Offisielt fra statsråd 8. april 2011

Regjeringen har i statsråd i dag lagt fram Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. april 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 87 S (2010-2011)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av
10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om investeringsforetak og av direktiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet

Meld. St. 17 (2010-2011)
Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Meld. St. 14 (2010-2011)
Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken
(Pressemelding)

Arbeidsdepartementet

Prop. 89 L (2010-2011)
Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 92 L (2010-2011)
Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Meld. St. 15 (2010-2011)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 90 L (2010-2011)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
(Pressemelding)

Prop. 91 L (2010-2011)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse- og omsorgstjenesteloven)
(Pressemelding)

Meld. St. 16 (2010-2011)
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
(Pressmelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 93 L (2010-2011)
Endringer i straffegjennomføringsloven m.v. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 94 S (2010-2011)
Auka låneramme i Husbanken
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2010-2011)
Læring og fellesskap
Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 88 L (2010-2011)
Endringer i friluftsloven og straffeloven
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 85 S (2010-2011)
Utbygging og drift av Valemon
(Pressemelding)

2.      Delegasjon av myndighet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter finnmarksloven § 16 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

3.      Styrer, utvalg m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lagdommer Arve Rosvold Alver oppnevnes som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser med virketid til 30. juni 2011.

Justis- og politidepartementet

Professor Svein Magnussen, Bærum, oppnevnes som nytt medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2011 til og med 31. mai 2015.

4.      Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Emilie Ekeberg over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av
4. januar 2011 om ikke å gi innsyn i sak 201001941, dokument 8. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør ved FN-delegasjonen i Genève, Bente Angell-Hansen utnevnes til utenriksråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Ola Borten Moe som settestatsråd for statsråd Lars Peder Brekk ved behandling av saker hvor statsråd Brekk på grunn av sine eierinteresser i Asbjørn Brekk AS og sin brors styrelederverv i Sinkaberg-Hansen AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Fyrstedømmet Liechtenstein, undertegnet i Paris den 17. desember 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Montserrat, undertegnet i Paris den
22. november 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Fyrstedømmet Andorra, undertegnet i Paris den 24. februar 2010.

Forsvarsdepartementet

Oberst Eirik Johan Kristoffersen tildeles Krigskorset med sverd for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007 og 2008.
(Pressemelding)

Kaptein Jørg Lian tildeles Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Møre og Romsdal 2009-2012.