Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 3. april 2020

I statsrådet i dag vart det fremja forslag om ei mellombels tilskotordning for bedrifter med stort fall i omsetnad i samband med koronaviruset.

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. april 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 60 L (2019-2020)
Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Prop. 61 LS (2019-2020)
Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628

Prop. 71 L (2019-2020)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
(Nyheitssak)

Prop. 72 L (2019-2020)
Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 73 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Prop. 70 LS (2019–2020)
Lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 59 L (2019-2020)
Endringer i helsepersonelloven mv.
(enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)
(Nyheitssak)

Prop. 63 L (2019-2020)
Endringer i helseregisterloven m.m.
(tilgjengeliggjøring av helsedata)
(Nyheitssak)

Prop. 65 L (2019-2020)
Lov om e-helse (e-helseloven)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 54 L (2019-2020)
Endringer i utlendingsloven mv.
(utlevering av opplysninger til politiet mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 66 L (2019-2020)
Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 69 L (2019-2020)
Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 74 L (2019-2020)
Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endringer vegtrafikkloven (opplæring).
Lovvedtak 46 (2019-2020)  Lov nr. 18
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft straks, med unntak av del I endringene i §§ 26 og 29.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid 19-pandemien fastsettes.

Barne- og familiedepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven kapittel 14 for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 fastsettes.

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Midlertidig forskrift om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes.

Midlertidig forskrift om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes.

4. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet
Klage fra Marius Reikerås over Utenriksdepartementets avgjørelse 26. november 2019 om avslag på innsyn i journalpostene 18/6504-15, 18/6405-16 og 18/6405-17 tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Ole Terje Horpestad til ambassadør i Vilnius, Republikken Litauen med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av kabinettsjef Mari Skåre til ambassadør i Dublin, Irland med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Anniken Ramberg Krutnes til ambassadør i Washington, D.C., Amerikas forente stater med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Espen Rikter-Svendsen til ambassadør i Dhaka, Folkerepublikken Bangladesh med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Trine Skymoen til ambassadør i Budapest, Ungarn med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Svein Bæra til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Linn Siri Benjaminsen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Julie Meinich Jacobsen Takahashi til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Idun Aarak Tvedt til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Olav Vik, advokat Leif Erlend Johannessen, seniorskattejurist Hroar Kloster Rommetveit og konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Fredrik Bergesen til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Kristin Ottesen Kvigne som sjef for Kripos for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Viil Søyland til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Monica Mæland ved åremålsutnevning av politimester i Øst politidistrikt, der statsråd Mæland på grunn av sin tilknytning til en av søkerne er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 kommer til anvendelse for å håndtere koronautbruddet, jf. loven § 1-5 nr. 2. Fullmaktene gitt anvendelse ved kongelig resolusjon 6. mars 2020 forlenges og gjelder inntil 6. mai 2020.