Status i arbeidet med å tydeliggjøre regelverket for eksportkontroll

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet å endre eksportkontrollforskriften for å styrke kontrollen med overføring av kunnskap som kan benyttes i masseødeleggelsesvåpen, deres leveringsmidler og konvensjonelle våpen.

Trusselvurderingene fra Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har de senere årene vist til at enkelte stater forsøker å tilegne seg kunnskap som kan brukes militært fra Norge, i strid med våre sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser. Derfor må vi skjerpe regelverket slik at vi har kontrollrutiner som er tilpasset det trusselbildet vi står i.

Utenriksdepartementet sendte i mars 2022 ut et forslag til endringer i eksportkontrollforskriften på alminnelig høring. Målet med de foreslåtte endringene er å tydeliggjøre og skjerpe kontrollen med overføring av sensitiv kunnskap fra institusjoner som universiteter og forskningsmiljøer. Departementet mottok nærmere 40 høringsinnspill. Høringsnotatet, og alle høringsinnspillene, kan du lese her: Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften - regjeringen.no.

Det gjenstår fremdeles arbeid i departementet og ute i universitets- og høgskolesektoren før forslagene kan iverksettes. Det er derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt å si konkret når forslagene til endringer vil tre i kraft. Utenriksdepartement ønsker blant annet å gjøre det tydeligere hvordan endringene skal gjennomføres i praksis.

For å lykkes med dette er det viktig at departementet har dialog med aktører som berøres, som for eksempel universiteter, høgskoler, bedrifter og forskningsinstitusjoner. Det er viktig at kontrollen innrettes på en mest mulig treffsikker måte som hensyntar dagens trusselbilde og behovet for tempo i saksbehandlingen.

Overføring av kunnskap reguleres allerede i dagens eksportkontrollforskrift. Frem til endringene trer i kraft gjelder nåværende rett og praksis som beskrevet i Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring - regjeringen.no. Oppdateringer vil bli publisert fortløpende her på vår nettside.