Statsbudsjettet 2014 for Miljøverndepartementet: A-Å


MD

Byutvikling

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner til områdesatsing for Indre Oslo øst og Fjell i Drammen. Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling.

Til Indre Oslo øst foreslås 25 millioner kroner fra staten. Se: områdesatsning – tilskudd til bolig- by og områdeutvikling (lenkes KRD)

Til Fjell i Drammen foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

Forskning i Antarktis og Arktis

 

 

 

Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til styrket norsk forskning i Antarktis, som skal gi viktige kunnskapsbidrag til den felles forvaltningen av traktatområdet samt for å styrke Norges posisjon i de internasjonale klimaforhandlingene.

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til Lance-prosjektet, som vil kunne bidra med svært viktige forskningsresultater som kan bidra til å forbedre dagens klimamodeller. Prosjektet vil også skaffe kunnskap som kan forbedre de meteorologiske modellene, og om havforsuring, og hva som skjer med økosystemene og de artene som er særlig utsatt.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

FAD

Framsenteret

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til videre oppbygging av kompetansemiljøet ved

Framsenteret i Tromsø. Målsettingen med denne satsingen er å bygge opp kunnskap og kompetanse om miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord.

 

Regjeringen foreslår på Statsbyggs budsjettkapittel, å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av et nybygg/tilbygg for Framsenteret.

MD

Fremmede arter

Regjeringen foreslår å øke innsatsen for å hindre utbredelsen av mårhund med 1 millioner kroner i 2014. Mårhund er en fremmed art i Norge, og kan gjøre stor skade på bestander av bakkehekkende fugler og amfibier. Arten kan også bidra til å spre rabies i Europa.

MD

Friluftsliv

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til friluftsliv med 15,8 millioner kroner. Av dette vil ca 10 millioner kroner gå til å øke midlene til aktivitetstiltak i regi av lag og organisasjoner. Til et flerårig prosjekt med sikte på at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder er det lagt inn 3,7 millioner kroner.

Av økningen er dessuten 2,1 millioner kroner lagt inn til planlegging og informasjonsarbeid i forbindelse med Friluftslivets år 2015.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

Frivillige organisasjoner

Grunnstøtten til frivillige miljøvernorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser øker med 13,3 prosent fra ca 51 millioner kroner til 58 millioner kroner.

MD

Jordobservatoriet i Ny-Ålesund

Regjeringen foreslår en bevilgning på 65 millioner kroner til jordobservatoriet i Ny-Ålesund, dette er en økning på 42,5 prosent fra 2013-budsjettet.

MD

Klima – kortlivede klimadrivere

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 8 millioner til tiltak nasjonalt og regionalt, med oppfølging av den nasjonale handlingsplanen for kortlivede klimadrivere.

Kortlivede klimaforurensere (mentan, sot, bakkenær ozon og noen HFK-gasser) står for en tredjedel av den globale oppvarmingen. Ifølge UNEPs vitenskapsrapport fra 2011, vil effektive tiltak mot svart karbon og andre kortlivede klimaforurensere de neste 20 årene kunne redusere den globale oppvarmingen med 0,5 grader fram mot midten av århundret. Rapporten viser at å se på den samlede nytteeffekten for klima og helse ved reduserte utslipp, vil gjøre mange tiltak direkte lønnsomme.

MD

Kulturminner og kulturmiljø

Regjeringen foreslår å øke innsatsen på programområdet Kulturminne og kulturmiljø til 620,1 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på om lag 49,6 millioner kroner, eller 8,7 prosent fra 2013. Det er foreslått en økning på til sammen 20 millioner kroner til satsingene Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen og Bevaringsprogrammene.

Videre er det opprettet en ny tilskuddsordning for avgiftskompensasjon på 7 millioner kroner, som skal kompensere for bortfall av fritak for utslippsreduserende avgifter.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

Miljøforskning og miljøovervåking


Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forskningsprogrammer med 24 millioner kroner. Kulturminneforskning er foreslått økt med 2,5 millioner kroner, forskning på helse- og miljøfarlige kjemikalier med 4,75 millioner kroner og klimaforskning med 12 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn 4,75 millioner kroner til felleseuropeiske forskningsprogrammer (JPIer) innen kulturminner, vannforvaltning og urban byutvikling.

Midlene til nasjonale forskningsoppgaver ved miljøforskningsinstituttene foreslås økt med 5 millioner kroner, som skal gå til lange overvåkingsserier.

Bevilgningene til miljødata og overvåking er foreslått økt med 5,5 millioner kroner med henholdsvis 2,5 millioner kroner til rovvilt og 3 millioner kroner til sjøfuglovervåkingsprogrammet SEATRACK.

 

MD

Motorferdsel

Regjeringen foreslår en økning på 8 millioner kroner (3 millioner kroner under Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner under Justisdepartementets budsjett) til oppfølging og kontroll av motorferdsel i utmark i samband med forslaget til nye regler for motorferdsel i utmark, og ny forsøksordning for 40 kommuner.

 

MD

Nasjonalparker

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 5 millioner kroner til merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker. Målet er å gi nasjonalparkene en tydelig posisjon i markedsføringen av Norge som bærekraftig reisemål, legge til rette for samarbeid mellom naturforvaltning, lokale interesser.

 

Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, og 9 millioner i tilskudd til nasjonalpark- og informasjonssentres utstillinger og informasjonsarbeid, samt til autorisering av nye sentre. For Miljødirektoratet er det lagt inn 1 million kroner til koordinering av felles utstillings-, informasjons- og kommunikasjonstiltak for alle sentre.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

Opprydning - forurensede sedimenter, grunn og vann 

Regjeringen foreslår samlete bevilgninger til oppryddingstiltak på 60,7 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak gå til tiltak for opprydding i forurensede sedimenter. I tillegg økes fullmakten for å kunne inngå forpliktelser for fremtidig støtte til inntil 182 2 millioner kroner. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet i finansieringen av tiltakene.

 

MD

Rovvilt

Regjeringen foreslår 2,5 millioner kroner til samordning av eksisterende data fra reindrifta og overvåking av rovvilt. Et styrings- og forvaltningsverktøy skal videreutvikles i en felles plattform.

MD

Klima- og skogprosjektet

Regjeringen foreslår å videreføre klima- og skogprosjektet på om lag 3 milliarder kroner i 2014, med en videreføring på minimum dette budsjettnivået fram til 2020.

MD

Skogvern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Økningen gjør det mulig å verne en rekke frivillig vernområder i 2014, og å inngå avtaler om frivillig skogvern for nye områder høsten 2013. Det vil bli utarbeidet en plan for videre opptrapping av bevilgningene til frivillig skogvern mot år 2017. Regjeringen legger, i tråd med veksten i 2012-2014, opp til å øke  bevilgningene med 100 millioner kroner i året fram mot 2017.

Les mer i pressemelding fra Miljøverndepartementet

MD

Svalbard - Luftovervåking

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å styrke de nasjonale aerosol - og CO2 målingene ved Zeppelinstasjonen  i Ny-Ålesund i 2014.

MD

Verneområder

Regjeringen foreslår å følge opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 14 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til etablering av lokal forvaltning ved ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn.