Offisielt frå statsrådet 17. juni 2022

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i arbeidsmiljøloven om styrking av retten til heiltid.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 17. juni 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 131 L (2021–2022)
Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)
(Nyheitssak)

Prop. 133 L (2021–2022)
Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 129 L (2021-2022)
Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 130 L (2021-2022)
Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 132 L (2021-2022)
Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19).
Lovvedtak 104 (2021-2022)   Lov nr. 41

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.).
Lovvedtak 102 (2021-2022)   Lov nr. 42

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse).
Lovvedtak 103 (2021-2022)   Lov nr. 43

Delt ikraftsetting av lov 7. mai 2021 nr. 29 om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing).

Følgende trer i kraft 1. juli 2022:
Endringsloven del I (arbeidsmiljøloven) § 1-2 andre ledd bokstav a for så vidt gjelder losing.

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv.
Lovvedtak 75 (2021-2022)   Lov nr. 44

Følgjande blir sett i kraft 1. januar 2023:

 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. 6 nr. 2 om endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 44.
 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. § 6 nr. 3 om endring i lov 22. juni 2013 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 8 første ledd første punktum.

Følgjande blir sett i kraft straks:

 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. §§ 1–5.
 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. 6 nr. 1 om endring i lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven) § 35.
 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. § 6 nr. 4 om endring i lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) § 2 annet ledd.
 • Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv. 6 nr. 5 om endring i lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven) § 13-4 sjette ledd.

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.).
Lovvedtak 74 (2021-2022)   Lov nr. 45

Følgende trer i kraft 1. juli 2022:

 • Endringsloven del I.

Følgende trer i kraft straks:

 • Endringsloven del II og III.

 (Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.).
Lovvedtak 73 (2021-2022)   Lov nr. 46
Loven tek til å gjelde 1. juli 2022.

Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 62 om endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame).

Følgende trer i kraft 1. juli 2022:

 • Endringsloven del I (markedsføringsloven).

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i petroleumsskatteloven.
Lovvedtak 94 (2021-2022)   Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 95 (2021-2022)   Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om informasjonstilgang for Riksrevisjonen ved undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger.
Lovvedtak 80 (2021-2022)   Lov nr. 49

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste).
Lovvedtak 89 (2021-2022)   Lov nr. 50
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. juni 2022 til lov om endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling).
Lovvedtak 101 (2021-2022)   Lov nr. 51
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 2022 til lov om endringer i tobakksskadeloven (tekniske endringer i avgiftssystemet mv.).
Lovvedtak 81 (2021-2022)   Lov nr. 52
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien).
Lovvedtak 83 (2021-2022)   Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr).
Lovvedtak 84 (2021-2022)   Lov nr. 54
Se punkt 7 Andre saker

Sanksjon av Stortingets vedtak av 7. juni 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat).
Lovvedtak 82 (2021-2022)   Lov nr. 55

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven).
Lovvedtak 76 (2021-2022)   Lov nr. 56
Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven).
Lovvedtak 70 (2021-2022)   Lov nr. 57
Se punkt 4 Delegasjon av myndigheit

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.).
Lovvedtak 86 (2021-2022)   Lov nr. 58
Loven trer i kraft 1. juli 2022.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. mai 2022 til lov om endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.).
Lovvedtak 69 (2021-2022)   Lov nr. 59

Følgende trer i kraft straks:

 • Endringsloven del II (atomenergiloven)
 • Endringsloven del IV (lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler)
 • Endringsloven del V (lov 18. februar 2022 nr. 5 om endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.).

Følgende trer i kraft 1. juli 2022:

 • Endringsloven del III (straffeprosessloven)

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del I (naturskadeforsikringsloven) § 1 første ledd annet punktum
 • Endringsloven del VI nr. 2.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19 (testing for covid-19 før uttransportering).
Lovvedtak 106 (2021-2022)   Lov nr. 60
Loven trer i kraft 24. juni 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak).
Lovvedtak 100 (2021-2022)   Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 om endring i lov
17. desember 2021 nr. 149 om endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom).
Lovvedtak 107 (2021-2022)   Lov nr. 62

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i forvaltningsloven (skyldkrav ved administrativ foretakssanksjon og habilitetsreglenes anvendelse for statsråder).
Lovvedtak 85 (2021-2022)   Lov nr. 63
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om endringer i naturmangfoldloven (utnytting av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale).
Lovvedtak 71 (2021-2022)   Lov nr. 64
Loven trer i kraft 17. juni 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2022 til lov om endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør).
Lovvedtak 91 (2021-2022)   Lov nr. 65
Se punkt 7 Andre saker

Kommunal- og distriktsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringar i vallova og partilova (høve til elektroniske underskrifter på listeforslag, tidspunkt for førebels oppteljing av førehandsrøyster m.m.).
Lovvedtak 79 (2021-2022)   Lov nr. 66
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse).
Lovvedtak 96 (2021-2022)   Lov nr. 67

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. mai 2022 til lov om endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv).
Lovvedtak 67 (2021-2022)   Lov nr. 68
Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del I (lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) § 3-4 a og § 3-4 c.
 • Endringsloven del II (lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler) § 2-1 andre og tredje ledd, § 3-4, § 3-4 a, § 3-5 h og § 3-7 syvende ledd
 • Endringsloven del III (lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfalig utdanning) § 7 og § 7 b.

