Multilateral avtale for endringer i skatteavtaler

Norge har sluttet seg til en multilateral avtale for å gjennomføre endringer av eksisterende skatteavtaler mellom Norge og andre land.

Avtalen ble undertegnet den 7. juni 2017 og ratifikasjonsdokumentene ble deponert den 17. juli 2019. Avtalen trer i kraft for Norge 1. november 2019, jf. avtalens art. 34. Virkningstidspunktet for den enkelte skatteavtale som endres, er regulert i avtalens art. 35.

Den multilaterale avtalen (forkortet MLI – Multilateral Instrument) inneholder bestemmelser som har til formål å hindre uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting. MLI benyttes for å gjennomføre endringer i skatteavtalene som ble anbefalt i OECD/G20s BEPS-prosjekt.  

Avtaleteksten med relevante vedlegg er inntatt i Prop. 15 S (2018-2019).

MLI er en rammeavtale. Hvert enkelt land kan velge hvilke bestemmelser i MLI de vil bruke for å endre sine skatteavtaler. Selv om et land har valgt en bestemmelse i MLI til endring av en (eller flere) av sine skatteavtaler, vil et slikt valg ikke endre denne skatteavtalen med mindre avtalemotparten har foretatt det samme valget. Hvilke forbehold og underretninger Norge har valgt å ta under MLI, følger av vedlegg 2 i proposisjonen.

Skatteavtalene med følgende land er omfattet av MLI og inneholder bestemmelser som vil bli endret når MLI trer i kraft og gis virkning for den aktuelle avtalen:

 • Argentina
 • Australia
 • Bulgaria
 • Chile
 • Estland
 • Georgia
 • Hellas
 • India
 • Irland
 • Japan
 • Kina
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Mexico
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland
 • Serbia
 • Slovenia
 • Storbritannia
 • Sør-Afrika
 • Tsjekkia, og
 • Tyrkia

For mer informasjon om MLI samt hvilke forbehold og underretninger andre land har tatt, se OECDs hjemmeside.