Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Finansdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Skatt

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kroner 750 000

Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over kroner 750 000. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Formuesskatt

Formuesskattesatsen i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 mill. kroner) økes med 0,05 prosentenheter. Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75 prosent til 80 prosent. Verdsettelsen øker også for primærboliger med høy verdi, slik at verdsettelsen blir 70 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner. Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 95 prosent til 100 prosent. Verdsettelsen av driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) reduseres fra 75 prosent til 70 prosent. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Trinnskatt

Satsene for trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. Satsene for trinn 3,4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter og innslagspunktene reduseres. Trinn 3 får en sats på 13,5 prosent fra 642 950 kroner, trinn 4 får en sats på 16,5 prosent fra 969 200 kroner, og trinn 5 får en sats på 17,5 prosent frå 1 500 000 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Trygdeavgift

Satsene for trygdeavgift for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent. Nedre grense for trygdeavgift økes til 69 650 kroner. Det betyr at frikortgrensen økes fra 65 000 til 70 000 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Innslagspunktene for nedtrapping av skattefradraget justeres i tråd med anslått pensjonsvekst. Maksimalt skattefradrag tilpasses slik at minstenivået blir skattefritt. Maksimalt pensjonsskattefradrag reduseres fra 33 400 til 32 825 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Personfradrag

Personfradraget økes fra 58 250 kroner til 79 600 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Minstefradrag

Øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd reduseres fra 109 950 kroner til 104 450 kroner. Øvre grense for minstefradrag i pensjon reduseres fra 90 800 kroner til 86 250 kroner. Nedre grense for minstefradrag avvikles. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Fradragssatsen for Boligsparing for ungdom (BSU) reduseres fra 20 pst. til 10 pst. av innbetalt sparebeløp. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter mv. (virkning fra 6. oktober 2022)

Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,6 til 1,72. Endringen gjelder fra og med 6. oktober 2022. For renteinntekter fra selskap til personlig skattyter gjelder endringen fra og med inntektsåret 2023.

Utflyttingsskatt for fysiske personer (virkning fra 29. november 2022)

Bestemmelsen om at utflyttingsskatten bortfaller 5 år etter utflyttingen, er opphevet.

Reglene om utflyttingsskatt er utvidet til å omfatte overføring av aksjer mv. til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når disse er bosatt i utlandet.

Endringene har virkning for utflyttinger og overføringer som skjedde 29. november 2022, eller senere. Skattyter anses utflyttet på det tidspunktet skatteplikten til riket opphører etter bestemmelsene i skatteloven § 2-1 tredje ledd eller da skattyter skal anses bosatt i en annen stat etter skatteavtale.

Fradrag for fagforeningskontingent mv.

Fradraget for fagforeningskontingent mv. økes fra 5 800 til 7 700 kroner. Endringen gjelder frå og med inntektsåret 2023.

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

Det særskilte fradraget for Troms og Finnmark (tiltakssonen) økes fra 20 000 til 20 550 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Elbiler i firmabilbeskatningen

Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves. Elbiler blir dermed likestilt med tradisjonelle biler i firmabilbeskatningen. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Kost for pendlere som bor på brakke eller pensjonat

Pendlere som bor på brakke eller pensjonat, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet.

Særfradrag for enslige forsørgere

Særfradraget for enslige forsørgere oppheves og erstattes med økt utvidet barnetrygd. Endringene gjelder fra 1. mars 2023.

Særregel om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Særregelen om skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen) endres. Antall tillatte oppholdsdager i Norge skal beregnes innenfor hvert inntektsår. Fordeler fra opsjoner i arbeidsforhold skal ikke lenger være omfattet av ettårsregelen.

Jordbruk – tilskudd og erstatninger

Det er vedtatt å lovfeste en praksis som åpner for at enkelte tilskudd og erstatninger i jordbruket som utbetales som et engangsbeløp, kan fordeles til beskatning over flere år eller utsettes til et senere år enn det som følger av hovedregelen om tidfesting (realisasjonsprinsippet). Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022.

Grenseoverskridende omorganisering

Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet for skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte, er fjernet. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022.

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Det er vedtatt en lovendring som fastsetter at nettselskaper skal betale eiendomsskatt på grunnen under kraftlinjer, og ikke grunneierne.

Vannkraft – grunnrenteskatt

Det er vedtatt at den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft økes fra 37 prosent til 45 prosent. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2022.

Vannkraft – opprinnelsesgarantier

Det er vedtatt at opprinnelsesgarantier skal inngå i grunnlaget for grunnrenteskatt på vannkraft. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Vannkraft – fastprisavtaler for strøm

Det er vedtatt endringer i grunnrenteskatten for vannkraft fra 2023, for å legge bedre til rette for fastprisavtaler på strøm. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Petroleumsskatt – reduksjon av friinntektssatsen i de midlertidige reglene

Det er vedtatt en reduksjon i friinntektssatsen på om lag 30 prosent, som innebærer at friinntektssatsen i den midlertidige bestemmelsen reduseres fra 17,69 pst. til 12,4 prosent. Regelen trer i kraft med virkning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2023. Den tilsvarende satsendringen ved tilbakeføring av friinntekt ved realisasjon trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Særregel om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid

Særregelen oppheves. Fradrag for slike kostnader skal følge skattelovens alminnelige regler.

Avgift

Elektriske kjøretøy – merverdiavgift

Fra 1. januar 2023 innføres det merverdiavgift elektriske personkjøretøy for den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Fra samme dato oppheves fritaket for omsetning av elbilbatterier.

Fjernleverbare tjenester - merverdiavgift

Fra 1. januar 2023 innføres generell merverdiavgiftsplikt ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende i det norske merverdiavgiftsområdet fra tilbydere utenfor merverdiavgiftsområdet.

Elektroniske nyhetstjenester – merverdiavgift

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester avvikles fra 1. januar 2023.

Tidfesting av merverdiavgift omtvistede krav – tilvirkningskontrakter

Det innføres en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter. Endringen trer i kraft 1. januar 2023.

Engangsavgift

Fra 1. januar 2023 innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften som vil gjelde for alle personbiler mv. (avgiftsgruppe a), herunder elbiler. Avgiften skal beregnes for den delen av vekten som overstiger 500 kg med 12,5 kroner pr kg.

Satsene i CO2-komponenten for personbiler mv. økes med 20 pst, og det særlige vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler reduseres fra 15 til 10 pst.

Omregistreringsavgift for elektriske motorvogner

Fra 1. januar 2023 økes omregistreringsavgiften for elektriske motorvogner til samme nivå som tilsvarende motorvogner med forbrenningsmotor.

Oppheving av grunnavgiften på mineralolje mv.

Grunnavgiften på mineralolje mv. oppheves fra 1. januar 2023.

Økte klimaavgifter

I 2023 økes avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 21 prosent. Økningen gjelder CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, CO2-avgiften på mineralske produkter og avgiften på hydrofluorkarboner og perfluorkarboner.

Økningen følger opp den varslede opptrappingen av avgiftene til 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Avgiftene blir 952 kroner per tonn CO2 i 2023. Siden grunnavgiften på mineralolje avvikes, innføres det en ny sats for kvotepliktig bruk av mineralolje. Det innføres også et fritak i CO2-avgiften på mineralske produkter for bruk der utslippene fanges og lagres permanent.

Økningen gjelder også avgiften på forbrenning av avfall, som fra første januar vil ha en sats på 238 kroner per tonn CO2. Når de forventede endringer i gruppeunntaksforordningen blir vedtatt, vil avgiften bli differensiert med én sats for kvotepliktige forbrenningsanlegg (95 kroner per tonn CO2) og én for ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg (476 kroner per tonn CO2).

