Offisielt fra statsråd 13. november 2009

Sunniva Ørstavik er i statsråd i dag utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud. Ombudet utnevnes for en periode på 6 år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. november 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 38 S (2009-2010)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte)

Prop. 46 S (2009-2010)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 42 S (2009-2010)
Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 40 S (2009-2010)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

 

Finansdepartementet

Prop. 35 S (2009-2010)
Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia, underskriven i Brussel 10. september 2009

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 52 S (2009-2010)
Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Prop. 49 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

Forsvarsdepartementet

Prop. 41 S (2009-2010)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 37 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

 

Justis- og politidepartementet

Prop. 45 S (2009-2010)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 43 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet

 

Kultur- og kirkedepartementet

Prop. 47 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet
(Pressemelding)

 

Kunnskapsdepartementet

Prop. 36 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet

 

Landbruks- matdepartementet

Prop. 51 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet

 

Miljøverndepartementet

Prop. 39 S (2009-2010)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndepartementet

 

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 48 S (2009-2010)
Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

 

Olje- og energidepartementet

Prop. 44 S (2009-2010)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet

 

Samferdselsdepartementet

Prop. 50 S (2009-2010)
Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (Pressemelding)

 

2.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Tine Midt-Norge over jordbruksavtalepartenes vedtak av 23. februar 2009 om støtte til gjennomføring av rådgivningsopplegg for melkeprodusenter i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Klagen tas delvis til følge.


Klage fra Oppdal kommune over jordbruksavtalepartenes vedtak av 23. februar 2009 om støtte til Midt-Norsk kompetansesenter for sau. Klagen tas ikke til følge.

 

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journaliststudent Sian O’Hara over Nærings- og handelsdepartementets avslag på begjæring om å gi innsyn i sak 200800475 dokument 3. Klagen tas ikke til følge.

 

3.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Gunvor Rykkje Pershus utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Trond Aspehaug konstitueres som underdirektør (vikariat) i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Generalsekretær Sunniva Ørstavik åremålsbeskikkes som likestillings- og diskrimineringsombud for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. (Pressemelding)

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Martin Bryde utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet. (Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Arild Oma utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Riksadvoktaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Elisabeth Deinboll som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2010.

Lagdommer Helge Nilsen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Bjørn Eirik Hansen utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Per Johannessøn Jordal utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Sissel Finstad utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy utnevnes til sorenskriver ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Håkon Rastum utnevnes til sorenskriver ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Svein Eikrem utnevnes til sorenskriver ved Dalane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert sorenskriver Knut Sandvik konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 16. november 2009 til og med 31. oktober 2011.

Tingrettsdommer Ivar Axel Oftedal konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2010 til og med 29. februar 2012.

Førstelagmann Kjell Buer konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2010 til og med 31. januar 2012.

 

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme.

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet og Kommisjonsvedtakene 2007/599/EF, 2008/456/EF og 2009/538/EF om gjennomføring av fondet (endringer i Schengen-regelverket).

Undertegning av avtale om havnestatstiltak for å forebygge, forhindre og eliminere ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

 

Nærings- og handelsdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen oppnevnes som ny norsk guvernør til Rådet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen