Offisielt fra statsråd 22. juni 2018

I statsråd i dag er det lagt fram forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. juni 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 101 S (2017-2018)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Meld. St. 19 (2017-2018)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 104 LS (2017-2018)
Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)
(Nyhetssak)

Prop. 109 L (2017-2018)
Lov om register over reelle rettighetshavere
(Nyhetssak)

Prop. 110 L (2017-2018)
Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 105 LS (2017-2018)
Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
(Nyhetssak)

Prop. 107 L (2017-2018)
Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
(Nyhetssak)

Prop. 108 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 16 (2017-2018)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017

Meld. St. 18 (2017-2018)
Sametingets virksomhet 2017 

Olje- og energidepartementet
Prop. 106 L (2017-2018)
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 68 (2017-2018)  Lov nr. 45
Loven trer i kraft fra 1. januar 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak).
Lovvedtak 69 (2017-2018)  Lov nr. 46
Loven trer i kraft 1. januar 2019. Endringen i § 14-12 andre ledd gis virkning fra 1. juli 2019 når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2018 til:

lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
Lovvedtak 84 (2017-2018)  Lov nr. 47

lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse
Lovvedtak 85 (2017-2018)  Lov nr. 48

lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
Lovvedtak 86 (2017-2018)  Lov nr. 49

lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner
Lovvedtak 87 (2017-2018)  Lov nr. 50

lov om endringar i barnelova
Lovvedtak 88 (2017-2018)  Lov nr. 51

lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
Lovvedtak 89 (2017-2018)  Lov nr. 52

lov om endring i gjeldsordningsloven
Lovvedtak 90 (2017-2018)  Lov nr. 53

lov om endring i gravferdsloven
Lovvedtak 91 (2017-2018)  Lov nr. 54

lov om endring i folketrygdloven
Lovvedtak 92 (2017-2018)  Lov nr. 55

lov om endring i opplæringslova
Lovvedtak 93 (2017-2018)  Lov nr. 56

lov om endringar i skatteloven
Lovvedtak 94 (2017-2018)  Lov nr. 57

lov om endring i pasientskadeloven
Lovvedtak 95 (2017-2018)  Lov nr. 58

lov om endring i barnetrygdloven
Lovvedtak 96 (2017-2018)  Lov nr. 59

lov om endring i friskolelova
Lovvedtak 97 (2017-2018)  Lov nr. 60

lov om endring i konsesjonsloven
Lovvedtak 98 (2017-2018)  Lov nr. 61

lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
Lovvedtak 99 (2017-2018)  Lov nr. 62

lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
Lovvedtak 100 (2017-2018)  Lov nr. 63

lov om endring i barnehageloven
Lovvedtak 101 (2017-2018)  Lov nr. 64

lov om endringar i skattebetalingsloven
Lovvedtak 102 (2017-2018)  Lov nr. 65

lov om endring i matrikkellova
Lovvedtak 103 (2017-2018)  Lov nr. 66

lov om endring i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 104 (2017-2018)  Lov nr. 67

lov om endring i sosialtjenesteloven
Lovvedtak 105 (2017-2018)  Lov nr. 68

lov om endring i a-opplysningsloven
Lovvedtak 106 (2017-2018)  Lov nr. 69

lov om endring i utenrikstjenesteloven
Lovvedtak 107 (2017-2018)  Lov nr. 70

lov om endringar i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 108 (2017-2018)  Lov nr. 71

lov om endring i folkeregisterloven
Lovvedtak 109 (2017-2018)  Lov nr. 72

lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)
Lovvedtak 110 (2017-2018)  Lov nr. 73

lov om endring i eierseksjonsloven
Lovvedtak 111 (2017-2018)  Lov nr. 74

lov om endringar i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i eigedomsskattelova
Lovvedtak 112 (2017-2018)  Lov nr. 75

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. Loven § 15 nr. 3, endringene i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 3-2 femte og sjette ledd, samt § 3-3 tredje ledd, trer i kraft 1. juli 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.).
Lovvedtak 72 (2017-2018)  Lov nr. 76

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.).
Lovvedtak 73 (2017-2018)  Lov nr. 77 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.).
Lovvedtak 80 (2017-2018)  Lov nr. 78

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.).
Lovvedtak 78 (2017-2018)  Lov nr. 79

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.).
Lovvedtak 77 (2017-2018)  Lov nr. 80

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning).
Lovvedtak 79 (2017-2018)  Lov nr. 81
Loven trer i kraft 1. juli 2018

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2018 til lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner).
Lovvedtak 59 (2017-2018)  Lov nr. 82 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Lovvedtak 81 (2017-2018)  Lov nr. 83

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).
Lovvedtak 82 (2017-2018)  Lov nr. 84
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar).
Lovvedtak 71 (2017-2018)  Lov nr. 85
Loven trer i kraft 1. august 2018.
(Nyhetssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2018 til lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.).
Lovvedtak 60 (2017-2018)  Lov nr. 86
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om anvendelse av lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen fastsettes.
Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer fastsettes.
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om verneplan for Lofotodden nasjonalpark fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Oppland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om verneplan for Tyrifjorden fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Kulturdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument til Kulturdepartementet.

