Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 20. juni 2023

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Eit godt liv i heile Noreg - distriktspolitikk for framtida" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 20. juni 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet

Prop. 134 L (2022-2023)
Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Meld. St. 27 (2022-2023)
Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 131 LS (2022-2023)
Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 25 (2022-2023)
Mineralvirksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde).

Delt ikraftsetting av loven. Endringene i sikkerhetsloven § 1-3, § 2-1 første ledd bokstav b og c, § 2-2 andre ledd ny bokstav i, § 6-1 første ledd, § 7-1 første ledd, § 7-2 første og andre ledd og ny § 7-6 settes i kraft 1. juli 2023.

Lovvedtak nr. 116 (2022-2023) Lov nr. 77

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 om endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom).

Ikraftsetting av lov om endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom) 1. juli 2023.

Lovvedtak nr. 114 (2022-2023) Lov nr. 78

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i våpenlova (unntak fra taushetsplikten).

Lovvedtak nr. 117 (2022-2023) Lov nr. 79

Grunnlag for saka:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet).

Lovvedtak nr. 64 (2022-2023) Lov nr. 80

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saka:

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i lov om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-lova).

Loven trer i kraft samtidig som endringene av 30. september 2015 og 26. september 2018 i Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk.

(Sjå pkt. 7 Andre saker)

Lovvedtak nr. 99 (2022-2023) Lov nr. 81

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i taubaneloven og tivoliloven (undersøking av ulykker og hendingar).

Lovvedtak 100 (2022-2023) Lov nr. 82

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saka:

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet

Det fastsettes forskrift om restriktive tiltak i lys av handlinger som destabiliserer Republikken Moldova.

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften).

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 30. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om vern av 42 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Nordland.

Det fastsettes forskrift om oppheving av eldre trefredninger i Oslo og Viken.

Det fastsettes forskrift om retting av feil i forskrifter vedtatt 16. desember 2022.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 12. oktober 1990 nr. 827 om fredning av Lågendeltaet naturreservat.

Det fastsettes forskrift om vern av Rykkhustjønnin naturreservat.

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Det blir fastsett forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til teiepliktige opplysningar i Folkeregisteret.

Olje- og energidepartementet

Det vert fastsett forskrift om endring i forskrift 12. juni 2020 nr. 1192 til havenergilova (stadleg verkeområde).

4. Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementets myndighet etter
  • petroleumsloven kapittel 9 og §§ 10-1, 10-3, 10-4, 10-6 og 10-10,
  • havenergilova § 5-1 og
  • havbunnsmineralloven §§ 6-2 til 6-5 samt §§ 9-1, 9-6, 9-7 og 9-8 for så vidt gjelder sikkerhet, overføres til Olje- og energidepartementet.
 • Kongens myndighet etter petroleumsloven § 10-18 første ledd delegeres til Olje- og energidepartementet.
 • Kongens myndighet etter havbunnsmineralloven § 6-1 delegeres til Olje- og energidepartementet.
 • Kongens myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd og § 3 delegeres til Olje- og energidepartementet for så vidt gjelder leting, utbygging og drift av undersjøiske geologiske formasjoner med henblikk på transport og lagring av CO2 og utnyttelse av slike formasjoner for lagring av CO2, herunder for sikkerheten for slik virksomhet.
 • Kongens myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd til å bestemme hvem som skal føre tilsyn med virksomheten ved eventuelle fremtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type, jf. punkt 7, delegeres til Olje- og energidepartementet.
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementets myndighet etter punkt 3 i kronprinsreg.res. 19. desember 2003 nr. 1593 overføres til Olje- og energidepartementet.
 • Følgende delegeringsvedtak oppheves:
  • kgl. res. 15. desember 1978 nr. 8 om overføring av ansvar i saker vedr. sikkerhet og beredskap fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • kgl. res. 19. desember 2003 nr. 1593 om delegering av myndighet til Petroleumstilsynet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 1 første ledd siste punktum og brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd
  • kgl. res. 13. mars 2009 nr. 321 om delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 annet ledd og § 3 vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster for lagring av CO2
  • kgl. res. 15. mai 2009 nr. 512 om delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
  • kgl. res. 1. februar 2013 nr. 134 om delegering av myndighet etter lov om petroleumsvirksomhet § 9-3 til Arbeidsdepartementet
  • kgl. res. 14. august 2020 nr. 1642 om overføring av forvaltningsansvaret for lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) § 5-1 fra Olje- og energidepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet
  • kgl. res. 1. april 2022 nr. 502 om overføring av forvaltningsansvaret for enkelte bestemmelser i havbunnsmineralloven fra Olje- og energidepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • kgl. res. 1. april 2022 nr. 504 om delegering av Kongens myndighet etter havbunns-mineralloven § 6-1 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet delegeres myndighet til å foreta endringer i avtaler, forskrifter, instrukser mv. som er en nødvendig følge av endringene.
 • Endringene har virkning fra 1. juli 2023.

