Rapportering

All eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk skal rapporteres til Utenriksdepartementet.

Om rapportering 

Alle eksportører som eksporterer og overfører forsvarmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk skal rapportere dette til Utenriksdepartementet i henhold til eksportkontrollforskriften §17.  

Denne rapporteringsplikten gjelder for varer, tjenester, teknologi og formidling som omfattes av følgende: 

  • Forsvarsmateriellpå vareliste I 
  • Flerebruksvarerpå vareliste II til militært bruk 
  • Generell overføringslisens som en eksportør selv har utstedt 
  • Der Utenriksdepartementet har påført lisensen din et spesifikt vilkår om rapportering i henhold til eksportkontrollforskriften §23. 

Hvordan rapporterer jeg? 

Rapportering om eksport skal sendes inn hvert kvartal. Du rapporterer ved å gå inn i søknadssystemet E-lisens.  

Beløpet du rapporterer skal være det fakturerte beløpet for selve salget av varen, tjenesten, formidlingen eller teknologioveføringen. Fra første kvartal 2022 skal man rapportere i hele kroner (NOK). Er det fakturerte beløpet for eksempel 5132 kroner, skal du føre inn 5132 i feltet for verdi. 

Kostnader til frakt, forsikring, emballasje og lignende er ikke en del av beløpet som skal rapporteres. 

Grunnet en teknisk feil i systemet kan det for enkelte bedrifter stå i rapporteringsskjemaet at man skal rapportere i 1000 NOK. Det riktige er at man fra første kvartal 2022 skal rapportere i hele kroner, uavhengig av hva som står i skjemaet. Vi jobber med å rette opp skjemaet.

Frister 

Rapporteringsfristene er: 

  • 15. januar 
  • 15. april 
  • 15. august
  • 15. oktober  

Må jeg rapportere selv om varene er ferdig levert? 

Når varene er ferdig levert, må du rapportere det du har eksportert og deretter klikke i rapporten at lisensen er avsluttet. Hvis du ikke gjør dette, må du rapportere hvert kvartal at lisensen er ubenyttet. 

Hva brukes rapportene til? 

Utenriksdepartementet fører kontroll med at eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk skjer i henhold til lisensen departementet har innvilget. 

Hvert år rapporterer også Utenriksdepartementet til Stortinget om den faktiske eksporten av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk. Rapporteringen til Stortinget gir offentlig og parlamentarisk innsyn i eksporten av forsvarsmateriell. Regjeringens målsetting om å gi størst mulig åpenhet om eksporten skjer innenfor rammen av den lovpålagte taushetsplikten.   

Trenger du veiledning? 

Kontakt Utenriksdepartementet i E-lisens for å stille spørsmål eller be om et veiledningsmøte.