Offisielt frå statsrådet 3. juni 2022

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i reglar om handtering av overvatn i byggjesaker.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 3. juni. 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 14 (2021-2022)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyheitssak)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 123 L (2021-2022)
Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Meld. St. 15 (2021-2022)
Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 122 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 121 L (2021-2022)
Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen

Prop. 126 L (2021-2022)
Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 125 L (2021-2022)
Endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 127 S (2021-2022)
Tillegg til Prop. 113 LS (2021-2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)
(Nyheitssak)

Prop. 128 S (2021-2022)
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 124 LS (2021-2022)
Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXIII (Selkapsrett)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Delt iverksetjing av lov 11. juni 2021 nr. 60 om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker).
Følgjande blir sett i kraft frå 15. august 2022:
Endringslova del 1 § 61 c fyrste til tredje ledd og § 61 d.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mai 2022 til lov om endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret).
Lovvedtak 66 (2021–2022)   Lov nr. 32

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2022 til lov om endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven).
Lovvedtak 52 (2021–2022)    Lov nr. 33

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 5. juli 2002 nr. 716 om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.

Barne- og familiedepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta) blir fastsett.

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 27. juni 2003 nr. 801 om vedtekter for Norsk kulturminnefond og om opphevelse av forskrift 7. mars 2003 nr. 285 vedtekter for Norsk kulturminnefond.

4. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Roy Ryter over Klima- og miljødepartementets vedtak 18. mars 2022 om avslag på krav om innsyn 28. februar 2022 tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Jon Sverdrup Efjestad, politiadvokat Kristin Ingeborg Rusdal, administrerende direktør Anne-Lene Åvangen Hødnebø, advokat Hans Nikolai Førde og konstituert tingrettsdommer Kaja Midtbø Stadshaug til tingrettsdommere ved Oslo tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Midlertidig beskikkelse av pensjonert assisterende direktør Roger Berg som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Han beskikkes med virkning fra 3. juni 2022 kl. 12.00 for en periode på inntil seks måneder.
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Åremålsutnemning av styremedlem Liv Signe Navarsete til statsforvaltar i Vestland for ein periode på seks år. Ho tiltrer frå den tid departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av fagdirektør Guri Mæle Breigutu til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 10. juni 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/933 av 20. mai 2019 om endring av forordning 469/2009/EF om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 10. juni 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.

Olje- og energidepartementet
I medhold av vannfallrettighetsloven § 24 gis Ymber Produksjon AS konsesjon for erverv av 33,2 % av aksjene i Kvænangen Kraftverk AS på uendrede vilkår.