(Sjå pkt. 7 Andre saker)

5. Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Konstitusjon av statsadvokat Ingrid Vormeland Salte og seniorrådgiver Ingrid Knudsen som juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Jeanette Andersen Toverud til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

 1. Statssekretær Astrid Bergmål gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet og utnevnes på nytt som statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet. Endringen skjer med virkning fra 20. juni 2023 kl. 12.00
 2. Utnevning av politisk rådgiver Marie Vallestad Lamo som statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Forsvarsdepartementet. Utnevningen skjer med virkning fra 20. juni 2023 kl. 12.00.
 3. Utnevning av konstituert statssekretær Andreas Bjelland Eriksen som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet og i 50 prosent stilling som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre. Utnevningen skjer med virkning fra 1. juli 2023.
 4. Konstituert statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar konstitueres videre som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre til og med 30. september 2023.
 5. Politisk rådgiver Eilif Swensen konstitueres som statssekretær for statsråd Anette Trettebergstuen i Kultur- og likestillingsdepartementet fra og med 1. august 2023 til og med 30. september 2023.
 6. Politisk rådgiver Helge Flø Kvamsås konstitueres som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet fra og med 31. juli 2023 til og med 30. september 2023.

Relatert:

6. Styrer og utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppnevning av Arbeidsretten for perioden 1. september 2023 til 31. august 2026.

Dommere ved behandling etter arbeidstvistloven

 1. Tor-Arne Solbakken, Fredrikstad (LO)
 2. Anita Johansen, Leirfjord (LO) (ny)
 3. Bent Ove Hanasand, Stavanger (NHO)
 4. Christine Grung, Askøy (NHO) (ny)

 Dommere ved behandling etter tjenestetvistloven

 1. Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat)
 2. Geir Bjørkli, Trøgstad (LO Stat)
 3. Inger Harstveit, Oslo
 4. Jan Helge Pettersen, Oslo

Varadommere

Varadommere for fagdommerne Tron Løkken Sundet, Hanne Inger Bjurstrøm og Eli Mette Jarbo:

 1. Lagmann Eirik Akerlie, Oslo
 2. Lagdommer Marit Bjørånesset Frogner, Oslo (ny)
 3. Lagdommer Ida Skirstad Pollen, Bærum (ny)
 4. Pensjonert høyesterettsdommer Knut Herbrand Kallerud, Oslo (ny)
 5. Professor Marianne Jenum Hotvedt, Asker
 6. Førsteamanuensis Alexander Sønderland Skjønberg, Oslo (ny)
 7. Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo (fram til 1. september 2024)
 8. Pensjonert høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike (fram til 1. september 2024)
 9. Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo (fram til 1. september 2024)

Varadommere for Tor-Arne Solbakken og Anita Johansen:

 1. Roger Hansen, Lillestrøm (LO)
 2. Sissel Weholdt, Oslo (LO) (ny)
 3. Jan Olav Andersen, Oslo (LO) (ny)
 4. Anne Bondevik, Drammen (LO) (ny)
 5. Lasse Kolstad, Bærum (Unio) (ny)
 6. Anne Merete Bull, Oslo (Unio)
 7. Evy Ann Eriksen, Porsgrunn (Unio)
 8. Oddgeir Lunde, Sunnfjord (Unio) (ny)
 9. Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 10. Per Egeness, Asker (Akademikerne)
 11. Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne)
 12. Lars Marius Heggberget, Melhus (Akademikerne) (ny)
 13. Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne)
 14. Kristin Kornelia Utne, Oslo (Akademikerne) (ny)
 15. Knut Arild Knutsen, Kristiansand (Akademikerne) (ny)
 16. Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 17. Gunhild Stenersen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 18. Roar Johnsen, Stjørdal (Akademikerne) (ny)
 19. Christopher Navelsaker, Oslo (YS) (ny)
 20. Jarl Yngve Glent, Oslo (YS) (ny)
 21. Jorunn Berland, Bergen (YS)
 22. Stein Johansen, Bærum (YS)
 23. Gunn Olander, Voss (YS)
 24. Torhild Johannessen, Moss (YS) (ny)
 25. Kai Tangen, Rælingen (YS) (ny)
 26. Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 27. Per Egeness, Asker (Akademikerne)
 28. Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne)
 29. Lars Marius Heggberget, Melhus (Akademikerne) (ny)
 30. Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne)
 31. Kristin Kornelia Utne, Oslo (Akademikerne) (ny)
 32. Knut Arild Knutsen, Kristiansand (Akademikerne) (ny)
 33. Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 34. Gunhild Stenersen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 35. Roar Johnsen, Stjørdal (Akademikerne) (ny)
 36. Lise Dragset, Trondheim (NITO)
 37. Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne)
 38. Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne)

Varadommere for Bent Ove Hanasand og Christine Grung:

 1. Karl Johan Kolltveit, Bærum (NHO) (ny)
 2. Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
 3. Margrethe Husebø, Oslo (NHO) (ny)
 4. Bjørn Johan Hope, Stavanger (NHO) (ny)
 5. Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS)
 6. Inger Marie Høydal, Oslo (KS)
 7. Tom Fossmark, Stavanger (KS)
 8. Sigrid Fritzvold, Trondheim (KS)
 9. Roar Reiten, Ålesund (KS)
 10. Julie Emilsen Bäckstrøm, Sarpsborg (KS)
 11. Wendla Cathrine Faye Lødrup, Bærum (Virke) (ny)
 12. Marte Solberg, Oslo (Virke) (ny)
 13. Frode Christensen, Bærum (Virke)
 14. Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke) (ny)
 15. Marianne Wæraas Vernan, Oslo (Virke)
 16. Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 17. Stine Kvalen Andersen, Oslo (Virke)
 18. Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
 19. Cathrine Cruse Hennig, Asker (Spekter)
 20. Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
 21. Lars Haukaas, Oslo (Spekter)
 22. Nicolay Skarning, Oslo (Spekter)
 23. Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter) (ny)
 24. Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 25. Hilde Brit Christiansen, Stavanger (Spekter)
 26. Margunn Sørskår, Stavanger (Norges Rederiforbund)
 27. Tore Ulleberg, Oslo (Norges Rederiforbund)
 28. Bent Ove Hanasand, Stavanger (Norges Rederiforbund) (ny)
 29. Siri Holand Andresen, Lillestrøm (MEF)
 30. Geir Arne Lodgaard, Trondheim (MEF) (ny)
 31. Hanne Rennemo, Asker (PBL)
 32. Arild Magne Olsen, Bodø (PBL)
 33. Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
 34. Tommy Larsen, Halden (PBL)
 35. Britt Børke, Kongsberg (PBL)
 36. Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL)
 37. Inger Lise Wølner, Notodden (PBL) (ny)
 38. Christian Fredrik Solberg, Østre Toten (PBL) (ny)

Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:

 1. Randi Stensaker, Bærum (LO Stat) (ny)
 2. Eivind Gran, Lillestrøm (LO Stat) (ny)
 3. Per Egeness, Asker (Akademikerne)
 4. Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 5. Kristin Kornelia Utne, Oslo (Akademikerne) (ny)
 6. Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne)
 7. Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne)
 8. Lars Marius Heggberget, Melhus (Akademikerne) (ny)
 9. Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 10. Morten Skaarer, Oslo (Akademikerne) (ny)
 11. Ann Turid Opstad, Oslo (Unio) (ny)
 12. Victor-Bjørn Nielsen, Bergen (Unio) (ny)
 13. Kjetil Mørk, Larvik (Unio) (ny)
 14. Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio)
 15. Victoria Elisabeth Krefting Rynning, Oslo (YS) (ny)
 16. Rune Rudberg, Lillestrøm (YS) (ny)

Varadommere for Inger Harstveit og Jan Helge Pettersen:

 1. Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
 2. Geir Haugstveit, Oslo
 3. Trond Bigseth, Oslo
 4. Kirsten Agerup, Færder (ny)

Barne- og familiedepartementet

Det vert oppnemnt eit utval for å granske utanlandsadopsjonar.

Leiar:
Professor Agnes Camilla Bernt, Bergen

Medlemar:
Torunn Elise Kvisberg, lagdommar, Lillehammer
Rudolf Martin Christoffersen, statsadvokat, Bergen
Anne Balke Staver, forskar, Oslo
Ketil Eide, professor, Skien

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal evaluere forvaring, særreaksjonene tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, og utrede ivaretakelsen av domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming.

