Offisielt frå statsrådet 10. juni 2016

I statsråd i dag vart det gjeve utvinningsløyve for petroleum på den norske kontinentalsokkelen for 23. konsesjonsrunde.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. juni 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 36 (2015-2016)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyheitssak

Forsvarsdepartementet
Prop. 141 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet
(Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 142 L (2015-2016)
Endringer i tobakksskadeloven
(gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standariserte tobakkspakninger)
(Nyheitssak) 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 139 L (2015-2016)
Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
(yrkeskvalifikasjonsloven)
(Nyheitssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 140 L (2015-2016)
Endringar i yrkestransportlova
(miljøkrav for drosjer)

Prop. 143 L (2015-2016)
Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover
(reform av jernbanesektoren)
(Nyheitssak) 

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar).
Lovvedtak 72 (2015-2016)  Lov nr. 21
Lova gjeld frå 1. juli 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål).
Lovvedtak 63 (2015-2016)  Lov nr. 22
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk).
Lovvedtak 65 (2015-2016)  Lov nr. 23
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Kunngjøring av Stortingets vedtak 24. mai 2016 om ny § 33 i Grunnloven. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i lov om offentlig støtte m.m.(opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte).
Lovvedtak 59 (2015-2016)  Lov nr. 24
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om endringer i resolusjon om fastsættelse av bestemmelser i henhold til lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1, fastsettes. 

Forskrift om endringer i forskrift 23. desember 1994 nr. 1130 om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold, fastsettes. 

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern av 17 skogområder i fylkene Troms, Hedmark, Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Telemark og Østfold, fastsettes.
(Nyheitssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst, fastsettes. 

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Utnevning av ambassadør Jon Elvedal Fredriksen til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyheitssak) 

Utnevning av avdelingsdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyheitssak) 

Barne- og likestillingsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt til departementsråd i Barne- og likestillingsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

Åremålsbeskikkelse av direktør Mari Trommald som direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for en ny periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av lagmann Espen Bergh og lagmann Inger-Cecilie Østensen Berglund til dommere ved Norges Høyesterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Åremålsbeskikkelse av biblioteksjef Kristin Danielsen som direktør i Norsk kulturråd for seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av protokoll av 20. mai 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia. 

Ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania.

Ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama. 

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia. 

Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og EØF om handel med fisk, alle av 3. mai 2016. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 213/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF, kan bli bindende for Norge. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007, kan bli bindende for Norge. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for  at EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 av 14. januar 2009 om atferdsregler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89, kan bli bindende for Norge. 

Kunnskapsdepartementet
Vedtektene for Norges forskningsråd endres fra 1. juli 2016.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum  på den norske kontinentalsokkel, «23. konsesjonsrunde».
(Nyheitssak) 

Eidsiva Vannkraft AS gis konsesjon til å erverve eiendomsrett til fallrettigheter mellom Lille Hyllsjø og Engeren i Trysilvassdraget i Engerdal kommune.