Skattesatser 2023

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2022 til 2023 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten for 2023 anslås til 4,2 prosent, konsumprisveksten til 2,8 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 4,3 prosent.

Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023

 

2022-regler

2023-regler

Endring
2022–2023

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer     

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter     

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)3          

71,8 pst.

71,8 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)4          

47,4 pst.

57,7 pst.

10,3 pst.-enheter

Havbruk (grunnrenteskatt)5

 

32,1 pst.

Ny

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt           

190 350 kr

198 350 kr

4,2 pst.

Sats    

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt           

267 900 kr

279 150 kr

4,2 pst.

Sats    

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt           

643 800 kr

642 950 kr

-0,1 pst.

Sats6   

13,4 pst.

13,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt           

969 200 kr

926 800 kr

-4,4 pst

Sats    

16,4 pst.

16,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 5

 

 

 

Innslagspunkt           

2 000 000 kr

1 500 000 kr

-25,0 pst.

Sats    

17,4 pst.

17,5 pst.

0,1 pst.-enhet

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift     

64 650 kr

69 650 kr

7,7 pst.

Opptrappingssats    

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Fiske, fangst og barnepass7

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Annen næringsinntekt        

11,2 pst.

11,1 pst.

-0,1 pst.-enhet

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere
(kildeskatt)     

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia8         

14,1/
10,6 pst.

14,1/
10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III          

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV          

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa        

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

-

5 pst.

Ny

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift     

47,4 pst.

47,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift        

53,9 pst.

55,8 pst.

1,9 pst.-enheter

Pensjonsinntekt9      

44,5 pst.

44,6 pst.

0,1 pst.-enhet

Næringsinntekt        

50,6 pst.

50,6 pst.

-

Utbytte10         

49,5 pst.

51,5 pst.

2,0 pst.-enheter

 

 

 

 

Personfradrag

58 250 kr

79 600 kr

36,7 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt mv.11

 

 

 

Sats    

46 pst.

46 pst.

-

Nedre grense

31 800 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense  

109 950 kr

104 450 kr

-5,0 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt11

 

 

 

Sats    

40 pst.

40 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense  

90 800 kr

86 250 kr

-5,0 pst.

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere12 

52 476 kr

Utgår

Utgår

 

 

 

 

Skattefradrag for pensjonsinntekt

 

 

 

Maksimalt beløp      

33 400 kr

32 825 kr

-1,7 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt           

210 950 kr

246 800 kr

17 pst.

Sats    

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt           

318 000 kr

373 650 kr

17,5 pst.

Sats    

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats       

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig 

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift     

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats    

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig 

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift     

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 

20 000 kr

20 550 kr

2,8 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag for sjøfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense  

83 000 kr

83 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense  

154 000 kr

154 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.13

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag 

93 000 kr

93 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag     

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag   

195 000 kr

195 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell
sparing til pensjon14  

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km  

1,65 kr

1,70 kr

3,0 pst.

Nedre grense for fradraget 

14 000 kr

14 400 kr

2,9 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner          

25 000 kr

25 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.  

5 800 kr

7 700 kr

32,8 pst.

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag          

20 pst.

10 pst.

-10 pst.-enheter

Maksimalt årlig sparebeløp

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen           

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn         

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første  

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt15

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt           

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats    

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt, trinn 1         

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats, trinn 1  

0,25 pst.

0,30 pst.

0,05 pst.-enheter

Innslagspunkt, trinn 2         

20 mill. kr

20 mill. kr

-

Sats, trinn 2  

0,4 pst.

0,4 pst.

-

 

 

 

 

Verdsettelse16

 

 

 

Primærbolig 

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse17                 

50 pst.

70 pst.

20 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

95 pst.

100 pst.


5 pst.-enheter

Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld   

75 pst.

80 pst.

5 pst.-enheter

Driftsmidler (og tilordnet gjeld)     

75 pst.

70 pst.

-5 pst.-enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn 

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd   

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner mv.)       

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)18                  

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)        

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)    

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)19   

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)    

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)  

10 pst.

10 pst.

-

 1. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 pst.
 2. Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2022 og i 2023.
 3. Særskatten i petroleumssektoren er lagt om til en kontantstrømskatt med virkning f.o.m. 2022. Omleggingen innebar en teknisk satsøkning i særskatten fra 56 pst. til 71,8 pst. som følge av at en beregnet selskapsskatt kommer til fradrag i særskattegrunnlaget.
 4. Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 57,7 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 45 pst.
 5. Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 32,1 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 25 pst.
 6. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,4 pst. i trinn 3 i 2022 og 11,5 pst. i 2023.
 7. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,9 pst. trygdeavgift på næringsinntekten i 2023. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift, som blant annet skal dekke differansen mellom 7,9 pst. og 11,1 pst. trygdeavgift.
 8. I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2022 og 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.
 9. For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2022 og i 2023.
 10. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2023 er selskapsskatten 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,72.
 11. Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får i 2022 det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt. I 2023, når de nedre grensene avvikles, forenkles reglene slik at skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt får summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon, med øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt som øvre grense for summen av minstefradrag.
 12. Særfradraget avvikles med virkning fra 1. mars og erstattes med økt utvidet barnetrygd. For januar og februar videreføres satsen for særfradraget nominelt.
 13. Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget settes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget settes til 195 000 kroner. 
 14. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 15 000 kroner både i 2022 og 2023. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige grensen i den nye ordningen) for de som allerede sparer i ordningen.
 15. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
 16. Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av den formuesskattepliktige.
 17. Primærbolig med høy verdsettelse gjelder for den delen av boligverdien som overstiger 10 mill. kroner både i 2022 og 2023.
 18. Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
 19. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.