Endringer i avgiftene på utslipp av klimagasser fra 1. januar 2023:

Avgift

2022

2023

Reell endring

Reell endring %

CO2-avgift på mineralske produkter

 

 

 

 

Bensin

1,78

2,21

0,39

21,4 %

Mineralolje - generell sats

2,05

2,53

0,43

20,5 %

Mineralolje - redusert sats (kvotepliktig)

0

0,23

0,23

Ny

Mineralolje - innenriks luftfart

1,96

2,43

0,42

20,9 %

Mineralolje - innenriks luftfart (kvotepliktig)

1,61

1,66

0,00

0,0 %

Naturgass - generell sats

1,52

1,89

0,32

20,4 %

Naturgass - redusert sats (kvotepliktig)

0,066

0,066

0,00

0,0 %

Naturgass – veksthusnæringen

0,15

0,15

-0,01

-6,3 %

LPG - generell sats

2,30

2,86

0,50

21,2 %

LPG – veksthusnæringen

0,23

0,23

-0,01

-4,2 %

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

 

 

 

 

Mineralolje (kvotepliktig)

1,65

2,03

0,33

19,4 %

Naturgass (kvotepliktig)

1,65

1,78

0,08

4,7 %

Naturgass som slippes ut til luft

10,66

13,67

2,72

24,8 %

Avgift på HFK/PFK

766

952

165

21,0 %

Avgift på SF6

 

 

 

 

Ren SF6

0

22372

22372

Ny

SF6 i produkter

0

4332

4332

Ny

Avgift på forbrenning av avfall

 

 

 

 

Ikke-kvotepliktige utslipp

192

238

154

142,6 %

Kvotepliktige utslipp

192

238

-56

-51,9 %

 

Endringer i avgiftene på utslipp av klimagasser fra den tid departementet bestemmer:

 

2022

2023

Reell endring

Reell endring %

CO2-avgift på mineralske produkter

 

 

 

 

Naturgass - kjemisk reduksjon mv.

0

0,47

0,47

Ny

LPG - kjemisk reduksjon mv.

0,58

0,71

0,71

Ny

Avgift på forbrenning av avfall

 

 

 

 

Ikke-kvotepliktige utslipp

192

476

154

142,6 %

Kvotepliktige utslipp

192

95

-56

-51,9 %

 

Avgift på svovelheksafluorid (SF6)

1. januar 2023 innføres en ny avgift på klimagassen svovelheksafluorid (SF6). Avgiftens formål er å redusere utslipp av SF6 til atmosfæren, og satsen settes slik at den tilsvarer det generelle nivået for avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp, 952 kroner per tonn CO2-ekvivalent. Nærmere regler er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Avgift på landbasert vindkraft

Fra 1. januar 2023 økes satsen til 2 øre/kwh. Skattleggingsperioden endres fra årlig til månedlig termin.

Høyprisbidrag (avgift på kraftproduksjon)

Fra 28. september 2022 er det innført høyprisbidrag for store vannkraftverk, og fra 1. januar 2023 innføres høyprisbidraget også for øvrige vannkraftverk og vindkraftverk. Høyprisbidraget ilegges med 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh. Nærmere regler er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter kapittel 3-28.

Toll

Kvote ved innførsel av tobakksvarer som reisegods

Fra 1. januar 2023 kan personer bosatt i Norge ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods ved ankomst fra utlandet til Norge. Dette blir også mengden som kan selges til reisende fra tax free-utsalg på lufthavn ved ankomst til Norge.

Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Ny vareførselslov og tollavgiftslov trer i kraft 1. januar 2023, og er basert på forslag i Prop. 237 L (2020-2021). De nye lovene erstatter dagens tollov. Vareførselsloven viderefører i stor grad de bestemmelsene i dagens tollov som gjelder innhenting av opplysninger om og kontroll med den grensekryssende vareførselen. Betegnelsen toll, i form av avgift på varer ved innførsel, erstattes med betegnelsen tollavgift, og regelverket om tollavgift inntas i egen lov. Dagens tollforskrift oppheves, og erstattes av vareførselsforskriften og tollavgiftsforskriften, som trer i kraft 1. januar 2023.

De nye lovene fører også til at de av tollovens regler om fritak som i hovedsak har betydning for merverdiavgift ved innførsel av varer, tas inn i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Regulering av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven

Det innføres regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, samt at tollrepresentanten og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven. Endringene er en klargjøring av gjeldende rett, og trer i kraft 1. januar 2023.

Forskrift om vareførselskontroll på Svalbard

Som følge av nytt regelverk på tollområdet, er det behov for å fastsette ny forskrift om vareførselskontroll på Svalbard. Den nye forskriften er hjemlet i vareførselsloven, og er en videreføring av gjeldende forskrift, gitt med hjemmel i tolloven. Gjeldende forskrift vil bli opphevet. Endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Finansmarkedene mv.

