Offisielt frå statsrådet 15. mars 2024

I statsrådet i dag vart stortingsmeldingane "Bustadmeldinga" og "Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 15. mars 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 57 L (2023–2024)
Endringer i regnskapsloven mv.
(bærekraftsrapportering)

Relatert:

Forsvarsdepartementet

Prop. 59 S (2023-2024)
Investeringer i Forsvaret og andre saker

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 12 (2023-2024)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

Relatert: 

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 54 L (2023-2024)
Endringer i straffegjennomføringsloven
(erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)

Relatert: 

Kommunal- og distriktsdepartementet

Meld. St. 13 (2023-2024)
Bustadmeldinga

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 56 L (2023-2024)
Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestilling- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 58 L (2023-2024)
Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2024 om lov om endringer i yrkestransportlova (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje).

Lovvedtak nr. 46 (2023-2024) Lov nr. 10

Grunnlag for saka:

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av stortingsrepresentant Anniken Scharning Huitfeldt til ambassadør i Washington D.C, De forente stater. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Relatert:

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Morten Line Anderssen til brigader i Hæren og beordring i stilling som nestkommanderende i Forsvarets logistikkorganisasjon. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Snorre Sæther som direktør for Utlendingsdirektoratet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

4. Klagesaker m.m.

Energidepartementet

Klage fra Greenpeace og Natur og Ungdom på Energidepartementets vedtak 18. desember 2023 om produksjonstillatelse for Breidablikkfeltet og for Tyrvingfeltet for 2024 tas ikke til følge.

5. Andre saker

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Nytt navn på Statsforvalteren i Oslo og Viken blir Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus på bokmål fra 1. juli 2024. På nynorsk blir navnet Statsforvaltaren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023.