Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Avdelingen spiller en viktig rolle i arbeidet for å sikre at departementet er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass, som kan rekruttere, holde på og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere.

Hovedmålet for avdelingen er at den skal være et utviklingsorientert administrativt sekretariat for departementets ledelse, som sørger for effektiv drift og at forvaltningsverdier og regelverk overholdes.

Avdelingens har syv delmål. De er knyttet til viktige og kritiske prosesser, leveranser og tjenester som er nødvendige for å nå hovedmålet:

Departementet skal ha:

 1. god intern samordning.
 2. en effektiv internadministrasjon.
 3. gode systemer for rekruttering, kompetanseutvikling og personalforvaltning.
 4. profesjonell støtte og gode systemer for styring og økonomiforvaltning.
 5. en effektiv statsbudsjettprosess, som gir et godt beslutningsgrunnlag for departementsledelsen.
 6. et forsvarlig sikkerhets- og beredskapsarbeid.
 7. en velfungerende arkivfunksjon.

Administrasjonsavdelingen er organisert i syv fagteam og ett lederteam:

 • Administrasjon- og støttefunksjoner (ADMSTØ)
 • Statsbudsjett (BUD)
 • Økonomi og styring (ØKS)
 • Samordning (SAM)
 • Planlegging, IKT- og FOU (PLAN)
 • HR-teamet (Human Resources)
 • Dokumentasjon (DOK)
 • Lederteam (LED)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Statsbudsjett (BUD)

  Teamet har ansvaret for å samordne departementets arbeid med statsbudsjettet og statsregnskapet.

 • Planlegging, IKT og FOU (PLAN)

  Teamets ansvarsområder inkluderer koordinering av KRDs arbeid med virksomhetsplanlegging, målstyring og rapportering, FOU-koordinering, forskningsstrategi og forskningsbudsjett, veiledning i FOU-innkjøp, sikkerhet og beredskap, IKT-koordinering og IKT-budsjett, samt koordinering av internasjonale saker.

 • Samordning (SAM)

  Samordningsteamet har ansvar for høringssaker (NOU’er og stortingsdokumenter), R-notater på foreleggelse og andre samordningssaker.

 • HR (Human Resources)

  HR-teamet har ansvar for organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, lederskapsutvikling, HMS, personalpolitikk/personalforvaltning, lønnspolitikk og lønnsforhandlinger, likestilling internt i KMD og de ulike medbestemmelsesordningene i KMD.

 • Økonomi og styring (ØKS)

  Teamet har det overordnede ansvaret for økonomistyringen i KMD. Dette innebærer oppfølging av reglement for økonomistyring i staten, risikostyring/internkontroll, etatsstyring, KMDs internbudsjett, oppfølging av saker ift. Riksrevisjonen, regnskapskontroll, godkjenning av utbetalinger og regelverk for offentlige anskaffelser.

 • Dokumentasjon (DOK)

  Teamet har ansvar for scanning, journalføring og fordeling av innkomne saker, herunder kontroll og arkivering av behandlede saker, behandling av pressebestillinger/offentlig journal, avlevering til Riksarkivet, systemadministrasjon og vedlikehold av elektronisk arkivsystem og opplæring og brukerstøtte i dette.

 • Lederteam (LED)

  Lederteamet har ansvar for å fastlegge strategier og resultatmål for avdelingen, sørge for en klar rolle- og ansvarsfordeling og for å sørge for at avdelingen leverer god kvalitet. I tillegg skal teamet legge til rette for samarbeid mellom fagområder og sikre god personalledelse. Teamet har også ansvar for avdelingens budsjett og miljøledelse.

 • Administrasjon og støttefunksjoner (ADMSTØ)

  Teamet har ansvar for administrasjon og intern drift, herunder forværelses- og sekretæroppgaver, lønn og reiseregninger, flyreise-, hotell- og konferanseavtaler, registrering og oppfølging av sykemeldinger, sykefravær og refusjonskrav, lønns- og personalstatistikk, arbeid knyttet til rekruttering, internt kommunikasjonsarbeid, innkjøp av maskiner og inventar, bygningers drift og telefoni.