De andre bestemmelsene i loven trer i kraft 1. august 2022.

Opphevelse av den delen av vedtaket 18. juni 2021 om delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 81 om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagksoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.), som gjelder delt ikraftsetting av endringsloven del II, endringene i universitets- og høyskoleloven § 3-9.

Endringsloven del II, endringene i universitets- og høyskoleloven § 3-9 andre ledd trer i kraft 1. august 2024.

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 30. mai 2022 til lov om endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold).
Lovvedtak 68 (2021-2022)   Lov nr. 69
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger).
Lovvedtak 105 (2021-2022)   Lov nr. 70

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2022 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy).

Lovvedtak 99 (2021-2022)   Lov nr. 71
Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Se punkt 7 Andre saker

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring av forskrift 23. juni 2020 nr. 1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) mv.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 15. mai 2007 nr. 506 om lokalstyrevalg i Longyearbyen.
(Nyheitssak)

Det fastsettes forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet
(a-kriminformasjonsforskriften).
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrift om utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land.

Kunnskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen.

Det fastsettes forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen.

Samferdselsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) § 7 femte ledd, § 10 tredje ledd og § 15 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

5. Styrer og utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå lov om svangerskapsavbrudd.

Utvalgsleder:
Pensjonist Kari Sønderland, Oslo

Medlemmer:       
Overlege Elham Baghestan, Bergen
Overlege Tilde Broch Østborg, Stavanger
Overlege Birgitte Heiberg Kahrs, Trondheim
Nestleder Kristin Holanger Bodenstein, Arendal
Rådgiver Nina Sofie Lem Samuelsen, Bergen
Dekan Karl Harald Søvig, Bergen
Professor Berge Solberg, Trondheim
Førsteamanuensis Morten Magelssen, Oslo
Fastlege Marte Kvittum Tangen, Tynset
Fastlege Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen
Professor Claus Andreas Klingenberg, Tromsø
Seniorrådgiver Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
(Nyheitssak)

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Kingstown, Saint Vincent og Grenadinene.

Utnevning av avdelingsdirektør Christian Halaas Lyster til ambassadør i Manila, Republikken Filippinene. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Siv Cathrine Moe til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Mariam Naqvi til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Johan Løøv til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Jens Frydenberg Reinertsen til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utnevning av konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Kjetil Jansen, konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Magnus Tufte Jenseg og konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Nadja Rosenqvist til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Tarjei Havnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av fagsjef Hanne Hanson til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Toril Haug-Moberg til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Maiken Katrine Weidle til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Ole Anders Øie til brigader i Hæren og beordring i stilling som nestkommanderende Forsvarets høgskole. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Anne Glede Allum til statsadvokat ved Økokrim. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Johan Petter Bærland som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra 1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 1. august 2023.

Utnevning av lagdommer Eyvin Sivertsen til lagmann ved Borgarting lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Anders Blix Gundersen og konstituert lagdommer Liv Shelby til lagdommere ved Eidsivating lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Øistein Aamodt, advokat Marius Stub og lagdommer Bjørn Eirik Hansen til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Helge Haugland og konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim til tingrettsdommere ved Hordaland tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Marie Nyhus til tingrettsdommer ved Østre Innlandet tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seniorskattejurist Gisle Danielssen til tingrettsdommer ved Sør-Rogaland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av seksjonssjef Anders Schiøtz Worren til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Utnevning av førstestatsadvokat Birgitte Istad til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Oppheving av vedtak 12. mai 2022 om utnevning av tingrettsdommer Terese Smith Ulseth til nestleder ved Oslo tingrett.

Utnevning av tingrettsdommer Terese Smith Ulseth til nestleder i avdeling ved Oslo tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Oppnevning av professor emeritus dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for perioden fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022, for å behandle spørsmål vedrørende gjenåpning av domfellelser knyttet til NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta ytelser ved opphold i et annet EØS-land, samt for å behandle klage over henleggelse av anmeldelser av tjenestepersoner i påtalemyndigheten som har vært involvert i behandlingen av straffesaker som omfattes av NAV-komplekset.

Konstitusjon av advokat Sigrid Nysted som tingrettsdommer ved Nord-Troms og Senja tingrett for ett år med mulighet for forlengelse i ett år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av grunnerverver Joachim Ingels Hellemsvik som jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett for ett år med mulighet for forlengelse i ett år. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ragnhild Helgesen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fra
1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Silje Regine Alsaker Solheim som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. september 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Kristine Knutsen-Berge som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av departementsråd Petter Skarheim til departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Helse- og omsorgsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning 371/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av direktiv 2001/82/EF kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Klima- og miljødepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 318/2021 av 29. oktober 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Direktiv (EU) 2018/851 av 30 mai 2018 som gjelder avfall, kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Olje- og energidepartementet
Det fastsettes reviderte vilkår for tillatelser til Statkraft Energi AS for å regulere Røssåga mv. i Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommuner.
(Nyheitssak)

Det fastsettes reviderte vilkår for løyve til Statkraft Energi AS for regulering av Tokke-Vinje-vassdraget i Tokke, Vinje og Ullensvang kommunar.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av henholdsvis

 • forordning (EU) nr. 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøy og
 • forordning (EU) nr. 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF, kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar