Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket.

Utvalgte uttalelser fra departementet om regelverket

Her finner du brev og notater som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket. Når det gjelder brev og enkelte notater, vil uttalelsen først og fremst være rettet til spørsmålsstiller. Dette må tas i betraktning for en fullstendig forståelse av uttalelsen. Nye dommer, terskelverdier eller endringer i regelverket kan også innebære at hele eller deler av uttalelsene ikke lenger er oppdaterte. Dette gjelder særlig etter nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2017.  

Uttalelser om nytt regelverk (1. januar 2017):

 • Brevdato 01.10.2018 Stikkord: handlingsrommet for å vektlegge likestilling som samfunnshensyn, likestilling som tildelingskriterium og kontraktsvilkår, kravet om tilknytning til leveransen.    

Uttalelser om gammelt regelverk:

Forskriftsendringer sommeren 2015: 

 • Notat 01.07.15 Stikkord: anskaffelser som er omfattet av endringene, anskaffelser under 100 000 kroner, lukking og merking av tilbud, HMS-egenerklæring, skatteattest.

Omfattede oppdragsgivere:

 • Brevdato 16.09.10 Stikkord: Offentligrettslig organ, forretningsmessig karakter, finansieringsbegrepet (bl.a. tidsramme for vurderingen), kontrollbegrepet, direkte subsidiering etter FOA § 1-2 (3), Studentsamskipnad.
 • Brevdato 25.06.06 Stikkord: Offentligrettslig organ, finansieringsbegrepet, ideelle organisasjoner.
 • Brevdato 12.07.04 Stikkord: Offentligrettslig organ, forretningsmessig karakter, CargoNet AS.
 • Brevdato 10.06.03 Stikkord: Offentligrettslig organ, forretningsmessig karakter, Norsk Tipping AS.
 • Brevdato 12.02.03 Stikkord: Offentligrettslig organ, egenregi, interkommunalt samarbeid.
 • Brevdato 12.12.02 Stikkord: Offentligrettslig organ, departementsvedtak, Statsskog SF.
 • Brevdato 12.12.02 Stikkord: Offentligrettslig organ, forretningsmessig karakter, forholdet til GPA-avtalens vedlegg, Posten Norge AS.
 • Brevdato 02.09.99 Stikkord: Offentligrettslig organ, arbeidsmarkedsbedrifter. 

Generelle regler for konkurransen:

 • Brevdato 06.07.12 Stikkord: FOA § 17-3 (Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner), kravspesifikasjoner, henvisning til merkenavn, lisensbegrensning, effektiv ressursbruk.
 • Brevdato 14.12.11 Stikkord: Reserverte kontrakter.
 • Brevdato 01.08.08 Stikkord: Finansielle tjenester, konkurranse med parallelle tekniske spesifikasjoner.
 • Brevdato 28.02.07 Stikkord: Tilbud fra egne ansatte, habilitet, likebehandling, god anbudsskikk, avvisning.
 • Brevdato 11.07.03 Stikkord: FoU kontrakt, bruk av rådgivere i forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjoner, kontraktsvarighet, OPS innen omsorgssektoren, generelt om regelverket, bruk av rådgivere, leverandører som mottar offentlig støtte, samarbeidsprosjekt, frivillige organisasjoner, omsorgstjenester og Prosjekt Bostedsløse.
 • Brevdato 19.12.01 Stikkord: Forbudet mot at ansatte deltar i konkurransen, eneste leverandør i markedet, Sentralsykehuset i Møre og Romsdal.
   

Regelverkenes virkeområde:

 • Brevdato 25.08.09 Stikkord: Bygg- og anleggsarbeid, bruk av CM-entreprise.
 • Brevdato 08.06.09 Stikkord: Geografisk virkeområde, folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen og GPA-avtalen, Statsbygg og norske utenriksstasjoner.
  Brevdato 17.06.04 Stikkord: Forsyningsforskriften, transportsektoren, rutenettverk, oppdeling av kontrakter, Hedmark Trafikk KFK.
 • Brevdato 19.05.03 Stikkord: Anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften, vann og avløp, Interkommunalt Fellesinnkjøp.
 • Brevdato 28.11.01 Stikkord: Uprioriterte tjenester, juridiske tjenester, OsloAdvokatene.
   

