Seksjon for boligsosial politikk og styring (BS)

Seksjonen har hovedansvar for å følge opp regjeringens boligsosiale politikk. Det innebærer å utvikle virkemidler som både forebygger at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og som hjelper vanskeligstilte til å skaffe og beholde en egnet bolig. Samarbeid med andre velferdsdepartementer er en viktig del av arbeidet. De mest sentrale ordningene er den statlige bostøtten, startlånet og lån og tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte. Seksjonen skal videre sørge for at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag for politikkområdet. Seksjonen har også det overordnede ansvaret for lån fra Husbanken. I tillegg har seksjonen ansvaret for avdelingens arbeid med statsbudsjettet og etatsstyringen av Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husleietvistutvalget (HTU). Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Benedikte Endresen.