Nord-Makedonia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Beograd, Serbia

Nord-Makedonia er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet, men opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Trafikk og helsevesen av varierende kvalitet utgjør for øvrig de største utfordringene for turister. Reisende bør gjøre seg kjent med lokale forhold i forkant av reisen.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass: For innreise til Nord-Makedonia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt id-kort med reiserett, jf. Visa requirements for entering the Republic of North Macedonia (mfa.gov.mk). Passet må være gyldig i minst tre måneder fra planlagt utreise fra Nord-Makedonia.

Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Nord-Makedonia ved opphold i inntil tre måneder. For opphold i Nord-Makedonia utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse i Nord-Makedonia.

Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise.

Andre reisebevis: Alle med reisebevis for flyktninger (grønt eller blått)  og utlendingspass (blått eller grått) er visumpliktige i Nord-Makedonia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan nord-makedonske myndigheter nekte deg utreise fra Nord-Makedonia. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager. Spørsmål om visum kan rettes til Nord-Makedonias ambassade i Oslo.

Mistet pass: Hvis du mister pass, reisebevis eller ID-kort, må du melde tapet til nord-makedonsk politi og kontakte ambassaden i Beograd (Serbia). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta to uker.

Transitt via Kosovo: Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende som skal fra Nord-Makedonia til Serbia, ikke kan reise via Kosovo. Reisende kan kjøre fra Nord-Makedonia til Kosovo og tilbake til Nord-Makedonia eller Albania eller Montenegro. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo og Serbia, anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Kontanter: Ved innreise vil reisende bli bedt om å deklarere kontantbeholdning (inkludert reisesjekker) som overstiger 10.000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Nord-Makedonia. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise.

Kjernekraftverk: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Nord-Makedonia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Nord-Makedonia på nettsidene til Radiation Safety Directorate (drs.gov.mk)

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Veistandarden i Nord-Makedonia er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren.  Norsk førerkort er gyldig i Nord-Makedonia.  

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem.

Terrorisme: Sannsynligheten for terrorhendelser i Nord-Makedonia ansees som liten.

Sykdommer: Opphold i Nord-Makedonia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes private klinikker hvor standarden er noe høyere. Generelt er terskelen lavere for å anbefale operasjon eller inngrep enn i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av vestnilfeber de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes i de fleste områder. Vann på flaske anbefales. 

Luftforurensing: I fyringssesongen oktober-april er det tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Det er generelt lite kriminalitet i Nord-Makedonia. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Det anbefales å vise aktsomhet på kvelder og netter.

Vold: Voldelige oppgjør mellom kriminelle grupper kan forekomme, men dette rammer sjelden steder og tidspunkter der turister ferdes.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jordskjelv: Nord-Makedonia ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe, spesielt de nordlige områdene. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det siste store jordskjelvet var i Skopje i 1963 og resulterte i over tusen døde og enda flere skadde og store materielle ødeleggelser. Det er av og til meget kraftige regnskyll, spesielt om høsten.

Skogbrann: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Nord-Makedonia utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden i Beograd eller den svenske ambassaden i Skopje dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nord-Makedonia benytter makedonsk denar (MKD).

Ambassaden i Beograd (Serbia)

Nettsiden Norway in North-Macedonia

Den svenske ambassaden i Skopje: North Macedonia, Skopje - Sweden Abroad

Utenriksdepartementets døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no 

Nødnumre:

Politi: 192

Brann: 193

Helse: 194

Nord-Makedonias ambassade i Oslo

Informasjon om innreise fra nord-makedonske myndigheter: Foreign citizens (mfa.gov.mk)

 

Nord-Makedonia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nord-Makedonia.