Innspel til profesjonsmeldinga

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa inviterar interesserte partar til å kome med innspel til stortingsmeldinga om profesjonsutdanningane.

Regjeringa skal leggje fram ei stortingsmelding om profesjonsutdanningane i løpet av våren 2024. Meldinga, som førebels går under namnet profesjonsmeldinga, skal innehalde tiltak som bidreg til at samfunnet har god tilgang på kompetent arbeidskraft, at profesjonsutdanningane gir rett kompetanse og at vi har utdanningar som rekrutterer frå heile befolkninga. Hovudvekta skal vere på dei rammeplanstyrte lærar-, ingeniør, helse- og sosialfagutdanningane.

Det norske velferdssamfunnet har stor oppslutning og er prega av høg tillit, men velferdsstaten står likevel framfor fleire utfordringar. Noreg har ei lita befolkning og landet er stort og langstrekt. Lågare fødselstal og ei eldre befolkning gir færre personar til å løyse oppgåvene i velferdsstaten framover. Samtidig er det sannsynleg at forventningane og krava til velferdstenestene vil vere like høge eller høgare enn i dag, i åra som kjem.

– Det er kandidatar frå profesjonsutdanningane som driv heilt sentrale delar av den norske velferdsstaten, og som vi veit det er store behov for også i framtida. Gjennom dei seks innspelsmøta vi har hatt rundt i Noreg har vi fått diskutere både styrkar og utfordringar i utdanningssystemet med engasjerte folk. No vil vil ha endå fleire råd om korleis vi kan utdanne nok folk med god kompetanse til å jobbe og bu i heile landet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe

No ber regjeringa alle interesserte og aktuelle partar om innspel til arbeidet. Innspillbrevet går mellom anna ut til alle kommunar, universitet, høgskular og relevante organisasjonar.  I tillegg kan sjølvsagt alle andre gå inn på nettsida til meldinga, lese brevet og levere svara sine.

Les invitasjonen her

Les grunnlag for innspel til profesjonsmeldinga

Innspelene legges fortløpande nederst på denne siden

Alle høyringssvar blir gjennomgått før dei blir synlege på regjeringa.no. Svar som inneheld truslar eller æreskrenkingar blir ikkje lagt ut.

Frist for å senda innspel til meldinga er 15. juni. 2023.

Innspel frå Nasjonalt fagskoleråd

Innspel frå Trøndelag Fylkeskommune

Innspel frå Unge funksjonshemmede

Innspel frå Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)

Innspel frå Skien kommune

Innspel frå Gol kommune

Innspel frå Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS

Innspel frå Fellesorganisasjonen (FO)

Innspel frå FN-sambandet

Innspel frå Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Innspel frå Fleksibel utdanning Norge

Innspel frå Norlandssykehuset HF

Innspel frå Helse Sør-Øst RHF

Innspel frå Studentparlamentet ved OsloMet

Innspel frå Norsk Sykepleierforbund, Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Innspel frå Politihøgskolen (PHS)

Innspel frå Norsk psykologforening

Innspel frå Utdanningsdirektoratet (Udir)

Innspel frå Utdanningsforbundet

Innspel frå Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening

Innspel frå Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Innspel frå Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL)

Innspel frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Innspel frå Oslo Nye Høyskole (ONH)

Innspel frå Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Innspel frå Arbeidsgiverforeningen Spekter

Innspel frå Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Innspel frå Stavanger kommune

Innspel frå Fornybar Norge

Innspel frå Statens helsetilsyn

Innspel frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

Innspel frå Fagforbundet

Innspel frå Kommunesektorens organisasjon (KS)

Innspel frå Høgskolen i Østfold (HiØ) - Fakultet for lærerutdanninger og språk

Innspel frå Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)

Innspel frå Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Innspel frå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Innspel frå Sex og Samfunn

Innspel frå Ungt Entreprenørskap (UE)

Innspel frå Sykehuset Østfold HF

Innspel frå Sørlandet sykehus HF

Innspel frå Sokndal kommune

Innspel frå Sykehuset i Vestfold

Innspel frå Fotterapeutforbundet

Innspel frå Interesseorganisasjon for offentlige fagskoler (HØY)

Innspel frå NITO studentene

Innspel frå OsloMet - Storbyuniversitetet

Innspel frå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Innspel frå Bergen kommune

Innspel frå Norsk studentorganisasjon (NSO)

Innspel frå Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Innspel frå Vestre Viken HF

Innspel frå Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Innspel frå Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Innspel frå Noregs Mållag

Innspel frå Universitetet i Stavanger (UiS)

Innspel frå Arkitektbedriftene i Norge (AiN) 

Innspel frå Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Innspel frå Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Forsknings- og utdanningssenteret, Klinisk utdanningsavdeling

Innspel frå Hovedorganisasjonen Virke

Innspel frå Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Innspel frå Oslo universitetssykehus HF (OUS)

Innspel frå Skolelederforbundet

Innspel frå Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Innspel frå Norsk Ergoterapeutforbund

Innspel frå Høgskolen i Innlandet (HINN)

Innspel frå Bibliotekarforbundet (BF)

Innspel frå Anestesisykepleierne NSF

Innspel frå Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

Innspel frå Foreningen for Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Innspel frå Universitetet i Bergen (UiB)

Innspel frå Skolenes landsforbund (SL)

Innspel frå Nasjonalt SRHR-nettverk

Innspel frå Drama- og teaterpedagogene

Innspel frå Høgskulen i Volda

Innspel frå Nord universitet

Innspel frå Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innspel frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

Innspel frå Redd Barna

Innspel frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret)

Innspel frå Akademikerne

Innspel frå Trondheim kommune

Innspel frå Høgskolen i Østfold (HiØ) - Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Innspel frå Universitetet i Agder (UiA)

Innspel frå Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

Innspel frå Universitetet i Tromsø (UiT) Norges Arktiske Universitet

Innspel frå Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)

Innspel frå Norsk Radiografforbund (NRF)

Innspel frå OsloMet - Mastergradsutdanningene i spesialsykepleie innen akutt, - anestesi, - barn, - intensiv, - og operasjonssykepleie

Innspel frå Den norske legeforening

Innspel frå Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Innspel frå Steinerhøyskolen

Innspel frå Universitetet i Oslo (UiO)

Innspel frå Forsvarsdepartementet (FD)

Innspel frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Innspel frå Helse Midt-Norge RHF

Innspel frå Universitets- og høgskulerådet (UHR)

Innspel frå Barneombudet

Innspel frå Unio

Innspel frå Juristforbundet

Innspel frå Helsedirektoratet

Innspel frå Bakgården Ungdomshus - Kristiansund

Innspel frå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Innspel frå Helse Vest RHF

Innspel frå Forskerforbundet

Innspel frå Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Innspel frå Norsk Paramedicforening