Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Oppdraget

 1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017).
 2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik disse er gitt i NOU 2000: 22.
 3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
 4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene.
 5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag.
 6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018.

Sammensetning

 • Leder: Professor Terje P. Hagen (Universitetet i Oslo)
 • Førsteamanuensis Jon P. Knudsen (Universitetet i Agder)
 • Professor Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen)
 • Forsker I Gro Sandkjær Hansen (Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Pensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Christine Hjortland
 • Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen
 • Pensjonist, tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen

Referansegruppe

Til støtte for utvalgets arbeid etablerer departementet en bredt sammensatt referansegruppe. Utvalget vurderer selv hvordan referansegruppen vil benyttes og hvordan oppfølgingen av referansegruppens synspunkter skal skje.