Kunnskapsministeren har fått mange innspill

Under kan du se innspillene vi har fått til stortingsmeldingen om 5.-10. trinn.

Selv om mye går bra i norsk skole, ser vi noen bekymringsfulle utviklingstrekk når det gjelder elevenes motivasjon, deres opplevelse av skolemiljøet og hvordan de rapporterer om psykisk helse og ulike former for stress og press. Vi ser også at tross økt innsats de senere årene er læringsresultatene relativt stabile og at forskjellene mellom elevene og andelen svakt presterende elever øker.

Regjeringen vil blant annet gjøre undervisningen i skolen mer praktisk og variert, men ungdomsmeldingen vil også ta for seg temaer som skolemiljø, laget rundt eleven, skolen som arbeidsplass, vurdering og elevmedvirkning. For å få et godt kunnskapsgrunnlag til arbeidet med stortingsmeldingen, ba kunnskapsminister Tonje Brenna om innspill til hvordan vi kan utvikle skolen slik at den i enda større grad fremmer elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling.

– Vi må videreutvikle fellesskolen slik at enda flere elever er motiverte og opplever mestring. Vi vil ha en skole der alle elever både kan trives og lærer mer. Jeg ønsker meg innspill fra elever og lærere i hele landet til hvordan de mener vi kan skape en bedre skole for elevene våre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Nå har fristen for å sende innspill gjennom denne siden gått ut og du kan lese innspillene som har kommet inn her. 

Innsendte innspill