Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 5. november 2010

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. november 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 10 S (2010-2011)
Hjelp til flomofre i Pakistan

Arbeidsdepartementet

Prop. 16 L (2010-2011)
Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover
(samleproposisjon hausten 2010)
(Pressemelding) 

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011)
For budsjettåret 2011
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet for 2011)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i Finnmark og Troms)
(Pressemelding)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 13 L (2010-2011)
Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)
(Pressemelding)

Prop. 14 L (2010-2011)
Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Prop. 15 L (2010-2011)
Endringer i studentsamskipnadsloven
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

2.      Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Øyvind Lie over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument 201004889-8 tas ikke til følge.

3.      Utnevnelser m.v.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Avdelingsdirektør Gry Nergård åremålsbeskikkes som forbrukerombud for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Generalsekretær Kjetil Aano utnevnes til prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Rådgiver Kristin Moen Saxegaard utnevnes til prost i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utnemning av sokneprest Svein Maron Runde til prost i Austre Sunnmøre prosti i Møre bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastsett.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Ingvild Thorn Nordheim utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

4.      Andre saker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av endringer i Forbrukerrådets vedtekter.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2010 under kapittel 455 Redningstjenesten, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil 5 millioner kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet

Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtas sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover.
(Pressemelding)