Ny regnskapsførerlov

Ny regnskapsførerlov og forskrift om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2023. Loven er en modernisering av gjeldende regnskapsførerlov. Det stilles blant annet nye krav til skikkethet hos regnskapsførere og kvalitetsstyring i virksomheten.

Endringer i utlånsforskriften

Endringer i utlånsforskriften trer i kraft 1. januar 2023. Endringene innebærer bl.a. at finansforetakene skal legge til grunn en renteøkning på minst 3 prosentpoeng når de vurderer kundens betjeningsevne.

Forskriften utvides ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent. Finansforetakene skal tilpasse sin utlånspraksis for slike lån til forskriftskravene senest 1. juli 2023.

Regler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Lov- og forskriftsregler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett trer i kraft 1. januar 2023. Reglene gjelder for pensjonsforetak og setter bl.a. krav til virksomhetsstyring og kontrollfunksjoner i pensjonsforetakene.

Kortere oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto

Forskrift om at oppgjørsfristen ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto skal være 10 virkedager, trer i kraft 1. januar 2023.

Endringer på fondsområdet

Lovendringer på fondsområdet som angår forordning om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen), pengemarkedsfondsforordningen og reaksjonsbestemmelser for Finanstilsynet, vil tre i kraft i første kvartal 2023. Bestemmelser knyttet til ELTIF-forordningen og Finanstilsynets tilsyns- og reaksjonsmuligheter i verdipapirfondloven trer i kraft 1. januar 2023, og bestemmelser knyttet til pengemarkedsfondsforordningen trer i kraft 1. februar 2023. Når disse bestemmelsene er trådt i kraft, vil endringsloven være ikraftsatt i sin helhet.

Videreføring av bankenes kapitalkrav

Endringer i CRR/CRD IV-forskriften trer i kraft 31. desember 2022. Endringene innebærer bl.a. at systemrisikobufferkravet holdes uendret på 4,5 prosent. For bankene som bruker standardmetoden, utsettes kravet med ett år, slik at det gjelder fra utgangen av 2023.

Risikovektgulvene for IRB-bankenes bolig- og næringseiendomslån videreføres på dagens nivå.

Endringer i regnskapsregler for forsikringsforetak (IFRS 17)

En ny internasjonal standard for regnskapsføring av forsikringskontrakter (IFRS 17) skal gjelde fra og med regnskapsåret 2023. IFRS 17 er ment å bidra til at regnskapene gir et mer rettvisende bilde av forsikringsforetakenes stilling og resultat, samt bedret sammenlignbarhet med regnskap i andre bransjer og land.

Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende mv.

Reglene for frivillige innskuddspensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere mv. endres slik at det gis adgang til skattefavorisert sparing fra første krone.

Amortisert kost i regnskapet hos pensjonsleverandører

Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Adgangen til å bruke amortisert kost strammes i utgangspunktet inn fra 1. januar 2023 ved innføring av den internasjonale regnskaps­standarden IFRS 9. Finansdepartementet har imidlertid fastsatt endringer i reglene som innfører IFRS 9, som viderefører pensjonsleverandørenes adgang til å anvende amortisert kost i verdivurdering av nærmere angitte investeringer i kunde- og selskapsregnskapet.

Lov om bærekraftig finans

Loven gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett. Taksonomiforordningen etablerer rammeverket for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien). Taksonomien skal gjøre det enklere å vurdere om investeringer er i tråd med langsiktige europeiske klima- og miljømål. Offentliggjøringsforordningen skal styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til investorer om hvordan bærekraft er tatt hensyn til i investeringsprodukter.

En forskrift som gjennomfører utfyllende EØS-regler om henholdsvis taksonomikriterier og rapporteringskrav etter taksonomien trer også i kraft 1. januar 2023.

Forlengelse av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

I endringsforskrift 19. desember 2022 har departementet forlenget midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud. Etter endringsforskriften oppheves den midlertidige forskriften 1. januar 2024. 

Annet

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2023. Rentesatsen skal være 10,75 prosent p.a. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. Videre har Finansdepartementet fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 410 kroner. Forskrift om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. januar 2023.