Offisielt frå statsrådet 1. mars 2024

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 - Vår felles helsetjeneste" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 1. mars 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 53 L (2023–2024)
Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser)

Relatert:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Prop. 52 L (2023-2024)
Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret)

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 9 (2023-2024)
Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027
Vår felles helsetjeneste

Relatert:

2. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen fastsettes.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Thomas Lid Ball som representant (stasjonssjef) ved Representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter i Al Ram. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Ellen Svendsen til ambassadør ved OSSE-delegasjonen i Wien, Republikken Østerrike. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Trym Oust Sonstad til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Christine Hamnen til departementsråd i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Catharina Nes til avdelingsdirektør i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Utnevning av fagdirektør Astri Helena Heggelund Wilson til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Pål Mikkelsen som direktør for Norsk nukleær dekommisjonering for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Relatert:

Statsministerens kontor

Konstitusjonen av Halvard Ingebrigtsen som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre forlenges til og med 8. mars 2024.

Konstitusjonen av Tore Onshuus Sandvik som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet forlenges til og med 8. mars 2024.

4. Klagesaker m.m.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Klager fra anonym person over Kommunal- og distriktsdepartementets avgjørelser 4. august 2023 om avslag på krav om innsyn 4. august 2023 tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra Bjørn Olsen over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 6. november 2023 om delvis avslag på krav om innsyn 2. november 2023 tas ikke til følge.