5. Styrer og utvalg

Finansdepartementet
Oppnevning av et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk:

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, Oslo (leder)
Professor Benn Folkvord, Bryne
Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Oslo
Advokat Tone Kaarbø, Oslo
Førsteamanuensis og instituttleder Jøril Mæland, Bergen
Professor Jørn Rattsø, Trondheim
Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner, London
(Nyhetssak) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2020:

Medlemmer til styret:

Tidligere departementsråd Ellen Seip, Oslo (leder)
Konsernsjef Sverre Helno, Oslo (nestleder)
Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
Administrerende direktør Trine Stensen, Lillestrøm
Advokat Solveig Løhaugen, Kristiansand
Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Bergen

Varamedlemmer til styret:

Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum
Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
Politisk rådgiver Marte Haabeth Grindaker, Oslo

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:

Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
Generalsekretær Lisbet Rugtvedt, Oslo
Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Society and media manager Harald Tom Nesvik, Ålesund
Rådgiver Ole Magne Omdal, Kristiansand
Selvstendig næringsdrivende Trine Noodt, Alta
Tidligere stortingsrepresentant Marit Nybakk, Oslo
Partisekretær Lars Viko Gaupset, Oslo
Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
Direktør Anne-Karin Nygård, Oslo
Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
Advokat Marianne Rodvelt, Grimstad
Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø
Ordfører Eivind Brenna, Vestre Slidre
Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard, Kristiansund
Markedssjef Bernt Sverre Mehammer, Oslo
Enhetsleder Veronica Mikkelborg, Narvik

Oppnevning av et utvalg som skal utrede autismefeltet:

Utvalgsleder:       
Advokat Kari Paulsrud, Oslo 

Medlemmer:       
Klinisk fagkonsulent Zhinoo Amiri, Oslo
Avdelingsleder Finn Obert Bentsen, Saltdal
Styreleder Anette Drangsholt, Oslo
Selvstendig næringsdrivende Adrian Lund, Trondheim
Seksjonsleder Cathrine Monrad-Hagen, Oslo
Seksjonsleder Ellen Munkhaugen, Hønefoss
Organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik, Larvik
Lege Pål Surèn, Oslo
Avdelingsleder Helene Ugelstad, Bærum
Enhetsleder Svein Ove Vea, Bodø
Overlege Bernhard Weidle, Trondheim

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler:

Helga Aune, Oppegård. Direktør (Leder av utvalget)
Sunniva Bragdø-Ellenes, Kristiansand. Førsteamanuensis
Stine Jørgensen, København. Prodekan for utdannelse
Britt Elin Steinveg, Tromsø. Administrasjonssjef
Irene Dahl Andersen, Sarpsborg. Konstituert direktør
Karl Harald Søvig, Bergen. Dekan og professor
Kjell Magne Mælen, Tromsø. Dekan
Dag Olav Hessen, Oslo. Professor
Victor Norman, Bergen. Professor emeritus
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet
Klage fra Menneskerettighetsakademiet over Utenriksdepartementets vedtak av 14. august 2017 om avslag på søknad om prosjektmidler til Menneskerettighets-undervisning for lærere og journalister i Russland (RUS-17/0014). Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra journalist Thor-Ivar Guldberg over Olje- og energidepartementets vedtak 15. mai 2018 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 2017/1752 om revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Bleksvatn i Storelva i Andøy kommune.  Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Point Resources AS, VNG Norge AS og Faroe Petroleum Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 22. november 2017 om avslag på anmodning om avgjørelse etter TPA-forskriften om Bauges tilknytning til Njord.  Klagen tas ikke til følge.          

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Kikkan Haugen til ambassadør i Luanda, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Andreas Gaarder til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Anne Myrjord til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Leif Trana til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Siri Veseth Meling til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Eli Kolsaker til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Bergljot Hovland til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mariam Naqvi til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Sigrid Anna Oddsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Ingeborg Urkegjerde som underdirektør i Finansdepartementet fra 1. juli 2018 til og med 31. juli 2019.

Forsvarsdepartementet
Forlengelse av oberstløytnant Kristian Buvarp som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen for perioden fra 1. september 2018 til 1. september 2021.

Frabeordring av brigader Halvor Johansen som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen.

Beordring av oberst Anders Jernberg som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen for perioden fra 1. september 2018 til 1. september 2021.

Frabeordring av kommandør Torbjørn Eidal som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen.

Beordring av kommandør Per Ole Hovde Janitz som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen for perioden fra 1. september 2018 til 1. september 2022.

Frabeordring av kapteinløytnant Odd Martin Røed som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen.

Beordring av kapteinløytnant Fredrik Ness Engh som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen for perioden fra 1. september 2018 til 1. september 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra 1. januar 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av fylkesmann Anne Karin Hamre til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Cathrine Stenbek til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 av 15. mai 2014 om tiltak for å redusere kostnadene til utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked.

Justis- og beredskapsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2018 under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overskrides med inntil 12,5 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel under «24. konsesjonsrunde».

Sunnhordland Kraftlag AS gis tillatelser til bygging av Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune.
(Nyhetssak)