Kontraktsbegrepet:

 • Brevdato 24.02.12 Stikkord: Plikt til å konkurranseutsette kontrakter om tjenestepensjon, plikt til med jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler.
 • Brevdato 03.06.04 Stikkord: Gjensidig bebyrdende kontrakt, juridiske tjenester, oppnevning av bostyrer til konkursbo.
 • Brevdato 16.03.04 Stikkord: Gjensidig bebyrdende kontrakt, tjenestekonsesjon, avtale om driftstilskudd med private fysioterapeuter med rett til refusjon, Oslo kommune.
 • Brevdato 16.03.04 Stikkord: Varebegrepet, kjøp av elektrisitet, råvarebørs.
 • Brevdato 18.11.02 Stikkord: Endring av løpende kontrakt, kontraktsvarighet, Husbanken.
   

Rammeavtaler:

 • Brevdato 12.06.08 Stikkord: Forbud mod begrensning av konkurransen, parter i en rammeavtale, avrop på rammeavtalen.
   

Unntak fra forskriften:

 • Brevdato 17.04.15 Stikkord: Unntaket for offentlig myndighetsutøvelse, helse- og sosialtjenester.
 • Brevdato 23.03.15 Stikkord: Unntaket for offentlig myndighetsutøvelse, helse - og omsorgstjenester (barnevern).
 • Brevdato 18.06.13 Stikkord: Finansielle tjenester, definisjon av begrepene.
 • Brevdato 01.08.08 Stikkord: Finansielle tjenester, konkurranse med parallelle tekniske spesifikasjoner.
 • Brevdato 21.01.08 Stikkord: Ideelle organisasjoner, helse- og omsorgstjenester (barnevern).
 • Brevdato 14.04.05 Stikkord: Ideelle organisasjoner, helse- og omsorgstjenester.
 • Brevdato 18.01.05 Stikkord: Staten og egenregi, håndtering av interne bud – offentlig støtte, Finansdepartementet.
 • Brevdato 16.03.04 Stikkord: Gjensidig bebyrdende kontrakt, tjenestekonsesjon, avtale om driftstilskudd med private fysioterapeuter med rett til refusjon, Oslo kommune.
 • Brevdato 11.07.03 Stikkord: FoU kontrakt, bruk av rådgivere i forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjoner, kontraktsvarighet, OPS innen omsorgssektoren, generelt om regelverket, bruk av rådgivere, leverandører som mottar offentlig støtte, samarbeidsprosjekt, frivillige organisasjoner, omsorgstjenester og Prosjekt Bostedsløse.
 • Brevdato 21.11.02 Stikkord: Unntaket for egenregi mellom to juridiske personer, Sogndalen kommune.
 • Brevdato 05.07.00 Stikkord: Staten og egenregi, egenregi mellom to juridiske personer, Samferdselsdepartementet.
   

Beregning av kontraktsverdi og om kontraktsvarighet:

 • Brevdato 03.07.12 Stikkord: Hva som utgjør en anskaffelse, unntak fra reglene fordi anskaffelsen av kunstneriske årsaker bare kan foretas hos en leverandør.
 • Brevdato 12.04.11 Stikkord: Hva som utgjør en anskaffelse, EØS-terskelverdi, GPA-avtalen, Norges forskningsråd.
 • Brevdato 19.05.04 Stikkord: Desentralisert innkjøpsansvar, hva som utgjør en anskaffelse, omgåelsesreglene, Vest-Agder fylkeskommune.
 • Brevdato 18.11.02 Stikkord: Endring av løpende kontrakt, kontraktsvarighet, Husbanken.
   

Grunnlaget for konkurransen:

 • Brevdato 18.09.09 Stikkord: Kjøp av fjernvarme, tekniske spesifikasjoner, konsesjon og enerett.
  Brevdato 19.06.06 Stikkord: Krav til pensjonsordning som kvalifikasjonskrav og kontraktsbetingelse.
 • Brevdato 02.09.02 Stikkord: Kvalifikasjonskrav, dokumentasjonskrav, krav til sentral godkjenning i forbindelse med byggekontrakter.
 • Brevdato 17.12.01 Stikkord: Krav om skatteattest fra nyetablerte bedrifter.
   

Anskaffelsesprosedyrer:

Avvisning av leverandører:

Begrunnelsesplikten og klage:

Spesielt for forsyningssektoren:

 • Brevdato 17.06.04 Stikkord: Virkeområde for forsyningsforskriften, transportsektoren, rutenettverk, oppdeling av kontrakter, Hedmark Trafikk KFK.

Innsyn i saker om offentlige anskaffelser:

 • Brevdato: 20.01.11 Stikkord: Offentleglova, forretningshemmeligheter. Uttalelsen er skrevet av lovavdelingen i justisdepartementet.