Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 5. november 2010

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. november 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 10 S (2010-2011)
Hjelp til flomofre i Pakistan

Arbeidsdepartementet

Prop. 16 L (2010-2011)
Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover
(samleproposisjon hausten 2010)
(Pressemelding) 

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011)
For budsjettåret 2011
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet for 2011)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i Finnmark og Troms)
(Pressemelding)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 13 L (2010-2011)
Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)
(Pressemelding)

Prop. 14 L (2010-2011)
Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Prop. 15 L (2010-2011)
Endringer i studentsamskipnadsloven
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

2.      Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Øyvind Lie over Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument 201004889-8 tas ikke til følge.

3.      Utnevnelser m.v.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Avdelingsdirektør Gry Nergård åremålsbeskikkes som forbrukerombud for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Generalsekretær Kjetil Aano utnevnes til prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Rådgiver Kristin Moen Saxegaard utnevnes til prost i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utnemning av sokneprest Svein Maron Runde til prost i Austre Sunnmøre prosti i Møre bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastsett.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Ingvild Thorn Nordheim utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

4.      Andre saker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av endringer i Forbrukerrådets vedtekter.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2010 under kapittel 455 Redningstjenesten, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil 5 millioner kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet

Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtas sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen