Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. november 2018

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kulturens kraft - kulturpolitikk for framtida" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. november 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 27 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 19 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 23 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 16 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 25 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 30 L (2018-2019)
Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m.
(avvikling av meldeordninga m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 28 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Prop. 22 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 20 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet
Prop. 26 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

Meld. St. 8 (2018-2019)
Kulturens kraft
Kulturpolitikk for framtida
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 21 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 29 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 24 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet.

Olje- og energidepartementet
Prop. 18 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 17 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2018 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv).
Lovvedtak 4 (2018-2019)  Lov nr. 87
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2018 til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger).
Lovvedtak 5 (2018-2019)  Lov nr. 88

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2018 til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret).
Lovvedtak 1 (2018-2019)  Lov nr. 89
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lovvedtaket del II § 9 a til å fastsette forskrift om betalingstjenester til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Line Miriam Sandberg gis med virkning fra 3. desember 2018 avskjed som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Konstituert statssekretær Anne Bramo utnevnes med virkning fra 3. desember 2018 til statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Nyheitssak) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av lagdommer Mats Wilhelm Ruland til riksmekler hos Riksmekleren med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Forsvarsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Daliborka Stensrød Juuhl som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Erik Bratterud, advokat Frode Elgesem, statsadvokat Guro Hansson Bull og advokat Espen Sandvik til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Erland Flannum Flaterud, senior investment manager Birgitte Kolrud, advokat Tor Sandsbraaten og advokat Eva Schei til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Tone Kleven til lagmann ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

   

 

Til toppen