Medlemmer:
Fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss (leder)
Fengselsleder Tonje Sandal, Bærum
Professor Anna Linda Gröning, Bergen
Psykiater Randi Rosenqvist, Oslo
Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
Fengselsleder Leif Magne Viste, Hå
Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm, Tromsø
Assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen, Trondheim
Rådgiver Øyvind Holst, Oslo
Enhetsleder Thale Kristine Bostad, Nesodden
Avdelingsleder Per Wilhelmsen, Tromsø
Overlege Maria Sigurjonsdottir, Asker
Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Larvik
Daglig leder Anita Vatland, Bærum
Daglig leder Hanne Hamsund, Oslo
Tillitsvalgt Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Arne Toft, Bergen

Relatert:

Kunnskapsdepartementet

Det oppnevnes et partssammensatt utvalg for å utrede en kompetansereform for arbeidslivet.

Leder
Styreleder Svein Richard Brandtzæg, Oslo

Medlemmer
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
Advokat Gro Øien (NHO), Rælingen
Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen (YS), Drammen
Fagsjef Trond Bergene (Spekter), Lillestrøm
Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark (KS), Oslo
Fagsjef Kristine Bettum (Virke), Oslo
Seniorrådgiver Joakim Østbye (Akademikerne), Oslo
Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Oslo
Utredningsleder Turid Semb (KMD), Oslo

Varamedlemmer
Fungerende fagsjef Sandra Marie Herlung (Virke), Oslo
Avdelingsdirektør Rebekka Borsch (NHO), Oslo

Relatert:

7. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning 70/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 som gjelder visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester,
 • Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 som gjelder visse aspekter ved avtaler om salg av varer og endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og om oppheving av direktiv 1999/44/EF, kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2023/183 som endrer forordning (EU) 2019/6 når det gjelder krav til overholdelse av god laboratoriepraksis for legemidler til dyr i henhold til vedlegg II i forordningen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2022/858 av 30. mai 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer basert på desentralisert registerteknologi, og om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 og direktiv 2014/65/EU.

Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova undertegnes.

Konvensjon om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia undertegnes.

Finansdepartementet

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 tredje ledd gis Finansdepartementet fullmakt til å samtykke i at staten pådras utgifter uten bevilgningsmessig dekning for inntil tre mill. kroner under den enkelte utgiftspost når saken ikke er av prinsipiell natur.

Forsvarsdepartementet

Regulativ for lønn mv. under tjeneste i Forsvaret under mobilisering og krig (krigsregulativet) av 26. april 1985 oppheves.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging 2023-2027 blir vedtekne.

Samferdselsdepartementet

Godkjenning av endringer av 30. september 2015 og 26. september 2018 i Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk.

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Statsministerens kontor

 • Ansvar for virksomhetsstyring av Petroleumstilsynet overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Olje- og energidepartementet.
 • Forvaltningsansvaret for arbeidsmiljøloven for petroleumsvirksomhet, for virksomhet på petroleumsanlegg nevnt under punkt 7, for virksomhet etter havbunnsmineralloven og for virksomhet i forbindelse med leting etter og utnyttelse av undersjøiske reservoarer for lagring av CO2 og transport av CO2 til slike reservoarer, overføres til Olje- og energidepartementet.
 • Forvaltningsansvaret for el-tilsynsloven og brann- og eksplosjonsvernloven for petroleumsanleggene på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya, Nyhamna og tilknyttede rørledningssystemer, samt annen virksomhet tilknyttet disse anleggene med rørledning og tilknyttede rørledningssystemer, overføres til Olje- og energidepartementet. Petroleumstilsynet er sentral tilsynsmyndighet etter el-tilsynsloven § 3 og brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd for slike anlegg.
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementets forvaltningsansvar for følgende forskrifter overføres til Olje- og energidepartementet:
  • forskrift 25. mars 1988 nr. 250 om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard
  • forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften), samt forskrifter fastsatt med hjemmel i denne
  • forskrift 8. januar 2013 nr. 16 om adgang til å kreve gebyr og sektoravgift for tilsyn og annen oppfølging med arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
  • forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen
  • forskrift 25. februar 2020 nr. 186 om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 på kontinentalsokkelen
 • Endringene har virkning fra 1. juli 2023.

(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Oppnevning av statsråd Anne Beathe Tvinnereim som settestatsråd for statsråd Tonje Brenna ved behandling av saker hvor statsråd Brenna, på grunn av sine relasjoner med Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså, Marianne Wilhelmsen og/eller Frode Elgesem er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.