Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging

Kurset består av sju moduler og er beregnet på planleggere, politikere, driftsansvarlige og andre i kommunen. Det er Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse som har utviklet kurset på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Bufdir.

Kurset kan også være aktuelt for råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldreråd og andre som vil øke sin kunnskap om universell utforming

Kursets sju moduler korresponderer med kapitlene i veilederen veilederen om universell utforming i plan. Totalt tar kurset tar om lag fem timer.

Dette lærer du

  • Kurset er en kombinasjon at tekst, bilder, video, spørsmål, refleksjonsoppgaver og annen interaktivitet og fungerer som e-læring.
  • Modulene kan tas uavhengig av hverandre og innholdet er:
  • Hvorfor er universell utforming viktig?
  • Hva menes med universell utforming?
  • Krav til universell utforming i lov og forskrift
  • Medvirkning
  • Universell utforming i plandokumenter og -prosesser
  • Universell utforming gjennom planprosess og byggesak
  • Universell utforming i offentlige anskaffelser, drift og vedlikehold

Har vært brukertestet

Kurset har vært testet av kommuneansatte og en referansegruppe bestående av representanter fra Aldersvennlig Norge, Norges Handikapforbund, Handikappede barns foreldreforening, DiBK og Viken fylkeskommune har også vært tilknyttet prosjektet.

Telemark og Vestfold fylkeskomme gjennomførte dette som et pilotkurs for sine ansatte der 143 personer deltok.

Ta kurset

Kurset er gratis for alle som enten har en e-postadresse som viser tilknytning til en kommune, eller som er medlem av NKF.

Kurset finner du på:

Les mer om universell utforming i planlegging på regjeringen.no.