Multilateral avtale for endringer i skatteavtaler (MLI)

Norge har sluttet seg til en multilateral avtale for å gjennomføre endringer av eksisterende skatteavtaler mellom Norge og andre land.

Avtalen ble undertegnet den 7. juni 2017 og ratifikasjonsdokumentene ble deponert den 17. juli 2019. Avtalen trer i kraft for Norge 1. november 2019, jf. avtalens art. 34. Virkningstidspunktet for den enkelte skatteavtale som endres, er regulert i avtalens art. 35.

Den multilaterale avtalen (forkortet MLI – Multilateral Instrument) inneholder bestemmelser som har til formål å hindre uthuling av skattegrunnlag og overskuddsflytting. MLI benyttes for å gjennomføre endringer i skatteavtalene som ble anbefalt i OECD/G20s BEPS-prosjekt.  

Avtaleteksten med relevante vedlegg er inntatt i Prop. 15 S (2018-2019).

MLI er en rammeavtale. Hvert enkelt land kan velge hvilke bestemmelser i MLI de vil bruke for å endre sine skatteavtaler. Selv om et land har valgt en bestemmelse i MLI til endring av en (eller flere) av sine skatteavtaler, vil et slikt valg ikke endre denne skatteavtalen med mindre avtalemotparten har foretatt det samme valget. Hvilke forbehold og underretninger Norge har valgt å ta under MLI, følger av vedlegg 2 i proposisjonen.

MLI vil medføre endringer av 28 av de eksisterende skatteavtalene Norge har inngått med andre land. Hvilke bestemmelser som blir endret og når endringene trer i kraft, vil avhenge av hvilke reservasjoner og notifikasjoner de respektive landene har gjort og når MLI ratifiseres av partene. MLI er en frittstående traktat og endrer i utgangspunktet ikke teksten i en eksisterende skatteavtale.

For å gjøre avtaletekstene mer tilgjengelig, har departementet laget såkalte syntetiserte tekster som gir uttrykk for hvordan MLI-bestemmelsene får anvendelse på den aktuelle skatteavtalen. Disse syntetiserte tekstene er ikke er et selvstendig rettsgrunnlag, men bare ment som et forsøk på å bedre tilgjengeligheten for brukerne. De syntetiserte tekstene er utarbeidet på bakgrunn av OECDs rettledning for syntetiserte tekster, men med enkelte mindre avvik. De syntetiserte tekstene legges ut forløpende og så snart de ferdigstilles.

Skatteavtalene med følgende land er omfattet av MLI og inneholder bestemmelser som vil bli endret når MLI trer i kraft og gis virkning for den aktuelle avtalen:

For mer informasjon om MLI samt hvilke forbehold og underretninger andre land har tatt, se OECDs hjemmeside.