Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2022

Fra statsråd 24. september og 1. oktober 2021 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2022.

Fra statsråd 24. september 2021 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2021-2022) – For budsjettåret 2022 
(departementenes fagproposisjoner):          

Arbeids- og sosialdepartementet
Utgiftskap.: 600-667, 2470, 2541-2543, 2620-2686
Inntektskap.: 3605-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap.: 800-882, 2530  
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.: 1700-1791
Inntektskap.: 4700-4799     
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.: 700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572, 5631
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.: 61, 400-490
Inntektskap.: 3400-3490
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)    

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.: 1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481, 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.: 1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5446-5447, 5570, 5607, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.: 300-353
Inntektskap.: 3300-3339, 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.: 200-292 og 2410
Inntektskap.: 3200-3292, 5310, 5617
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5652
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.: 900-950, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2560
Inntektskap.: 3900-3950, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656, 5685
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.: 1800-1840
Inntektskap.: 4800-4820, 5582, 5680
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.: 1300-1370
Inntektskap.: 4300-4360, 5577, 5619
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.: 100-179
Inntektskap.: 3100   
(Nyhetssak)

Fra statsråd 1. oktober 2021 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2021-2022)
For budsjettåret 2022
Statsbudsjettet
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2021-2022)
For budsjettåret 2022
Skatter, avgifter og toll 2022
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2021-2022)
Nasjonalbudsjettet 2022
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2021-2022) – For budsjettåret 2022
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap. 20-51, 1600-1650
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692-5693
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Meld. St. 4 (2021-2022)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 11. oktober 2021:

Hans Majestet Kongens tale til det 166. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 3 L (2021-2022)
Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale
e-helseløsninger m.m.)

Fra statsråd 8. oktober 2021 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor
Ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Electronic Chart Centre AS overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1. januar 2022.

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 4 L (2021-2022)
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)