Statsbudsjettet 2009 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Det er planlagt vernevedtak for verneplan myr i Finnmark innenfor fylkesvise verneplaner i løpet av høsten 2008 eller i 2009.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet, er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav to berører i Finnmark; det fraflyttede fiskeværet Hamningberg og Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Kårhamn i Hammerfest kommune, Sandviken i Bergen kommune i Hordaland, Seløy i Herøy kommune i Nordland, Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal, samt Haugesund i Rogaland.

Troms

 • I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vern av rike løvskoger i Troms under fylkesvise verneplaner.
 • Under nasjonalparkplanen er det for Troms planlagt vern av Sørdalen/Isdalen høsten 2008 eller i 2009.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet, er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i hvert fylke/region som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene med 3,0 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy og økningen skal sette fartøyvernsentrene bedre i stand til å bidra til langsiktig ivaretakelse av fartøyene.
 • Det skal det opprettes et kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, og det foreslås en bevilgning på 22 millioner kroner. Les mer i pressemeldingen.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Tromsø er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Nordland

 • Bevilgningen til forvaltning av naturdelen i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Les mer i pressemeldingen.
 • I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vern av Sjunken/Misten og Lomsdal/Visten under nasjonalparkplanen.
 • Bevilgningen til bevaring av villaksen er økt med 21,5 millioner kroner.
 • En betydelig del av økningen vil bli brukt til tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsna. Genbankvirksomheten vil bli vurdert styrket ut fra økningen, og anlegget på Bjerka er aktuell i den sammenheng. Les mer i pressemeldingen.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder gjennomføring av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet, er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009. Det er også igangsatt tiltak og kunnskapsoppbygging på øvrige departementers områder.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene skal brukes til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte anlegg tekniske og industrielle kulturminner, herunder Norsk fiskeriindustrimuseum (Neptun sildeoljefabrikk) i Melbu. Les mer i pressemeldingen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav to berører i Finnmark; det fraflyttede fiskeværet Hamningberg og Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Kårhamn i Hammerfest kommune, Sandviken i Bergen kommune i Hordaland, Seløy i Herøy kommune i Nordland, Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal, samt Haugesund i Rogaland.

Nord-Trøndelag

 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, bl.a. i Trøndelag.
 • Bevilgningen til bevaring av villaksen er økt med 21,5 millioner kroner.
  En betydelig del av økningen vil bli brukt til tiltak mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Spillum dampsag og høvleri i Namsos. Les mer i pressemeldingen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Nord-Trøndelag; Pilegrimsleden, som også berører Sør-Trøndelag og Oppland.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene er planlagt brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Steinvikholm borgruin, Tautra klosterruin og Munkeby i Levanger.

Sør-Trøndelag

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er planlagt vernevedtak for områder med skogvern på statsgrunn, bl.a. i Trøndelag.
  I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vern av Hyllingsdalen under nasjonalparkplanen.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Sør-Trøndelag; Pilegrimsleden. Prosjektet berører også Nord-Trøndelag og Oppland.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Reins kloster i Rissa og Sverresborg borgruin i Trondheim.
 • Fondskapital i Kulturminnefondet økes med 200 millioner kroner til i alt 1,2 milliard kroner.  Avkastningen er på 43,7 millioner kroner i 2009.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Trondheim er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet.  Les mer i pressemeldingen.

Møre og Romsdal

 • Bevilgningen til forvaltning av naturdelen i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Les mer i pressemeldingen
 • I forbindelse med verneplan for sjøfugl Møre og Romsdal er det i løpet av høsten 2008 eller 2009 planlagt vernevedtak for Smøla 
 • Bevilgningen til bevaring av villaksen er økt med 21,5 millioner kroner.
  Genbankvirksomheten vil bli vurdert styrket ut fra økningen, og anlegget på Haukvik er aktuell i den sammenheng.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Satsing på helhetlig forvaltning av norske havområder, herunder arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet er styrket ytterligere med til sammen 3 millioner kroner i Miljøverndepartementets budsjett for 2009.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav to berører Møre og Romsdal; strekningen fra Bud til Kristiansund og omfatter kommunene Fræna, Eide, Averøy og Kristiansund og Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Leinøy i Herøy kommune, samt Seløy i Herøy kommune i Nordland, Kårhamn i Hammerfest kommune, Finnmark, Sandviken i Bergen kommune, Hordaland, og Haugesund i Rogaland.

Sogn og Fjordane

 • Bevilgningen til forvaltning av naturdelen i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap øker med 2 millioner kroner. Les mer i pressemeldingen.
 • I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vern av Ålfotbreen og Naustdal/Gjengedal under nasjonalparkplanen.
 • I løpet av høsten 2008 eller i 2009 er det planlagt vernevedtak i forbindelse med verneplan for edelløvskog i Sogn og Fjordane.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Sogn og Fjordene; Nærøyfjorden verdensarvpark. Prosjektet inkluderer Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner. Prosjektet berører også Hordaland.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid pågår i Urnes og Hopperstad. Restaureringsarbeid på Borgund og Undredal planlegges i 2009.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 million kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Selja kloster, Selje.

