen»

Søknadsfrist: 16. mai 2022

Ved spørsmål om søknad, ta kontakt på postmottak@nfd.dep.no            eller tlf. 91 69 40 40

 

Øvrige betingelser
Etter at tomtene er tildelt vil leietaker få en tidsfrist for å bebygge tomten. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være tillatt å selge videre retten til å bebygge hyttetomten i denne perioden. Etter at hytten er oppført vil leieforholdet reguleres av permanent grunnleieavtale basert på statens standardavtale for leie av grunn til fritidshytte. Grunnleieavtalen vil inneholde forkjøpsrett for Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier.

Tildeling av hyttetomt er beheftet med en engangsavgift på:

  • 15 000 kr for ideelle organisasjoner og organisasjoner uten kommersielt formål
  • 150 000 kr for andre (til eksempel firmaer, privatpersoner)

Vedlegg

 

Informasjon om hyttedelplanene finnes på lokalstyrets hjemmeside: Vedtatte delplaner - Longyearbyen lokalstyre