Offisielt frå statsrådet 25. november 2016

I statsråd i dag er det fastsett forskrifter om vern for 33 skogområde i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. november 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 23 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet 
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 22 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 24 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og
likestillingsdepartementet 

Finansdepartementet
Prop. 18 L (2016-2017)
Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 27 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 26 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 30 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet 
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 21 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 29 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kulturdepartementet
Prop. 28 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 20 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 19 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 25 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet 

Olje- og energidepartementet
Prop. 32 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under
Olje- og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet
Prop. 31 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Samferdselsdepartementet
Lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) trer i kraft 1. januar 2017. 

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale, fastsettes.
(Nyheitssak

Forskrifter om vern for 33 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder og Rogaland, fastsettes.
(Nyheitssak

4. Styrer, utval

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og personlige varamedlemmer til Personvernnemnda for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020:

Universitetslektor Gisle Hannemyr, Oslo
Personlig varamedlem: Direktør Torgeir Waterhouse, Oslo

Advokat Hans Marius Graasvold, Bærum
Personlig varamedlem: seniorrådgiver, jurist Ph.d. Maryke Silalahi Nuth, Oslo

Advokat Line Marianne Coll, Oslo
Personlig varamedlem: Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Volda

Overlege Ellen Økland Blinkenberg, Bergen
Personlig varamedlem: Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, Tromsø

Sivilingeniør Hans Marius Tessem, Gjøvik
Personlig varamedlem: Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg, Oslo
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Odd-Harald Hagen til generalmajor i Hæren med disponering i stilling som leder for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women). 

Inngåelse av avtale med Russland om innsamling av seismiske data frem til og langsmed avgrensningslinjen på kontinentalsokkelen i Barentshavet og Polhavet. 

Inngåelse av Europarådets konvensjon om en integrert tilnærming til trygghet, sikkerhet og servicetilbud ved fotballkamper og andre idrettsarrangementer, av 3. juli 2016.
(Nyheitssak

Finansdepartementet
Ikrafttredelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015. 

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekter og formue, undertegnet i Oslo 4. september 2015. 

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015.