Hordaland

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Bevilgningen til bevaring av villaksen er økt med 21,5 millioner kroner.
  Genbankvirksomheten vil bli vurdert styrket ut fra økningen, og anlegget i Eidfjord er aktuell i den sammenheng.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Norsk trikotasjemuseum og tekstilsenter, Salhus og Norges vassdrags- og industristadmuseum (Tyssedal kraftanlegg), Tyssedal. Les mer i pressemeldingen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene med 3,0 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Hardanger fartøyvernsenter, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy. Økningen skal sette fartøyvernsentrene bedre i stand til å bidra til langsiktig ivaretakelse av fartøyene.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav fire berører i Hordaland; Oddaprosessen, Odda kommune, Perler i Nordsjøløypa, som omfatter Fjell, Sund og Øygarden kommuner, Nærøyfjorden verdensarvpark som inkluderer Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner og Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Sandviken i Bergen kommune, samt Seløy i Herøy kommune i Nordland, Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal, Haugesund i Rogaland, i Hordaland og Kårhamn i Hammerfest kommune i Finnmark.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Vinkjelleren i Bergen.
 • Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 5 millioner kroner til istandsetting og sikring av Bryggen i Bergen. Les mer i pressemeldingen.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Bergen er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Rogaland

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett berører Rogaland; Norsk tradisjonsfisk som har følgende geografiske nedslagsfelt: Haugesund kommune, samt Seløy i Herøy kommune i Nordland, Kårhamn i Hammerfest kommune, Finnmark, Sandviken i Bergen kommune, Hordaland og Leinøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Sandnes og Stavanger er blant de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Vest-Agder

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes. Les mer i pressemeldingen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene med 3,0 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy. Økningen skal sette fartøyvernsentrene bedre i stand til å bidra til langsiktig ivaretakelse av fartøyene.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Vest-Agder; Porto Franco – Kristiansands kulturelle frihavn.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Kristiansand er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Aust-Agder

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Nes jernverksmuseum, Tvedestrand. 
  Les mer i pressemeldingen.

Telemark

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Skien og Porsgrunn er blant  de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Vestfold

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Vestfold; Hammerdalen, Larvik kommune.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Olavskirken i Tønsberg.

Buskerud

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er satt av 6 millioner kroner til lokalt utviklingsfond for kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal i forbindelse med utvidet vern av Trillemarka-Rollagsfjell. I tillegg er det satt av 2 millioner kroner til skjøtsel av seterområder og gamle ferdselveger samt en interkommunal stilling.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Drammen er en av de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Hedmark

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Folldal gruver, Folldal og Klevfoss Cellulose- og papirfabrikk, Løten. Les mer i pressemeldingen.

Oppland

 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er en økning på 5 millioner kroner for å bevare villreinen. Av dette er 2 millioner kroner satt av til eit FoU-prosjekt om effekter og konsekvenser av menneskelige inngrep og ferdsel i Snøhetta-området i forbindelse med villreinen. 
 • Det er en økning på 3 millioner kroner til arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder. Noe av midlene vil kunne gå til fylket.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges bruk til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Kistefoss-museet, Jevnaker.
  Les mer i pressemeldingen.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Mo kirkeruin, Vestre Slidre.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Oppland; Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Pilotprosjektet Pilegrimsleden berører også Oppland fylke.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid pågår i Hedalen, Lom og Øye stavkirker, og det planlegges oppstart av arbeidet i Ringebu stavkirke i 2009.

Oslo Akershus

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9,0 millioner kroner. På grunn av at midler til engangstiltak i 2008 er tatt ut i 2009, er det reelt sett 10 millioner kroner til nye tiltak. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Fetsund lenser. Les mer i pressemeldingen.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Olavsklosteret i Oslo og Nes kirkeruin, Nes i Akershus.
 • Regjeringen foreslår en økning på 12 millioner kroner, for å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Viktige tiltak i 2009 vil være en hovedsykkelveg langs Alna, start i arbeidet med å gjenåpne Alna på strekninger der den er lagt i rør, og en utvidelse av Alna miljøpark. Lenkes til lokakl pressemelding
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Oslo og Bæærum er blant de 13 byene som tar del i dette prosjektet.  Les mer i pressemeldingen.

Østfold

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • I løpet av 2009 er det planlagt utvidet vern av Hvaler under nasjonalparkplanen.
 • Det er lagt frem en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser. Kompetanseoppbygging er et helt sentralt element i handlingsplanen og det vil bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i fylkene som skal bistå offentlige virksomheter i den operative gjennomføringen.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 4 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Værne kloster i Rygge.
 • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”. Sarpsborg og Fredrikstad er blant de 13 byene som tar del i dette prosjektet. Les mer i pressemeldingen.

Polarområdene og Svalbard

 • Innsatsen i polarstrøkene blir også styrket ytterligere med 6,5 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til Zeppelin målestasjon, infrastruktur i Ny-Ålesund og styrket overvåking av flora og fauna på Svalbard.
 • Den ødelagte norske forskingsstasjonen på Bouvetøya skal erstattes med ny stasjon. Det er foreslått bevilget 8,8 millioner til dette.