Rapportering

Informasjon om rapporteringsforpliktelser etter vilkår for utførsler av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester.

Det er alltid rapporteringsplikt for alle utførselslisenser for forsvarsmateriell, tjenester og tilhørende teknologi som omfattes av følgende:

  • Vareliste I
  • Vareliste II til militær sluttbruker
  • Der spesifikt vilkår om rapportering er påført lisensen

Det vil være rapporteringsplikt på utførsler av flerbruksvarer som omfattes av vareliste II til sivile sluttbrukere og sivil sluttbruk av høy strategisk verdi. Disse vilkårene settes av departementet etter nøye vurdering av de omstendigheter som ligger til grunn.

Rapportering for utførsel av forsvarsmateriell, tjenester og tilhørende teknologi som omhandles av vareliste I skal rapporteres for inneværende kvartal innen den 15. følgende kvartal. Den samme forpliktelsen gjelder for utførsler av flerbruksvarer som omfattes av vareliste II til militær sluttbruker.

Rapporteringsfristene er som følger:

  • 15. januar
  • 15. april
  • 15. juli
  • 15. oktober

Rapporteringsvilkårene satt etter eksportkontrollforskriften § 7 skal overholdes. Eventuelle brudd på rapporteringsvilkårene satt av departementet kan medføre stans i utsteding av fremtidige lisenser, tilbaketrekking av allerede innvilget lisenser, karantene eller bøter.

Midlertidige utførsler skal alltid rapporteres for forsvarsmateriell, tjenester og tilhørende teknologi som omhandles av vareliste I og flerbruksvarer som omhandles av vareliste II til militær sluttbruker.

Hvordan rapporterer jeg?

Utførsler og når hele varepartier er returnert norsk tollområde skal rapporteres i E-lisens  innen rapporteringsfristen for det aktuelle kvartalet.