Offisielt frå statsrådet 8. mai 2009

I statsråd i dag er det vedteke ei stortingsmelding om forvaltingsplan for det marine miljøet i Norskehavet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. mai 2009 . Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2008-2009)
Om lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)
Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 66 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiar for driftskreditt til fiskerinæringa)
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 36 (2008-2009)
Det gode innkjøp
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 34 (2008-2009)
”Fra vernepliktig til veteran”
Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 83 (2008-2009)
Om lov om endringer i helsepersonelloven (opphevelse av adgangen til å delegere spesialistgodkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 84 (2008-2009)
Om lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 91 (2008-2009)
Om lov om endringer i apotekloven
(Pressemelding) 

Ot.prp. nr. 92 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 35 (2008-2009)
Brannsikkerhet
Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 86 (2008-2009)
Om lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 89 (2008-2009)
Om lov om endringer i tvisteloven m.m. og om samtykke til ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 93 (2008-2009)
Om lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen)

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 65 (2008-2009)
Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 87 (2008-2009)
Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 37 (2008-2009)
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 85 (2008-2009)
Om lov om endring i sjøloven (registrering og rettsvern for pant i skrog m.m.)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet 

St.prp. nr. 64 (2008-2009)
Utbygging og drift av Goliatfeltet
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. april 2009 til lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering).
Besl. O. nr. 72 (2008-2009). Lov nr. 23.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. april 2009 til lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene).
Besl. O. nr. 75 (2008-2009). Lov nr. 24.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven).
Besl. O. nr. 67 (2008-2009). Lov nr. 25.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak av 28. april 2009 til lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon m.v.)
Besl. O. nr. 74(2008-2009). Lov nr. 26.
Lova tek til å gjelde straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)
Besl. O. nr. 68 (2008-2009). Lov nr. 27.

 

3.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede konsekvenser for velferdsmodellen av økt migrasjon og internasjonal mobilitet:

1.      Grete Brochmann, professor, Oslo, leder
2.      Torben Andersen, professor, Aarhus, Danmark
3.      Anne Britt Djuve, forsker, Oppegård
4.      Einar Niemi, professor, Tromsø
5.      Knut Røed, seniorforsker, Oppegård
6.      Inge Skeie, avdelingsdirektør, Oppegård
7.      Sverre Try, seniorrådgiver, Oslo
8.      Anna Aabø, administrerende direktør, Stavanger
(Pressemelding)

 

4.      Klagesaker m.m.

Justis- og politidepartementet

Klage av 30. november 2008 over Spesialenheten for politisakers henleggelse av anmeldelse av assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud og statsadvokat Bjørn Feyling, og klage av 30. desember 2008 over Spesialenheten for politisakers henleggelse av anmeldelse av førstestatsadvokat Ingunn Fossgard. Klagen tas ikke til følge.

 

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Luanda, Jon Vea, utnevnes tillike til ambassadør i Libreville, Gabon.

Ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, utnevnes tillike til ambassadør i Banjul, Gambia.

Ministerråd Aud Kolberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristin Melsom utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Konstitusjon av utreder Elin Nykaas som dommer i Arbeidsretten på heltid forlenges fra 1. september 2009 til 1. september 2010.

Seniorrådgiver Rune Aslaksen utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av politiadvokat Eirik Lereim som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter forlenges inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2009 .

Politiinspektør Kjell Egil Hegstad utnevnes som visepolitimester i Agder politidistrikt for en åremålsperiode på 6 år med tiltredelse fra den dato Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsdommer Eilert Stang Lund innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. august 2009.

 

6.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og De britiske jomfruøyene om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilleggsoverenskomster.

Underskriving av ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Kongeriket Noreg og staten Qatar.

 

Til toppen