Nyheter

Kunnskapsministeren ønsker seg innspill om praktisk læring

Send inn dine innspill til stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn.

Selv om mye går bra i norsk skole, ser vi noen bekymringsfulle utviklingstrekk når det gjelder elevenes motivasjon, deres opplevelse av skolemiljøet og hvordan de rapporterer om psykisk helse og ulike former for stress og press. Vi ser også at tross økt innsats de senere årene er læringsresultatene relativt stabile og at forskjellene mellom elevene og andelen svakt presterende elever øker.

Regjeringen vil blant annet gjøre undervisningen i skolen mer praktisk og variert, men ungdomsmeldingen vil også ta for seg temaer som skolemiljø, laget rundt eleven, skolen som arbeidsplass, vurdering og elevmedvirkning. For å få et godt kunnskapsgrunnlag til arbeidet med stortingsmeldingen, ønsker kunnskapsminister Tonje Brenna seg innspill på hvordan vi kan utvikle skolen slik at den i enda større grad fremmer elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling.

– Vi må videreutvikle fellesskolen slik at enda flere elever er motiverte og opplever mestring. Vi vil ha en skole der alle elever både kan trives og lærer mer. Jeg ønsker meg innspill fra elever og lærere i hele landet til hvordan de mener vi kan skape en bedre skole for elevene våre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Innspillene legges ut fortløpende nederst på denne siden. 

Alle høringssvar blir gjennomgått før de blir synlige på regjeringen.no. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Frist for å sende innspill til meldingen er 1. juli 2023.

Du kan også sende innspill med eventuelle vedlegg til postmottak@kd.dep.no 

Innspill